Hotărârea nr. 346/2006

HOTARAREA NR. 346 pentru modificarea anexei nr. 1 la HCL nr. 35/2005 privind aprobarea reorganizarii retelei scolare din Municipiul Sibiu

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU


HOTĂRÂREA NR. 346

pentru modificarea anexei nr. 1 la HCL nr. 35/2005 privind aprobarea reorganizării rețelei școlare din Municipiul Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, întrunit în ședința ordinară din data de 31.10.2006, Analizând raportul nr. 114534/2006, prin care Serviciul Public de Administrare a Unităților de învățământ Preuniversitar de Stat propune modificarea anexei nr.l la HCL nr. 35/2005, privind aprobarea reorganizării rețelei școlare din Municipiul Sibiu ,

Având în vedere avizul Ministerului Educației și Cercetării, privind funcționarea Grădiniței nr.45 Sibiu ca persoană juridică, cu un număr mai mic de 100 de preșcolari, precum și propunerea privind modificarea rețelei școlare din Municipiul Sibiu a Inspectoratului Școlar Județean Sibiu,

Văzând raportul Comisiei pentru învățământ, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive, de agrement și tineret,

în conformitate cu dispozițiile art.I pct.2 , art. II lit.a din Legea nr. 354/2004 pentru modificarea și completarea Legii învățământului nr. 84/1995, ale art. 1 alin. 1, 2 3 din H.G. nr. 2192/2004, pentru aprobarea Normelor metodologice privind finanțarea și administrarea unităților de învățământ preuniversitar de stat, precum și ale art.57 și 58 din Legea nr. 24/2000, republicată,

în temeiul prevederilor art. 38 alin.2 lit d, alin.6 lit.a, ale art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art.I. Se modifică anexa nr. 1 la HCL nr. 35/2005, privind aprobarea reorganizării rețelei școlare din Municipiul Sibiu, după cum urmează :

  • 1.  Grădinița nr. 42 Sibiu - se organizează ca persoană juridică de sine stătătoare(poziția 56);

  • 2.  Grădinița nr. 43 Sibiu - se organizează ca persoană juridică de sine stătătoare(poz.iția 57);

  • 3. Grădinița nr. 45 Sibiu - se organizează ca persoană juridică cu un număr mai mic de 100 preșcolară (poziția 58).

Art.2. Anexa 1 la HCL nr. 35/2005 se renumerotează conform anexei la prezenta hotărâre.

Art.3. Directorul Serviciului Public de Administrare a Unităților de învățământ Preuniversitar de Stat Sibiu va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 31.10.2006

Președinte

Rose- Mărie lonescu - LiehnContrasemnează Secretar

PENTRU CONFORMITATE ,ordm

CONSILIUI LOCAL Al MUNICIPIULUI SIBIU

ANEXA I I A 11( I


REORGANIZAREA REȚELEI ȘCOLARE ÎN MUNICIPIUL SIBIl

Nr cit

l nitatea de îinătămânl

r .

Adresa

NR. elevi

NR.

Prese

Nr. total

Obs. privind unitățile arondate

1

Colegiul Național (ih.

I .azăr

su. (ih. 1 .azăr Nr 1-3

944

2

Colegiul Național Pedagogic Andrei

Șaguna

su (i-ral Magheru nr.3

104

5

N

Col. Tehnic Textil

str. Dealului nr. 2-4

754

4

Col. Teii Ind.Alini, lerezianuin

str Postăvarilor nr 18

929

1

5

Col. Agricol.D.P. Barcianu

str Banatului nr.2

801

6

Col.Naț. Saniuel Brukenthal

sir.l’-ia 1 Inel nr.5

805

i

7

Col. Naț. O.Goga

str Mitropoliei nr 34

1583

Cu Șc. 15

cz-

l.ic. Teoretic C-tin.

Noica

su I'calului nr 6

445

9

1 .ic. de Artă

î su \l < Idobescu nr.2

402

10

1 ie. Teoretic ().(ihibu

str Bihorului nr.3

811

1 1

l.ic. 1 col. Baptist Bctania

su .11 ipodiumului m

100

12

(ir. Șc.Ind.C.M.

Independența

>lr < tludiolclor nr 2

173

6

13

(ir.Șc.Ind.Energetic

sti l Icclricienilor nr. 1

609

14

Gr.Șc. Economic Adm. G.Barițiu

str Oii uz nr.31

910

15

(ir.Șc.Ind. I r.C i .

sii I.NBach nr. 1-3

655

. .... —     j

16

Gr.Șc. A.lancn

str Movilei nr.S

188

i

17

Gr.Șc.C-ții și Arliit. Carol 1

sti Pedagogilor nr.7

934

18

(ir.Șc.Constr. Mașini

ai 11 < oandâ nr.51

III

i

U>

20

Liceul WaldorT

Școala cu chisele

l-VIII       NR 1

P iu 1 de 1 lunedoara nr.3-5

sti 1 lațegului nr.8

102

344

12

1 14

134

Cu grad 44

21

Școala cu clasele l-VIII     NR2

sti A lancn nr 13

328

i

■ u l

Școala eu clasele

l-VIII      NR4

str Sparlticits nr b

588

i

668

1 ti grăd. 6

-r »r.   < r- oc o O

oi      i n r: r i ci r: r-

Școala cu clasele l-VIII 1 IU BINA \l \RI \ NR 5 i Școala cu clasele l-VIII       NR <>

Școala cu clasele l-VIII      NR 8

Școala cu clasele l-VIII M. 1 MiNI-Si 1 Ni 9 Școala cu chisele 1 VIII       NR 10

Școala cu clasele l-VIII        NR 11

Școala cu chr-elc l-viti        -m.; h

Școala < u chisele

su Z.Boin nr. 1

sir N lorga nr.56

sii.l.upcni nr. 8

sirl'.iirii nr.5

sil T .X.Biellz nr (it) ir i imunului, ni.?

P , M. lui III 1

• l< 1 I.U'Si IU " I

565

869

377

268

243

1 ÎS

208

i

<>i9 j

127 '

370

o ■■

i

1

Cu'.'.râd. '0

Cil grad |î

LVIII

[si

] Școala cu clasele 1 VIII 1 1 CARAGIALF.

str V Alecsandri ni 10

p2

1—-

1

ț___     ----------

1 32

! Școala cu clasele 1-VIH

| RADUSELEJAN

sii Șoimului ni 1 3

! 509

11

. , .        ■ *              ~1

( u grad Nr 9

•S >

I Școala cu clasele

1 IA III        NR 18

l -           --

slr Lungă nr 65

i 2 89

120

i s()9

Cu șc nr 22, grăd nr 30. grăd ni 31

1 •’

j Școala cu clasele

1 VIII       NR 19

sir.Aleea 1 Roșu nr 2

0

i

) >

Școala cu clasele l-Vlll       NR20

Sir Macaralei nr 1

602

■■■    -   -       —      . .. .1

36

Școala cu clasele

IA III      NR2I

Sli Luptei nr.27

426

89

515

Cu grad Nr 3 5

37

: Școala cu clasele

1 1 VIII        NR 23

Slr țtglaii

i

! 132 i

29 1

i

I C’u grad 36

J

38

L_ . .

Școala cu clasele

l-Vlll       NR24

str Șurianu nr 1

.371

1

_                 i

39

Școala cu clasele

l-Vlll      NR 25

slr Sibicl nr.6

398

12.

519

Cu grad. 12 și șe I • Cioian nr. 7.

W

Grădinița NR 5

str.Șiretului nr 6

146

41

Grădiniță NR 14

slr Iezerului nr 1

.205

42

Grădiniță NR. 15

-----------— ’

sti Gladioleloi nr 1 3 A

260

Cu grăd ; și i’iăd 32 j

4 3

1

< itădinița NR 16

slr Muiopoliei nr 19-

21

■ 8 5

1

|

144

(irădintța NR 17

str 1. Rebreanti nr. 17

1 17

1 .. .i

j 45

46

Grădinița   NR 18

Grădinița   NR 19

sir Bagdazar nr 10

str Kiev nr 1 7

..

150

200 ~

( u grăd Ni 2

4 7

Grădinița NR 22

str M.Sebasltan ni 1

178

Cu grăd Nr 8

48

Grădinița NR. 26

slr B-dnl Victoriei nr.42

225

Cu grăd Nr.4

' 49

1 1

Grădinița NR 28

sir A.Șagiina nr 21

200

Cu grăd Nr 1 și grăd Ni in

|2o

Grădinița NR 29

str Negoveanu nr 9

j

232

! 5t

Grădinița NR 33

sti Aleea

Artileriștilor nr.4

1

110

Grădinița NR 37

str N l'eclu nr 11

162

Cu grăd. Nr 7

IG5

Grădinița NR. 38

str Aleea 1 laiducului nr 3

157

1 54

Grădinița NR 40

sir Oituz nr 27

2 15

Grădinița NR 41

sti 1 Latuian nr. 1 3

212

Cu gi ăd. Nr. 1 1

56

Grădinița NR 42

str 1 lipodiounilm iu 3

149

57

Giădinița NR 43

sit Aicea Sircni

135

5* I

( năilimta NR 45

Str.N loma nr I9A

. _     ______ .       1

60

Președinte

Contrasemnează Secretar Iordan INicol4


Rose- Mărie lonescu - Liehn