Hotărârea nr. 358/2006

HOTARAREA NR.358 privind modificarea tarifelor la apa potabila si canalizare-epurare

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU


HOTĂRÂREA NR.358

privind modificarea tarifelor la apa potabilă și canalizare-epurare

Consiliul Local al Municipiului Sibiu. întrunit în ședința ordinară din data de 31.10.2006,

Analizând raportul nr. 114059/2006, întocmit de Direcția Economică, prin care se propune modificarea tarifelor la apa potabilă și canalizare-epurare,

Văzând raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului,

în conformitate cu dispozițiile art.32 lit.e din O.G. nr. 32/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare, aprobată prin Legea 634/2002 și ale art. 6 alin.9 din Legea nr. 52/2003,

In temeiul prevederilor art. 38 alin.2 lit. d, alin.6 lit.a pct.14 și ale art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. începând cu data de 1 noiembrie 2006, se aprobă nivelul noilor tarife pentru apa potabilă și serviciile de canalizare în municipiul Sibiu și Stațiunea Păltiniș, după cum urmează :

Nr.c rt.

Denumire produs

U/M

Preț/tarif populație

Preț/tarif rest utilizatori

1

Apa potabilă -municipiul'Sibiu

Mc

1,80

1,51

2

Canalizare-epurare

Municipiul Sibiu

Mc

0,81

0,68

3

Apă potabilă Stațiunea PĂLTINIȘ

Mc

1,37

1,15

4

Canalizare-epurare Stațiunea PĂLTINIȘ

Mc

0,71

0,60

Art.2. Prețurile la apa potabilă și tariful la canalizare pentru populație conțin TVA iar cele pentru restul utilizatorilor nu conțin TVA.

Art.3. Directorul S.C. Apă - Canal S.A. va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu, la data de 31.10.2006.

Președinte

Rose- Mărie lonescu - LiehnContrasemnează

Secretar

Iordan Nico


PENTRU COMITATE CU ORmALUL