Hotărârea nr. 349/2006

HOTARAREA NR. 349 privind aprobarea constituirii, componenta nominala si Regulamentul de functionare al Comisiei tehnice de amenajarea teritoriului si urbanism (Modificată de HCL NR. 16/2007. Art. 5 modificat de HCL NR. 110/2007. Anexa Nr. 1 modificată de HCL NR. 17/2008)

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

C°P/£HOTĂRÂREA NR. 349 privind aprobarea constituirii, componența nominală și Regulamentul de funcționare al Comisiei tehnice de amenajarea teritoriului și urbanism

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în ședința ordinară din data de 31,10.2006,

Analizând raportul nr. 114854/2006 prin care Serviciul Urbanism și Amenajarea Teritoriului propune aprobarea constituirii, componența nominală și Regulamentul de funcționare al Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism, ca organ consultativ cu atribuții de avizare,

Văzând raportul Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură.

In conformitate cu Legea nr. 50/1991 cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 350/2001 modificată și completată cu Legea nr, 289/2006,

în temeiul prevederilor art. 38 alin.9 și ale art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Articol unic. Se aprobă constituirea, componența nominală și Regulamentul de funcționare al Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism, ca organ consultativ cu atribuții de avizare, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Adoptată în Sibiu la data de 31.10.2006


Președinte

Rose- Mărie lonescu - Liehn


PENTRU CONFORMITATE

cuoAalul

Județul Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu


Anexa nr. 1 la HCL nr. 349/2006


Componența nominală a Comisiei tehnice de amenajarea teritoriului și urbanism

1. ing. Eugen Mitea

-Președinte

Primăria Municipiului Sibiu Viceprimar

2. arh. Szabolcs Guttmann

-Vicepreședinte

Primăria Municipiului Sibiu-

3. arh. Dorin Laschescu

-Membru

Arhitect Sef

Primăria Municipiului Sibiu

4. jr. Dana Alexandru

-Membru

Serviciu Urbanism

Primăria Municipiului Sibiu

5. jr. Mariana Popescu

-Membru

Serviciul Juridic

Primăria Municipiului Sibiu

6. ing.Traian Negrită

-Membru

Seviciu Patrimoniu

Primăria Municipiului Sibiu

7. ing. Ilie Cretu

-Membru

Seviciu Cadastru

Primăria Municipiului Sibiu

8. ing. Gheorghe Ciuclea

-Membru

Serviciul public de administrarea Domeniului public și privat Primăria Municipiului Sibiu

9. arh. Ion Ene

-Membru

Direcția Tehnică

Ordinul Arhitecților din România

10. arh. loan Bucur

-Membru

Filiala Sibiu-Vâlcea

Ordinul Arhitecților din România

11. arh. Gabriel Roșea

-Membru

Filiala Sibiu-Vâlcea

Ordinul Arhitecților din România

12. dr. Hașegan Ruxandra

-Membru

Filiala Sibiu-Vâlcea

Agenția pentru Protecția Mediului

13. dr. Carmen Brezai

-Membru

Sibiu

Direcția de Sănătate Publică a jud.

14. comisar sef Aurel Petru Tripon

-Membru

Sibiu

Inspectoratul de Poliție al jud.

15. It.col. Sorin Vlad

-Membru

Sibiu

Inspectoratul pentru Situații de

16. ing. Eugen Solomon

-Membru

Urgentă “Cpt. Dumitru Croitoru” al jud. Sibiu-Serviciul de prevenire a incendiilor S.C. Apă - Canal S.A.

17. ing. Constantin Țăran

-Membru

Administrația Națională a

> >

 • 18. sing. Ștefan Mihai Filip   -Membru

 • 19. ing. Cristian Wirth        -Membru

 • 20. sing. Ion Pădureanu      -Membru

 • 21. istoric Ovidiu Calboreanu -Membru


22. cpt. Bâlcu Cosmin -Membru


23. ing. Nicolae Muntenaș Rodica Ratiu

>

Mariana Bâja


-Membru

-Secretar

-Locțiitor


îmbunătățirilor Funciare R.A.

Sucursala Teritorială Mureș - Olt mijlociu

E - ON Gaz România

S.C. Romtelecom S.A. - Direcția de Operațiuni in zona Sibiu Mureș S.C. Tursib S.A.

Direcția de Cultură, Culte și Patrimoniu Național

Sibiu + Vâlcea

Inspectoratul pentru Situații de Urgență “ Cpt. Dumitru Croitoru” al jud. Sibiu - Serviciul protecție civilă

S.C. Electrica S.A

Primăria Municipiului Sibiu

Serviciul urbanism

Primăria Municipiului Sibiu Serviciul urbanism


Regulamentul de funcționare al Comisiei tehnice de amenajarea teritoriului și urbanism

Comisia tehnică de amenajarea teritoriului și urbanism funcționează în temeiul art. 37 din Legea 350 / 2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul modificată și completată prin Legea 289 / 2006, constituirea comisiei și prezentul regulament fiind aprobate prin HCL nr 349 /2006. ‘

Art. 1. Comisia se compune din 23 membri. Lucrările comisiei sunt conduse de președintele acesteia sau, în absența acestuia, de către vicepreședintele comisiei. Secretariatul comisiei este asigurat de Serviciul de Urbanism și Amenajarea Teritoriului din cadrul Primăriei Municipiului Sibiu. Secretarul comisiei este d.na Rațiu Rodica iar înlocuitorul este d.na Bâja Mariana.

Art. 2. Comisia își poate desfășura lucrările în prezența a jumătate plus unu din numărul membrilor, iar hotărârile se adoptă cu majoritatea voturilor membrilor prezenți.

Art. 3. Comisia tehnică de amenajarea teritoriului și urbanism analizează documentațiile de amenajarea teritoriului și urbanism privind zonele studiate din intravilanul municipiului Sibiu și din teritoriul administrativ al acestuia.

Art. 4. In baza hotărârii comisiei tehnice de amenajarea teritoriului și urbanism se emite avizul tehnic consultativ referitor la documentația analizată.

5

 • -  Avizul tehnic consultativ este prezentat împreună cu documentația de urbanism în comisia de urbanism a Consiliului Local al Municipiului Sibiu, pe baza acestuia și în urma analizei efectuate, emițându-se avizul acesteia.

 • -  Avizul tehnic consultativ stă la baza avizului Primarului Municipiului Sibiu în cazul documentațiilor de amenajarea teritoriului și urbanism pentru care Legea impune emiterea acestuia. .

Art. 5. Ședința comisiei tehnice de amenajarea teritoriului și urbanism are loc în prima zi de joi din fiecare lună.

 • -  Pentru a putea fi analizate în ședință, documentațiile de amenajarea teritoriului și urbanism vor fi depuse până în prima zi de luni din luna respectivă.

 • -  Documentațiile respective vor fi însoțite de avizele cerute prin certificatul de urbanism și de informarea prealabilă aprobată de dl. Primar.

  Președinte

  Rose- Mărie lonescu - Liehn


Contrasemnează

Secretar

Iordan Nicola