Hotărârea nr. 35/2006

HOTARAREA NR. 35 privind sistarea starii de indiviziune asupra imobilului situat in Sibiu str. 9 Mai nr. 27

JUDEȚUL SiBRI

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

HOTĂRÂREA NR.35

privind sistarea stării de indiviziune asupra imobilului situat în Sibiu str. 9 Mai nr. 27

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în ședința ordinară din data de 23.02.2006,

Analizând raportul nr. 10582/2006 prezentat de Serviciul Juridic dm cadrul Direcției Administrație Publică Locală privind sistarea stării de indiviziune asupra imobilului situat în Sibiu, str. 9 Mai nr. 27 înscis în CF nr. 14103 nr. top.921/1 și 922/1 și însușirea valorii stabilite prin raportul de evaluare efectuat de SC Sib Consult S.R.L. pentru cota de % din imobil, cu titlu de sultă,

Văzând avizul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor,

In conformitate cu art. 728 dm Codul Civil,

în temeiul prevederilor art. 38 alin.2 lit. f, ale art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală,

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. Se aprobă sistarea stării de indiviziune cu privire la imobilul situat în Sibiu str. 9 Mai nr. 27, înscris în CF nr. 14103 nr. top. 921/1 și 922/1 prin atribuirea în natură a cotei de % dm imobil către Alexandru Livia și plata de către aceasta către Municipiul Sibiu a sultei de 6625 lei.

Art.2. Se însușește raportul de evaluare nr. 10158/15.02.2006 executat de SC SIB CONSULT SRL având ca obiect imobilul situat în Sibiu, str. 9 Mai nr. 27 înscris în CF nr. 14103 nr.top. 921/1 și 922/1.

Art.3. Primarul Municipiului Sibiu va asigura executarea prevederilorprezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 23.02.2006


/)

Contrasemnează Secretar

Iordan Nicolă

w