Hotărârea nr. 352/2006

HOTARAREA NR.352 privind aprobarea documentatiei PUD "Construire casa duplex D+P+E" in Sibiu, str.Tractorului FN, beneficiar Ciotlos Maria

HOTARAREA NR.352

privind aprobarea documentației PUD “Construire casa duplex D+P+E” în Sibiu, str.Tractorului FN, beneficiar Ciotlos Maria

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, intrunit in ședința ordinara din data de 31.10.2006,

Analizând raportul nr.l 14859/2006, prin care Direcția Arhitect sef propune aprobarea documentației PUD “Construire casa duplex D+P+E”, în Sibiu, str.Tractorului FN, conform proiectului nr.88/2006, elaborat de SC Decorom SRL,pe un teren proprietate Ciotlos Maria, identificat în CF Sibiu nr.49392, nr.top.5104/2/5/1, în suprafață totală de 1000 mp.,

Văzând raportul Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură,

Având in vedere Hotararea nr. 94 din 1999 a Consiliului local al municipiului Sibiu, de aprobare PUG si Regulamentul local dc urbanism.

In conformitate cu prevederile art. 25 si 56 alin. (1) din L.350/2001 modificata si completata si ale art. 2 alin.( 2) din L.50/1991,modificata si completata,

In temeiul art. 38 alin.(2) lit “c”, alin.(5) lit. “c” si ale art. 46 din L.215/2001 privind administrația publica locala, cu modificările si completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1- Se aprobă documentația PUD “Construire casa duplex D+P+E”, în Sibiu, str.Tractorului FN, conform proiectului nr.88/2006, elaborat de SC Decorom SRL,pe un teren proprietate Ciotlos Maria, identificat în CF Sibiu nr.49392, nr.top.5104/2/5/1, în suprafață totală de 1000 mp., cu respectarea tuturor condițiilor impuse în avize.

Art.2.- Primarul Municipiului Sibiu, va asigura ducerea la indcplinire a prezentei hotărâri.

Adoptata in Sibiu, la data de 31.10.2006.PENTR^ ^NFOBM’TATE