Hotărârea nr. 360/2006

HOTARAREA NR. 360 privind modificarea organigramei si a statului de functii la Serviciul public de Politie Comunitara a Municipiului Sibiu (Modificată de HCL NR. 71/2007)

COPIE

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

HOTĂRÂREA NR. 360 privind modificarea organigramei și a statului de funcții la Serviciul public de Poliție Comunitară a Municipiului Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în ședința ordinară din data de 31.10.2006,

Analizând referatul nr.l 14837/2006, prin care Serviciul Public de Poliție Comunitară a Municipiului Sibiu propune modificarea organigramei și a statului de funcții la Serviciul Public de Poliție Comunitară a Municipiului Sibiu,

Văzând raportul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor,

în conformitate cu prevederile art. 90 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată,

în temeiul dispozițiilor art. 38 alin. 2 lit. a alin.(3) lit.b și ale art. 46 alin.(l) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 începând cu data de 01.10.2007 se aprobă modificarea organigramei și a statului de funcții la Serviciul public de Poliție Comunitară a Municipiului Sibiu, după cum urmează:

  • a. Se transformă prin promovare, posturile de agent comunitar cl.III, gradul debutant, in agent comunitar cl.III gradul asistent, ca urmare a parcurgerii perioadei de stagiu- funcționari publici;

  • b. Se transformă prin promovare, postul de inspector debutant in cadrul Compartimentului evidență, sinteză și secretariat, ca urmare a evaluării profesionale, în inspector de specialitate gradul III- funcție de natură contractuală;

  • c. Se desființează postul de consilier juridic gradul asistent din cadrul Biroului juridic, resurse umane pregătire profesională;

  • d. Se înființează 1 post de consilier juridic gradul debutant in cadrul Biroului juridic, resurse umane, pregătire profesională.

Art. 2 începând cu data de 01.01.2007

  • a. Se înființează 150 posturi de agenți comunitari - funcții publice de execuție;

  • b. Se înființează 25 posturi de guarzi - funcții de natură contractuală.

Art. 3 Se aprobă organigrama și statul de funcții conform anexelor nr. 1 și respectiv nr.

2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. • Jt

Art. 4 Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă anexa nr. 1 și nr. 2 la HCL nr.252/2006.

Art.5 Primarul Municipiului Sibiu va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 31.10.2006.

Președinte

Rose- Mărie lonescu - LiehnContrasemnează/

Secretar

Iordan NicolaPENTRU co

Cu^INALUL
Serviciul Public de Politie Comunitara


ORGANIGRAMĂ

Serviciul public de Poliție Comunitară a Municipiului Sibiu


Anexa nr. 1 la HCL


DIRECTOR

EXECUTIVCompartiment evidență, sinteză,

-

secretariat și relații externe

2


Auditor


Director execu iv adjunct


Director executiv adjunctBiroul

1

siguranță și

ordine

publică

206


Birou pază și dispeceratBirou

: 1

financiar

5

contabil

Birou juridic, resurse umane, pregătire profesion a 1ă_Birou administrativ arhivă


Compartiment

-

intervenții și însoțire

40


Compartiment paza

64


Compartiment dispecerat armament, muniție

4


TOTAL FUNCȚII: 300 Funcții de conducere 8 Funcții de execuție: 292 Funcționari publici: 238 Personal contractual: 62CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR NicoțajordanF:\Worddoc\PolAdmin\rodicaARodica2\politia comun itara\modificare organigrama.doc


Consiliul Local ai Municipiului Sibiu                                   Anexa nr. 2

la HCL nr.360 /2006 STAT DE FUNCȚII

SERVICIUL PUBLIC DE POLIȚIE COMUNITARĂ AL MUNICIPIULUI SIBIU

NR.

CRT

FUNCȚIA

CLASA/ NIVEL STUDII

NUMĂR POSTURI

Regim juridic post

1

DIRECTOR EXECUTIV

- consilier superior 1

I

1

Ocupat

2

Auditor asistent 1

I

1

Vacant

COMPARTIMENT EVIDENȚĂ, SINTEZĂ, SECRETARIAT ȘI RELAȚII

EXTERNE

3

Inspector debutant

I

1

Ocupat

4

Inspector debutantx)

I

1

Vacante

5

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT

- consilier superior 1

I

1

Vacante

BIRC

>U SIGURANȚĂ ȘI ORDINE PUBLICĂ

6

Șef birou - inspector principal 1

I

1

Ocupat

COM

• i

PART1MENT ORDINE PUBLICĂ

7

Agent comunitar -referent superior 3

III

46

Vacante

8

Agent comunitar- referent superior 3

III

8

Ocupate

9

Agent comunitar - referent principal 3

III

42

Vacante

10

Agent comunitar - referent principal 3

III

17

Ocupate

11

Agent comunitar - referent asistent 3

III

29

Vacante

12

Agent comunitar - referent asistent 3

III

12

Ocupate

13

Agent comunitar - referent debutant

III

8

Vacant

14

Guard I

G/M

2

Vacant

15

Guard I x)

G/M

2

Ocupate

COMPARTIMENT INTERVENȚII ȘI ÎNSOȚI»

JE

16

Agent comunitar - referent superior 3

III

2

Vacante

17

Agent comunitar - referent superior 3

III

2

Ocupate

18

Agent comunitar - referent principal 3

III

5

Vacante

19

Agent comunitar - referent principal 3

III

3

Ocupate

20

Agent comunitar - referent asistent 3

III

16

Vacante

21

Guard Ix)

G/M

4

Vacante

22

Guard Ix)

G/M

8

Ocupate

BIROU PAZĂ

23

Șef birou - inspector principal 1

I

1

Ocupat

COMPARTIMENT PAZĂ OBIECTIVE

24

Agent comunitar - referent superior 3

III

1

Vacant

25

Agent comunitar - referent superior 3

III

2

Ocupate

26

Agent comunitar - referent principal 3

III

5

Vacante

27

Agent comunitar - referent principal 3

III

3

Ocupate

28

Agent comunitar - referent debutant'

III

14

Vacante

29

Agent comunitar - referent debutant

III

2

Ocupate

30

Guard I x)

G/M

16

Ocupate

31

Guard I

G/M

21

Vacante

COMPARTIMENT DISPECERAT, ARMAME1S

IT, MUNIȚIE

32

Agent comunitar - referent principal 3

III

2

Vacante

33

Agent comunitar - referent asistent 3

III

1

Vacante

34

Guard I

G/M

1

Ocupat

35

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT

- consilier superior 1

I

1

Ocupat

BIRC

)U FINANCIAR CONTABIL

36

Șef birou - inspector principal 1

I

1

Ocupat

37

Inspector debutant

I

1

Vacant

38

Referent superior 1

III

1

Vacant

39

Referent principal 1

III

1

Vacant

40

Referent principal 1

III

1

Ocupat

41

Casier I x>

M/G

1

Ocupat

BIROUL JURIDIC, RESURSE UMANE, PREGĂTIRE PROFESIONALA

42

Șef birou-consilier juridic principal 1

I

1

Vacant

43

Consilier juridic debutant

I

1

Vacant

44

Inspector principal 1

I

1

Ocupat

45

Inspector debutant

I

1

Vacant

46

Referent superior 1

III

1

Vacant

47

Referent principal 1

III

1

Ocupat

BIROU ADMINISTRATIV, ARHIVĂ

48

Șef birou - inspector de specialitate IA x)

S

1

Ocupat

49

Inspector de specialitate I x)

s

1

Vacant

50

Inspector debutantx)

s

1

Vacant

51

Referent IA x)

M

1

Vacante

52

Magaziner I

M/G

1

Ocupat

53

Muncitor calificat I x)

M/G

1

Ocupat

54

TOTAL

300

x'Funcții de natură contractuală.

Președinte

Rose- Mărie lonescu - LiehnContrasemnează

Secretar

Iordan Nicola

w