Hotărârea nr. 356/2006

HOTARAREA NR.356 privind aprobarea efectuarii platii penalitatilor si dobanzilor datorate neplatii la termen a impozitului pe venit ( drepturi salariale - asistenti personali) aferent perioadei octombrie - decembrie 2002 si pentru anul 2003

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU


HOTĂRÂREA NR.356

privind aprobarea efectuării plății penalităților și dobânzilor datorate neplății la termen a impozitului pe venit ( drepturi salariale - asistenți personali) aferent perioadei octombrie - decembrie 2002 și pentru anul 2003

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în ședința ordinară din data de 31.10.2006,

Analizând raportul nr. 114866/2006 prin care Serviciul Public de Asistență Socială propune aprobarea efectuării penalităților și dobânzilor datorate neplății la termen a impozitului pe venit ( drepturi salariale - asistenți personali) aferent perioadei octombrie - decembrie 2002 și pentru anul 2003,

Văzând raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului ,

în conformitate prevederile art. 14 alin.l din O.G. nr, 61/2002 privind colectarea creanțelor bugetare, H.G. nr. 874/2002 pentru stabilirea cotei majorărilor de întârziere datorate pentru neplata la termen a obligațiilor bugetare și a cotei majorărilor datorate pe perioada amânării sau eșalonării la plata a obligațiilor bugetare coroborate cu prevederile art. 1 din H.G. nr. 1513/2002 pentru stabilirea nivelului dobânzii datorate pentru neplata la termen a obligațiilor bugetare și pe perioada amânării sau eșalonării la plată a obligațiilor bugetare. în vigoare la data calculării penalităților de întârziere și a dobânzilor,

în temeiul art. 38 alin.2 lit.d, alin.6 lit.a pct.2 și ale art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. Se aprobă efectuarea plății penalităților în cuantum de 114 lei RON și a dobânzilor în cuantum de 1328 lei RON datorate neplății la termen a impozitului pe venit ( drepturi salariale - asistenți personali) aferent perioadei octombrie - decembrie 2002 și pentru anul 2003.

Art,2. Directorul Serviciului Public de Asistență Socială va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data 31.10.2006

Președinte

Rose- Mărie lonescu - LiehnContrasemnează

Secretar / ■

Iordan Nicola /

PENTRU CONFORMiȚATt

CU ORIGWAHfi