Hotărârea nr. 351/2006

HOTARAREA NR.351 privind aprobarea documentatiei de urbanism "PUD – Creare acces direct la parterul blocului nr. 1, sc. A, ap. 46, Aleea Fratii Buzesti", beneficiar Florea Carmen

CO?’‘S


HOTARAREA NR.351

privind aprobarea documentației de urbanism “PUD - Creare acces direct la parterul blocului nr. 1, sc. A, ap. 46, Aleea Frații Buzești”, beneficiar Florea

Carmen

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, întrunit în ședința ordinară din data de 31.10. 2006,

Analizând raportul nr. 114858/2006, prin care Direcția Arhitect Șef propune aprobarea documentației “PUD - Creare acces direct la parterul blocului nr. 1, sc. A, ap. 46, Aleea Frații Buzești”, beneficiar Florea Carmen, pe un teren proprietate Statul Român. în suprafață de 817,00 mp conform documentației de identificare a terenului - plan cadastral, vizat de OCPI cu nr. 2451 / 19.07.2006, în care se menționează conform CF Sibiu nr. 18864, nr. top 4072/1/1/1/1/6/1/1/2, conform proiect nr. 15/2006, întocmit de Birou de arhitectură nr. 5 - arh. Ion Ene,

Având în vedere Hotărârea nr. 94/1999 a Consiliului local al municipiului Sibiu de aprobare a PUG Sibiu și a Regulamentului local de urbanism,

Văzând raportul Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură,

în conformitate cu prevederile art. 25 și 56 alin. 1 din Legea nr. 350/2001 modificată și completată prin Legea 289/2006 și ale art. 2, alin. (2) din Legea nr. 50/1991 modificată și completată,

în temeiul prevederilor art. 38 alin. (2) lit. „c”, alin. (5) lit. „c” și ale art. 46 din Legea 215/2001. privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE

Art. 1- Se aprobă documentația de urbanism “PUD - Creare acces direct la parterul blocului nr. 1, sc. A, ap. 46, Aleea Frații Buzești”, beneficiar Florea Carmen, conform proiectului nr. 15/2006, întocmit de Biroul de arhitectură nr. 5 -arh. Ion Ene, cu respectarea strictă a condițiilor impuse în avizele de specialitate.

Art. 2 - Perenul în suprafață de 2,00 mp pe care se va construi accesul propus se va concesiona în temeiul Legii 50 / 1991 republicată, modificată și completată.

Art. 3 - Terenul în suprafață de 20,76 mp destinat accesului pictonal până la intrarea nou propusă rămâne în domeniul public, aleea executându-se pe cheltuiala beneficiarului.

Art. 4 - Primarul municipiului Sibiu va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 31.10.2006.Președinte

Rose- Mărie lonescu - Liehn


TPU CONFORMITATE CU ORIGINALUL