Hotărârea nr. 350/2006

HOTARAREA NR.350 privind aprobarea documentatiei PUZ si RLU "Construire sediu firma, Showroom-prezentare auto, birouri, service auto, amplasare firma, bransamente" in Sibiu str. Caprioarelor FN, beneficiar Farcasiu Claudiu cu sotia pentru SC Automobile Hermannstadt SRL

COP’’


, HOTARAREA NR.350

privind aprobarea documentației PUZ si RLU”Construire sediu firma, Showroom-prezentare auto, birouri, service auto, amplasare firma, branșamente” in Sibiu str.

Căprioarelor FN, beneficiar Farcasiu Claudiu cu soția pentru SC Automobile

Hermannstadt SRL

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, intrunit in ședința ordinara din data de 31.10.2006, Analizând Raportul nr.l 14856/2006, prin care Direcția Arhitect sef propune aprobarea documentației PUZ si RLU”Construire sediu firma, Showroom-prezentare auto, birouri, service auto, amplasare firma, branșamente” in Sibiu str. Căprioarelor FN, conform proiect nr. 5-09/2005, elaborat de SC S & B Impex SRL, arh. Tudor Smaranda, pe un teren proprietate privata Farcasiu Claudiu si soția Farcasiu Isabella Cecilia, conform extrasului CF Sibiu nr. 6738 , nr.top 4251/27, cu o suprafața totala de 1735 mp.,

Văzând raportul Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură.

Având in vedere Hotararea nr. 94 din 1999 a Consiliului local al municipiului Sibiu, de aprobare PUG si Regulamentul local de urbanism,

In conformitate cu prevederile art. 25 si 56 alin. (1) din L.350/2001 modificata si completata si ale art. 2 alin.( 2) din L.50/1991,modificata si completata.

In temeiul art. 38 alin.(2) lit “c”, alin.(5) lit. “c” si ale art. 46 din L.215/2001 privind administrația publica locala, cu modificările si completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1- Se aprobă documentația PUZ si RLU”Construire sediu firma, Showroom-prezentare auto, birouri, service auto, amplasare firma, branșamente” in Sibiu str. Căprioarelor FN, conform proiect nr. 5-09/2005, elaborat de SC S & B Impex SRL, arh. Tudor Smaranda, pe un teren proprietate privata Farcasiu Claudiu si soția Farcasiu Isabella Cecilia, conform extrasului CF Sibiu nr. 6738 , nr.top 4251/27, cu o suprafața totala de 1735 mp cu respectarea tuturor condițiilor impuse în avize.

Art,2.- Primarul Municipiului Sibiu, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Adoptata in Sibiu, la data de 31.10.2006.

/!


/

Contrasemnează

Secretar Iordan l^cola PENTRU CONFORMITA^!^

CUWNALUL