Hotărârea nr. 355/2006

HOTARAREA NR.355 privind inchirierea fara licitatie publica a spatiului nr. 33 din Piata Cibin

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU


HOTĂRÂREA NR.355 privind închirierea fără licitație publică a spațiului nr. 33 din Piața Cibin

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, întrunit în ședința ordinară din data de 31.10.2006,

Analizând raportul nr. 112231/2006 prin care Serviciul Public Administrația Piețelor Sibiu propune închirierea fără licitație publică a spațiului nr. 33 din Piața Cibin ,

Văzând raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului,

în conformitate cu art. 5 alin.l lit. c din Legea nr. 341/2004,

în temeiul prevederilor art. 38 alin.2 lit. c, alin.5 lit.b și ale art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. Se aprobă închirierea, fără licitație publică, pe o perioadă de 3 ani, a spațiului nr. 33 din Piața Cibin, în favoarea d-lui Bârlea Petru, beneficiar al Legii nr. 341/2004.

Art.2. Directorul Serviciului Public Administrația Piețelor Sibiu va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu, la data de 31.10.2006.

Președinte

Rose- Mărie lonescu - Liehn//

Contrasemnează

Secretar

Iordan Nicoja

PENTRU CONFORMITATE CU ORiGijWlJL