Hotărârea nr. 348/2006

HOTARAREA NR. 348 privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local al Municipiului Sibiu ca membrii ai consiliilor de administratie ale unitatilor de invatamant preuniversitar de stat din Municipiul Sibiu (Modificată de HCL NR. 9/2007)

coio/.

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU


HOTĂRÂREA NR. 348 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Sibiu ca membrii ai consiliilor de administrație ale unităților de învățământ preuniversitar de stat din Municipiul Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, întrunit în ședința ordinară din data de 31.10.2006,

Analizând raportul nr. 114537/2006, prin care Serviciul Public de Administrare a Unităților de învățământ Preuniversitar de Stat propune desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Sibiu ca membrii ai consiliilor de administrație ale unităților de învățământ preuniversitar de stat din Municipiul Sibiu,

Văzând raportul Comisiei pentru învățământ, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive, de agrement și tineret,

în conformitate cu dispozițiile art. 145 alin.6 din Legea învățământului nr. 84/1995 modificată și completată cu Legea nr. 354/2004 și ale art. 5 alin.l din H.G. nr. 2192/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind finanțarea și administrarea unităților de învățământ preuniversitar de stat,

în temeiul prevederilor art. 38 alin.2 lit. a , alin.3 lit.c și ale art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Articol unic. Se reconfirmă, respectiv se numesc reprezentanții Consiliului Local al Municipiului Sibiu ca membrii ai consiliilor de administrație și ai Comisiilor pentru evaluare și asigurare a calității din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din Municipiul Sibiu, conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Adoptată în Sibiu la data de 31.10.2006

Președinte

Rose- Mărie lonescu - LiehnContrasemneaz:

Secretar

Iordan Nicola

dW'

PENTRU CONpMFATE CU OP»AIUL

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL. LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

Anexa la HCL


■$7<?


LISTA CU MEMBRII CONSILIILOR DE ADMINISTRAȚIE ȘI A COMISIILOR PENTRU EVALUAREA ȘI ASIGURAREA CALITĂȚII DIN UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT , DIN PARTEA CONSILIULUI LOCAL

Nr crt

UNITATEA ȘCOLARĂ

ADRESA

MEMBRU

1.

Col.Nat.Gh. Lazăr

Str. Gheorghe Lazăr nr. 1

Pavel Anita

2.

Col. Naț O.Goga

Str. Mitropoliei nr.34

Fodor Astrid

3.

Col. Naț. S. Bn.ikent.hal

P-ța 1 luet nr. 5

Nowak Gertraud

4.

Lic.de Artă

Str.Al.Odobescu nr.2

Fritzmann Marianne

5.

Lic.Onisifor Ghibu

Str.Bihorului nr.3

Wagncr Raimar

6.

Col.Nat.Ped. A. Șaguna

Str. G-ral Magheru nr 36

Jozsa Benjamin

7.

Lic.Teoretic C.Noica

Str.Dealului nr.6

lonescu-Liehn Rosemaric

8

Lic. Teo 1. Bapti st Betan i a

Hipodrom III

lonescu-Liehn Rosemaric

9.

Col. Tehnic Textil

Str. Dealului nr.4

Sava Livia

10

Gr.Constr.Arh.Carol 1

Str. Pedagogi lor nr.7

Cristea Mihai

11

Gr.Sc.CFR

Str.LS.Bach nr. 1 -3

Șovăială Constantin .

12

Col. Tehnic de Ind.Alimentară

Str. Postăvarilor nr. 18

Krech Gertrud

13

Gr. Șc. Independența

Str.Gladiolelor nr. 2

Rascarachc Constantin

14

Gr. Șc. Ec. Adm. G. Bariliu

Str.Oituz nr.3 1

Birk Ecaterina

15

(ir. Șc. Ind. Energetic

Str. Electricienilor nr. 1

Leopold Gerhard

16

Gr. Șc. A lancu

Str Movilei nr.8

Fritzmann Marianne

17

(ir. Șc. C-ții Mașini

Str. II. Coandă nr 51

Cristea Mihai

18

Liceul Waldorf

Piața lancu de Hunedoara

Wagner Raimar

19

Col. .Agricol D.P. Barcianu

Str. Banatului nr. 2

Hermann Gcrold

20

Școala cu cls. I-VIII nr. 1

Str.Hațegului nr.8

Wagner Raimar

21

Școala cu cls. I-Vlll nr.2

Str. A. lancu nr. 12

Mathes I Ici mut

22

Școala cu cls. I-Vlll nr.4

Str.Spartacus nr. 4-6

Klein Hans

23

Școala cu cls. I-VIII Regina Maria (nr.5)

Str. Z. Boiu nr. 1

Sava Livia

24

Școala cu cls. I-VIII nr.6

Str. N. lorga nr. 56

Mathes 1 lelmut

25

Școala cu cls. I-VIII nr.8

Str. Lupeni nr. 50

Sava Livia

26

Școala cu cls. I-Vlll M. Eminescu (nr. 9)

Str. Oștirii

Sîrghie Anca Doina

27

Școala cu cls. I-VIII nr.10

Str. E. A. Bieltz nr 60

Stroie loan

28

Școala cu cls. I-VIII nr. 1 I

Str. Gorunului nr. 2

Stroie loan

29

Școala cu cls. I-VIII nr.12

P-ța Cluj nr. 1

Șovăială Constantin

30

Școala cu cls. I-VIII nr. 1 3

Str. Lungă nr. 74

Șovăială Constantin

31

Școala cu cls. I-VIII nr.16

Str. V. Alecsandri nr. 10

Klemens Kurt

32

Școala cu cls. I-Vlll nr. 17

Str. Șoimului nr. 13

lonescu-Liehn Rosemaric

33

Școala cu cls. 1-VI11 nr. 18

Str, Lungă nr. 65

Șovăială Constantin

34

Școala cu cls. I-Vlll nr. 19

Aleea Turnu Roșu nr. 2

Stroie loan

35

Școala cu cls. 1-VIII nr.20

Str. Macaralei nr. 1

Sava Livia

36

Școala cu cls. I-VIII nr.2 1

Str. Luptei nr. 27

Leopold Gerhard

5 /

Școala cu cls. I-VIII nr.23

Str. Țiglarilor

Rascarachc Constantin

38

Școala cu cls. I-VIII nr.24

Str. Șureanti nr. 1

Nowak Gertraud

39

Școala cu cls. I-VIII nr.25

Str. Sibiel nr.6

Sîrghie Anca Doina

40

Grădinița nr.5

Str Șiretului nr.6

Grâu Marga

41

Grădinița nr. 14

Str. V Aaron                 . ■..■

Nowak Gertraud

C Wocuintnls <md sdlings\sct>li I4\nn di>cunieiils\siiiu'ii.i\iiicml>iii cens adm d ■ rcacliializiita 2006 duc

12

(irădinița nr. 15

Sir. Târgu Cailor nr. 54 A

jozsa Benjamin

43

Grădinița nr. 16

Str. Mitropoliei nr. 21

Hermann Gerold

44

Grădinița nr. 1 7

Sir. L. Rebreanu nr.9

Grâu Marga

45

Grădinița nr. 18

Str. Dr. Bagdazar nr 10

Cristea Mihai

46

Grădinița nr. 19

Str. Kiev nr. 17

Man Otilia

47

Grădinița nr.22

Str. M. Sebastian nr. 1

Birk Ecaierina

48

Grădinița nr.26

Str. B-dul Victoriei nr.42

Krech Gertrud

49

Grădinița nr. 28

Str. A Șaguna nr. 21

Nowak Gertraud

50

Grădinița nr.29

Str. Negoveanu nr.29

Sîrghic Anca Doina

51

Grădinița nr.33

Aleea Artilcriștilor nr. 14

Man Otilia

52

Grădinița nr. 37

Str. N. Tecki nr. 41

Man Otilia

53

Grădinița nr.38

Str. Aleea Haiducului nr. 8

Klein Hans

54

(irădinița nr,40

Str. Oituz. nr, 27

Lcopold Gerhard

55

Grădinița nr.41

Str. T. Laurian nr. 13

Pavel Anita

56

Grădinița nr.43

Aleea Strein nr.8

Fodor Astrid

Președinte

Rose- Mărie lonescu - Liehn

Contrasemnează Secretar Iordan IVicola