Hotărârea nr. 361/2006

HOTARAREA NR.361 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii "Etajare sala sport in vederea construirii unei sali de festivitati la Colegiul National Gheorghe Lazar Sibiu" – faza SF

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

HOTARAREA NR.361

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții

„ Etajare sală sport în vederea construirii unei săli de festivități la Colegiul Național Gheorghe Lazăr Sibiu” - faza SF

Consiliul Local al municipiului Sibiu, în ședința ordinară din data de 31.10.2006,

Analizând raportul nr 115164/2006, prin care Serviciul Public de Administrare a Unităților de învățământ Preuniversitar de Stat propune aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „ Etajare sală sport în vederea construirii unei săli de festivități la Colegiul Național Gheorghe Lazăr Sibiu” - faza SF,

‘ Văzând raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului,

în conformitate cu prevederile art. 40 alin. (1) si (2) din O.U.G. nr. 45/2003 privind finanțele publice locale cu modificările si completările ulterioare,

In temeiul art. 38 alin. 2 lit. „b” si alin 4 lit.”d”, ale art.46 din Legea nr 215/2001 privind administrația publica locala, cu modificările si completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „ Etajare sală sport în vederea construirii unei săli de festivități la Colegiul Național Gheorghe Lazăr Sibiu” - faza SF.după cum urmează:

A. INDICATORI ECONOMICI

TOTAL GENERAL             - 1 032 500 RON (inclusiv TVA )

Din care

C+M              - 922 250 RON (inclusiv TVA)

B. INDICATORI TEHNICI

/.CONSTRUCȚII

 • 1.5. Fundații stâlpi...............................................................7 buc.

1.6-Stâlpișori 30x30 înglobați în zidărie..............................14 buc.

 • 1.7. Structură metalică peste parter....................................435 buc.

 • 1.8. Ferme de lemn - șarpantă..............................................7 buc.

2.ARHITECTURĂ

 • 2.1. Pereți ventilați tip Aquapanel.......................................220

 • 2.2. Tâmplărie lemn cu geam termopan.............................. 50

 • 2.3. Uși interioare lemn.......................................................20

 • 2.4. Finisaj pardoseli spații umede.......................................50 mp.

2.5.Straturi termo și hidroizolante acoperiș.......................540 mp.

 • 2.6. învelitoare......................................  540

3.INSTALAȚII

3.1 .Instalații electrice (prize, corpuri, etc)..........................400 mp.

3.2.Instalații termice (CT, calorifere, etc)...........................400 mp.

3.3.Instalații apă-canal (lavoare, pișoare, etc)....................400

4. PROIECT ARE

 • 4.1. Releveu arhitectural și structural..................................450

 • 4.2. Proiecte tehnice arhitectură...........................................400

 • 4.3. Proiecte tehnice structuri...............................................400

 • 4.4. Proiecte tehnice instalații............................................ 400

 • 4.5. Asistența tehnică...........................................  200 ore.

Art.2. Primarul municipiului Sibiu va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu, Ia data de 31.10.2006.

Președinte

Rose- Mărie lonescu - LiehnContrasemnează

7

Secretar

Iordan Nicola