Hotărârea nr. 353/2006

HOTARAREA NR.353 privind aprobarea documentatiei de urbanism "PUZ – Schimbare destinatie din centrala termica in complex comercial si extindere, str. Steflesti FN si regulament local de urbanism",beneficiar SC Trident Transtex SRL Sibiu

COP'-


HOTARAREA NR.353

privind aprobarea documentației de urbanism “PUZ - Schimbare destinație din centrală termică în complex comercial

și extindere, str. Șteflești FN și regulament local de urbanism”, beneficiar SC Trident Transtex SRL Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, intrunit in ședința ordinara din data de 31.10.2006,

Analizând raportul nr.l 14861/2006, prin care Direcția Arhitect sef propune aprobarea documentației “PUZ - Schimbare destinație din centrală termică în complex comercial și extindere - str. Șteflești FN și regulament local de urbanism”, beneficiar SC Trident Transtex SRL Sibiu, pe un teren proprietate privată, în suprafață de 2394,00 mp., conform CF Șelimbăr nr.l 0886, nr.top. 1108/13/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/3, conform proiect nr.55/2006, întocmit de SC Lumi&Comp SRL Sibiu, arh.Lucian Bobeș,

Văzând raportul Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură.

Având in vedere Hotararea nr. 94 din 1999 a Consiliului local al municipiului Sibiu, de aprobare PUG si Regulamentul local de urbanism,

In conformitate cu prevederile art. 25 si 56 alin. (1) din L.350/2001 modificata si completata si ale art. 2 alin.( 2) din L.50/1991,modificata si completata.

In temeiul art. 38 alin.(2) lit “c”, alin.(5) lit. “c” si ale art. 46 din L.215/2001 privind administrația publica locala, cu modificările si completările ulterioare,

HOTARAST E

Art. 1- Se aprobă documentația de urbanism “PUZ - Schimbare destinație din centrală termică în complex comercial și extindere - str. Șteflești FN și regulament local de urbanism”, beneficiar SC Trident Transtex SRL Sibiu, conform proiect nr.55/2006, întocmit de SC Lumi&Comp SRL Sibiu, arh.Lucian Bobeș., cu respectarea strictă a condițiilor impuse în avizele de specialitate.

Art.2.- Primarul Municipiului Sibiu, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Adoptata in Sibiu, la data de 31.10.2006.