Hotărârea nr. 36/2006

HOTARAREA NR. 36 privind aprobarea concesionarii fara licitatie publica, in favoarea Parohiei Ortodoxe Romane Calea Poplacii II a unui imobil- teren pentru constructii - proprietatea privata a Municipiului Sibiu, situat in intravilanul Municipiului Sibiu, Cvartal Strand II in suprafata de 1065,0 mp destinat construirii unei biserici

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU


HOTĂRÂREA NR.36

privind aprobarea concesionării fără licitație publică, în favoarea Parohiei Ortodoxe Române Calea Poplăcii II a unui imobil- teren pentru construcții - proprietatea privată a Municipiului Sibiu, situat în intravilanul Municipiului Sibiu, Cvartal Ștrand II în suprafață de 1065,0 mp destinat construirii unei biserici

Consiliul Loca! al Municipiului Sibiu, întrunit în ședința ordinară din data de 23.02.2006,

Analizând raportul Serviciului Patrimoniu nr. 10644/2006 , prin care se propune aprobarea concesionării tară licitație publică, în favoarea Parohiei Ortodoxe Române Calea Poplăcii II a unui imobil- teren pentru construcții - proprietatea privată a Municipiului Sibiu, situat în intravilanul Municipiului Sibiu, Cvartal Ștrand II în suprafață de 1065,0 mp destinat construirii unei biserici

Văzând avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului,

în conformitate cu dispozițiile art. 5 din Legea nr. 213/1998 și ale art. 15, lit. “a” din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții actualizată,

în temeiul prevederilor art. 38, lit. “h” , ale art. 123 alin. 1 și alin.2 , ale art. 125 alin.l și ale art. 46 alin.2 din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă concesionarea, fără licitație publică, a imobilului - teren pentru construcții - proprietatea privată a Municipiului Sibiu, situat în Sibiu Cvartal Ștrand II, identificat în CF 49653 Sibiu , top 7074/5/29/1 în suprafață de 1065,0 mp , destinat construirii unei biserici, în favoarea Parohiei Ortodoxe Române Calea Poplăcii II.

Art.2. - Prețul concesiunii este de 0,01 lei/mp, urmând a se achita integral la data semnării contractului de concesiune.

Art.3. Durata concesiunii este de 49 de ani cu posibilitatea prelungirii acesteia cu cel mult jumătate din durata sa inițială . prin simplul acord de voință al părților.

Art.4 - Primarul Municipiului Sibiu, va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 23.02.2006


Contrasemnează

Secretar

Iordan Nicola