Hotărârea nr. 362/2006

HOTARAREA NR.362 privind aprobarea documentatiei PUZ si RLU "Construire imobile" in Sibiu, Cartier Gusterita, str. Podului nr. 44, beneficiar Olariu Mariana

COPIE

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU


HOTĂRÂREA NR.362

privind aprobarea documentației PUZ si RLU “Construire imobile in Sibiu, Cartier Gusterita, str. Podului nr. 44, beneficiar Olariu Mariana

Consiliul local ai municipiului Sibiu, intrunit in ședința ordinara din data de31.10.2006,

Analizând Raportul nr.l 15162/2006, prin care Direcția Arhitect sef propune aprobarea documentației PUZ si RLU “Construire imobile” in Sibiu, Cartier Gusterita, str. Podului nr. 44, conform proiect nr. 16-08/2006, elaborat de SC.Bi’Style Project SRL. arh. Viorel Neamtu. pe un teren proprietate particulara Olariu Mariana identificat prin CF Gusterita nr. 944, nr.top 346/3, 347/3, in suprafața totala de 4760 mp..

Văzând raportul Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură.

Având in vedere Hotararea nr. 94 din 1999 a Consiliului local al municipiului Sibiu, de aprobare PUG si Regulamentul local de urbanism.

In conformitate cu prevederile art. 25 si 56 alin. (1) din   L.350/2001

modificata si completata si ale art. 2 alin.( 2) din L.50/1991,modificata si completata In temeiul art. 38 alin.(2) lit “c”, alin.(5) lit. “c” si ale art. 46 din Legea 215/2001 privind administrația publica locala, cu modificările si completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1- Se aprobă documentația PUZ si RLU “Construire imobile” in Sibiu, Cartier Gusterita, str. Podului nr. 44, conform proiect nr. 16-08/2006, elaborat de SC Bi’Style Project SRL, arh. Viorel Neamtu, pe un teren proprietate particulara Olariu Mariana identificat prin CF Gusterita nr. 944, nr.top 346/3, 347/3, in suprafața totala de 4760 mp, cu condiția alinierii la stradă a celor două construcții de lângă str.Podului și cu respectarea tuturor condițiilor impuse în avize.

Art.2.- Primarul municipiului Sibiu, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Adoptata in Sibiu, Ia data de 31.10.2006.


Secretar Iordan Nic01a