Hotărârea nr. 354/2006

HOTARAREA NR.354 privind aprobarea documentatiei PUZ si RLU "Construire 5 imobile a cate 11 apartamente fiecare", in Sibiu str.Islazului FN, beneficiari SC Corbu Proiect SRL si Spanu Raluca Andreea

JUDEȚUL SIBIU CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU


HOTĂRÂREA NR.354

privind aprobarea documentației PUZ și RLU “Construire 5 imobile a câte 11 apartamente fiecare”, în Sibiu str.Islazului FN, beneficiari SC

Corbu Proiect SRL și Spânu Raluca Andreea

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, intrunit in ședința ordinara din data de 31.10.2006,

Analizând raportul nr.l 14864/2006, prin care Direcția Arhitect sef propune aprobarea documentației PUZ și RLU “Construire 5 imobile a câte 11 apartamente fiecare”, în Sibiu str.Islazului FN, conform proiect nr.22/2006, elaborat de arh.Emil Crișan,pe un teren proprietate particulară a beneficiarilor conform extraselor CF Sibiu nr.49342a nr.top.7545/4/1/2, nr.48336 nr.top.7545/4/1/3, respectiv nr.49341 nr.top.7545/4/1/1, în suprafață totală de 3600 mp.,

Văzând raportul Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură,

Având in vedere Hotararea nr. 94 din 1999 a Consiliului local al municipiului Sibiu, de aprobare PUG si Regulamentul local de urbanism,

In conformitate cu prevederile art. 25 si 56 alin. (1) din   L.350/2001

modificata si completata si ale art. 2 alin.( 2) din L.50/1991,modificata si completata,

In temeiul art. 38 alin.(2) lit “c”, alin.(5) lit. “c” si ale art. 46 din L.215/2001 privind administrația publica locala, cu modificările si completările ulterioare,

H O T AR ASTE

Art. 1- Se aprobă documentația PUZ. și RLU “Construire 5 imobile a câte 11 apartamente fiecare”, în Sibiu str.Islazului FN, conform proiect nr.22/2006, elaborat de arh.Emil Crișampe un teren proprietate particulară a. beneficiarilor conform extraselor CF Sibiu nr.49342a nr.top.7545/4/1/2, nr.48336 nr.top.7545/4/1/3, respectiv nr.49341 nr.top.7545/4/1/1, în suprafață totală de 3600 mp., cu respectarea tuturor condițiilor impuse în avize.

Art.2.- Primarul Municipiului Sibiu, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Adoptata in Sibiu, la data de 31.10.2006.

Președinte

Rose- Mărie lonescu - LiehnContrasemnează

Secretar

Iordan Nicola