Hotărârea nr. 359/2006

HOTARAREA NR.359 privind aprobarea nivelurilor impozitului pe mijloacele de transport marfa, cu masa totala autorizata de peste 12 tone, aplicabile in anul 2007

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU


HOTĂRÂREA NR.359

privind aprobarea nivelurilor impozitului pe mijloacele de transport marfă, cu masa totală autorizată de peste 12 tone, aplicabile în anul 2007

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, întrunit în ședința ordinară la data de 31.10.2006,

Analizând raportul nr. 158422 / 19.10.2006 al Direcției Fiscale Locale Sibiu, privind aprobarea nivelurilor impozitului pe mijloacele de transport marfa, cu masa totală autorizată de peste 12 tone, aplicabile în anul 2007,

Văzând raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului,

în conformitate cu prevederile art. 263 alin.( 4) și (5) și ale art. 292 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, precum si a dispozițiilor H.G. nr. 1086/2006 privind aprobarea nivelurilor impozitului pe mijloacele de transport, prevăzute la art. 263 alin. (4) și alin. (5) din Legea nr. 571 / 2003 privind Codul fiscal, aplicabil în anul fiscal 2007,

In temeiul art. 38 alin. (4) lit. "c" și ale art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă nivelurile impozitului pe mijloacele de transport marfa, prevăzute Ia art. 263 alin (4) și (5) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, aplicabile în anul 2007, după cum urmează:

1. Nivelurile impozitului pe mijloacelor de transport, prevăzute la art. 263 alin. (4) din Legea nr. 571 / 2003 privind Codul fiscal

Numărul axelor și masa totală maximă autorizată

Taxa (R<

DN)

Vehicule cu sistem de suspensie pneumatică sau un echivalent recunoscut

Vehicule cu alt sistem de suspensie

I

Vehicule cu două axe

1 Masa peste 12 tone, dar nu mai mult de 13 tone

100

110

2

Masa peste 13 tone, dar nu mai mult de 14 tone

110

218

3

Masa peste 14 tone, dar nu mai mult de 15 tone

218

307

4

Masa peste 15 tone

307

694

II

Vehicule cu trei axe

1

Masa peste 15 tone, dar nu mai mult de 17 tone

110

137

2

Masa peste .17 tone, dar nu mai mult de 19 tone

137

281

3

Masa peste 19 tone, dar nu mai mult de 21 tone

281

365

4

Masa peste 21 tone, dar nu mai mult de 23 tone

365

563

5

Masa peste 23 tone, dar nu mai mult de 25 tone

563

874

6

Masa peste 25 tone

563

874

III

Vehicule cupatru axe

1

Masa peste 23 tone, dar nu mai mult de 25 tone

365

370

2

Masa peste 25 tone, dar nu mai mult de 27 tone

370

578

3

Masa peste 27 tone, dar nu mai mult de 29 tone

578

917

4

Masa peste 29 tone, dar nu mai mult de 31 tone

917

1361

5

Masa peste 31 tone

917

1361

2. Nivelurile impozitului pe mijloacele de transport, prevăzute la art. 263 alin. (5) ___         din Legea nr. 571 / 2003 privind Codul fiscal_____

Numărul axelor și masa totală maximă autorizată

Taxa (RON)

Vehicule cu sistem de suspensie pneumatică sau un echivalent recunoscut

Vehicule cu alt sistem de suspensie

I

Vehicule cu 2+1 axe

1

Masa peste 12 tone, dar nu mai mult de 14 tone

100

110

2

Masa peste 14 tone, dar nu mai mult de 16 tone

110

120

3

Masa peste 16 tone, dar nu mai mult de 18 tone

120

130

4

Masa peste 18 tone, dar nu mai mult de 20 tone

130

140

5

Masa peste 20 tone, dar nu mai mult de 22 tone

140

190

6

Masa peste 22 tone, dar nu mai mult de 23 tone

190

246

7

Masa peste 23 tone, dar nu mai mult de 25 tone

246

443

8

Masa peste 25 tone

443

778

II

Vehicule cu 2+2 axe

1

Masa peste 23 tone, dar nu mai mult de 25 tone

120

177

2

Masa peste 25 tone, dar nu mai mult de 26 tone

177

291

3

Masa peste 26 tone, dar nu mai mult de 28 tone

291

428

4

Masa peste 28 tone, dar nu mai mult de 29 tone

428

517

5

Masa peste 29 tone, dar nu mai mult de 31 tone

517

849

6

Masa peste 31 tone, dar nu mai mult de 33 tone

849

1178

7

Masa peste 33 tone, dar nu mai mult de 36 tone

1178

1789

8

Masa peste 36 tone

1178

1789

II

Vehicule cu 2+3 axe

1

Masa peste 36 tone, dar nu mai mult de 38 tone

938

1305

2

Masa peste 38 tone

1305

1774

IV

Vehicule cu 3+2 axe

1

Masa peste 36 tone, dar nu mai mult de 38 tone

829

1150

2

Masa peste 38 tone, dar nu mai mult de 40 tone

1150

1591

3

Masa peste 40 tone

1591

2354

V

Vehicule cu 3+3 axe

1

Masa peste 36 tone, dar nu mai mult de 38 tone

471

570

2

Masa peste 38 tone, dar nu mai mult de 40 tone

570

851

3

Masa peste 40 tone

851

1356

Art. 2. - La data intrării în vigoare a prevederilor prezentei hotărâri se abrogă capitolul “taxa asupra mijloacelor de transport pentru autovehicule de transport marfa cu masa totală maximă autorizată de peste 12 tone și pentru combinații de autovehicule (autovehicule articulate sau trenuri rutiere) de transport marfa cu masa totală maximă autorizată de peste 12 tone” din anexa I a H.C.L. nr. 164 / mai 2006, privind impozitele și taxele locale pentru anul 2007.

Art. 3. - (1) Prezenta hotărâre se comunică prefectului județului Sibiu în vederea exercitării controlului cu privire la legalitate și se aduce la cunoștință publică prin grija secretarului Primăriei Municipiului Sibiu.

- (2) Aducerea la cunoștință publică se face prin afișare la sediul autorităților administrației publice locale, prin publicare în presă, cât și prin mass-media.

Art.4. Directorul Direcției Fiscale Locale va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 31.10.2006