Hotărârea nr. 347/2006

HOTARAREA NR. 347 privind aprobarea transmiterii dreptului de folosinta gratuita in favoarea Fundatiei "Un copil, o speranta" asupra unei parti din imobilul situat pe str. Aleea Streiu nr. 8 Sibiu

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

cOo.


________:_______'__'S-AHOTĂRÂREA NR. 347


privind aprobarea transmiterii dreptului de folosință gratuită în favoarea Fundației “ Un copil, o speranță “ asupra unei părți din imobilul situat pe str. Aleea Streiu nr. 8 Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în ședința ordinară din data de 31.10.2006,

Analizând raportul nr. 114536/2006 întocmit de Serviciul Public de Administrare a Unităților de învățământ Preuniversitar de Stat Sibiu prin care se propune aprobarea transmiterii dreptului de folosință gratuită în favoarea Fundației “ Un copil, o speranță “ asupra unei părți din spațiul situat pe str. Aleea Streiu nr. 8 Sibiu,

Văzând raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului,

în conformitate cu dispozițiile art. 17 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia,

în temeiul prevederilor art. 38 alin. 2 lit. d, alin. 6 lit.a și ale art. 126 și art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare.


HOTĂRĂȘTE :


Art.l. Se aprobă transmiterea dreptului de folosință gratuită , în perioada 15.10.2006 - 15.10.2007 , în favoarea Fundației “ Un copil, o speranță “ asupra unei părți din spațiul situat pe str. Aleea Streiu nr. 8 Sibiu, conform Convenției din anexa nr.l care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2, Directorul Serviciului public de administrare a unităților de învățământ preuniversitar de stat va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.


Adoptată în Sibiu la data de 31.10.2006


Președinte

Rose- Mărie lonescu - Liehn


/

ContrasemneazăSecretar,.

Iordan Nitfola


PENTRU CONFORMITATE CU-WNALUL


JUDEȚUL SIBIU                   Anexa nr. 1 la HCL nr. 347/2006

Consiliul Local al Municipiului Sibiu

CONVENȚIE

privind darea în folosință gratuită FUNDAȚIEI „UN COPIL, O SPERANȚĂ” a unei părți din imobilului situat pe strada Aleea Streiu nr.8

Sibiu

Nr......

încheiată azi........................

CAP. I PĂRȚILE >

Intre:

Municipiul Sibiu, prin Serviciul Public de Administrare a Unităților de învățământ Preuniversitar de Stat, cu sediul în Sibiu, str. S.Brukenthal nr.2, având cod fiscal nr. 14392273, cont nr.500414392273 deschis la B.N.-Trezoreria Municipiului Sibiu, reprezentat prin Primar- Klaus W.Johannis, în calitate de proprietar, pe de o parte

Și

 • -  Fundația “Un copil, o speranță” Sibiu, cu sediul social în str. Șiretului Nr.2/14, Sibiu, reprezentată prin d-na Elena Tudorache, în calitate de director, cod fiscal nr. R 10705769, înregistrată la Registrul Special al Asociațiilor și Fundațiilor al Judecătoriei Sibiu la poziția 39/31.01.2002 , avînd cont nr. 2511 100 033 900 977, deschis la Banca Transilvania SA Sibiu, în calitate de comodatar, s-a încheiat prezenta convenție, în aplicarea prevederilor art.126 din Legea administrației publice locale nr.215/2001

r .

CAP.II OBIECTUL

Art.2,1 - Proprietarul cedează în folosință gratuită Fundației “Un copil/o speranță” Sibiu, o parte din imobilul situat în strada Aleea Streiu nr.8, în incinta Grădiniței nr.43 Sibiu în suprafață totală de 734 mp compus din:

parter : sală de mese, 1 cameră, 1 bucătărie, 1 cameră, 1 magazie, 1 birou social, 1 vestiar, 1 vestibul

 • -   etajul I : 7 încăperi, 1 baie.

Art.2.2 - Spațiul este destinat desfășurării de activități social umanitare.

Art.2.3. - Predarea-primirea spațiului se face de către reprezentanții celor două instituții, fiind consemnată în procesul - verbal anexă a convenției.

CAP.III DURATA

Art.3.1. - Termenul pentru care este cedată în folosință gratuită către Fundația “Un copil, o speranță” este de 1 an începând cu data.de 15.10.2006 până în data de 15.10.2007.   :

CAP.IV OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

Art. 4.1. - Proprietarul se obligă:

 • a. să predea spațiul în stare corespunzătoare folosinței;

 • b. să asigure folosința imobilului în condițiile prezentei convenții;

 • c. să asigure utilitățile necesare desfășurării activității, în funcție de solicitările comodatarului;

Art.4.2 - Comodatarul se obligă:

 • a.  să efectueze plata utilităților lunar până la data scadentă, în baza unui protocol încheiat între unitatea școlară și comodatar conform suprafețelor date spre folosință si facturilor de plată; neplata utilităților la termen îndrituiește pe proprietar să încaseze de la Fundația “Un copil, o speranță’" penalitățile în cuantumul celor stabilite de furnizorii de utilități

 • b. să efectueze lucrările de reparații în întreaga clădire, cu acordul proprietarului;

 • c. să depună toate diligențele pentru ca, prin activitatea desfășurată, să nu deterioreze imobilul. La expirarea convenției, imobilul va fi predat cel puțin în starea în care a fost primit, așa cum rezultă din procesul verbal de predare-primire, eventualele îmbunătățiri revin de drept proprietarului, comodatarul neavând drept la despăgubiri;

 • d. orice modificare interioară sau exterioară a imobilului se face numai cu acordul scris al proprietarului. Cererea de aprobare a modificării însoțită de anexele necesare se va depune la Serviciul Public de Administrare a Unităților de învățământ Preuniversitar de Stat. Prin anexele în sensul prezentei convenții se înțeleg: schițe, expertize și alte date necesare analizării cererii.

 • e. să execute la timp și în bune condiții lucrările de întreținere a imobilului și a instalațiilor aferente, deteriorările fiind suportate integral de comodatar;

 • f. să nu tulbure liniștea publică ;

 • g. să asigure permanent curățenia în interiorul imobilului și în zona exterioară aferentă, efectuând dezinfecția și deratizarea în conformitate cu normele igienico-sanitare;

 • h.  să asigure evacuarea și transportul reziduurilor rezultate din prestarea activității, fiind obligat să prezinte proprietarului în prima lună de derulare a convenției, contractele încheiate cu GETESIB sau cu alți agenți cu același gen de activitate din care să rezulte acest lucru;

 • i. să obțină autorizațiile necesare desfășurării activității;

 • j. să asigure respectarea normelor igienico-sanitare, a normelor tehnice, metodologice, de protecție a muncii, PSI, protecția mediului înconjurător precum și a actelor normative specifice activității desfășurate;

 • k. să realizeze îmbunătățirile și dotările suplimentare prevăzute în convenție și agreate de către proprietar;

!. să asigure personalul necesar pentru buna desfășurare a activității;

m. în termen de 10 zile de la încetarea convenției să elibereze imobilul.

CAP.V RĂSPUNDEREA

Art.5.1 - Neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor convenției dă dreptul proprietarului la despăgubiri, în condițiile legii.

Art.5.2 - Comodatarul nu răspunde de pieirea sau deteriorarea obiectului folosit datorată forței .majore, a cazului fortuit, nici de uzura normală a lucrului. Partea care invocă (comodatarul) are obligația să anunțe cealaltă parte în termen de 5 zile de la data producerii evenimentului, iar în următoarele 10 zile să prezinte acte doveditoare.

CAP.V1 ÎNCETAREA

Art.6.1 - Prezenta convenție încetează în următoarele situații :

 • a. împlinirea termenului stabilit;

 • b. necxecutarea culpabilă a obligațiilor;

 • c. pieirea bunului ce face obiectul prezentei convenții.

In cazul nevoilor proprii Primăriei Municipiului Sibiu sau unității de învățământ, proprietarul are dreptul să denunțe unilateral prezenta convenție cu înștiințarea, în scris, a comodatarului cu 10 zile înainte.

Art.6.2 - în situația prevăzută Ia art.6.1 lit.b proprietarul este obligat să înștiințeze comodatarul cu 30 de zile înainte.

CAP.VII CLAUZE SPECIALE

Art. 7.1 - Se interzice comodatarului desfășurarea altor activități decât cele precizate în convenție.

Art. 7.2 - Comodatarul îsi va exercita ca un bun proprietar dreptul de folosință, dreptul de dispoziție aparținând exclusiv proprietarului.

Art. 7.3 - Orice modificări în statutul juridic, act de înființare, sediu etc.vor trebui anunțate în termenul limită de 48 ore proprietarului.

Anexele la prezenta convenție fac parte integrantă din aceasta.

Prezenta convenție s-a încheiat în 2 exemplare originale.

PROPRIETAR,


COMODATAR,

Președinte

Rose- Mărie lonescu - Liehn

Contrasemnează


Secretar

Iordan Nicola