Hotărârea nr. 345/2006

HOTARAREA NR.345 privind acordarea gratuitatii cu mijloacele de transport in comun ale SC TURSIB SA pentru elevii cu situatie familiala si materiala deosebita pe ruta Rasinari-Sibiu

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU


HOTARAREANR.345

privind acordarea gratuității cu mijloacele de transport în comun ale SC TURSIB SA pentru elevii cu situație familială și materială deosebită pe ruta Rășinari-Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, întrunit în ședința ordinară din data de 31.10.2006,

Analizând raportul nr. 114532/2006, prin care se propune acordarea gratuității cu mijloacele de transport în comun ale SC TURSIB SA pentru elevii cu situație familială și materială deosebită, pentru anul școlar 2006/2007,

Văzând raportul Comisiei pentru învățământ, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive, de agrement și tineret,

In conformitate cu dispozițiile a rt. 8 alin.2 1 it. c din OG nr.86/2001 privind serviciile de transport public local de călători, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 38 alin.2 lit. d, alin.6, lit.a și ale art. 46 din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă transportul gratuit, pentru anul școlar 2006/2007 cu autobuzul aparținând SC TURSIB SA, pe ruta Rășinari - Sibiu pentru 11 elevi, cu situație familială și materială deosebită domiciliați în Pădurea Dumbrava și Rășinari, conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Directorul Serviciului public Administrarea Unităților de învățământ Preuniversitar de Stat și SC Tursib SA vor asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 31.10.2006

Președinte

Rose- Mărie lonescu - Liehn


Contrasemnează Secretar Iordan NicolaJudețul Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu


Anexa nr. 1 la HCL nr. 345/2006


TABEL NOMINAL cu elevii care beneficiază de abonament gratuit pentru transportul în comun asigurat de SC Tursib SA pe ruta Sibiu - Rășinari

Nr. Crt.

Numele și Prenumele

Adresa

1.

JIGA DENISA - EMILIA

Pădurea Dumbrava nr. 16

2.

JIGA NICOLAE

Pădurea Dumbrava nr. 16

3.

JIGA RALUCA

Pădurea Dumbrava nr. 16

4.

JIGA SERGIU

Pădurea Dumbrava nr. 16

5.

MĂRUNȚEL CRISTINA

Pădurea Dumbrava nr. 16

6.

JIGA RAMONA-ELENA

Pădurea Dumbrava nr. 16

7.

NEGREA MARIANA - DELIA

Pădurea Dumbrava nr. 16

8.

JIGA ELENA

Pădurea Dumbrava nr. 16

9.

FÎNTANĂ ANDREAS - COSTIN

Pădurea Dumbrava nr. 20

10.

JIGA EMANUEL

Pădurea Dumbrava nr. 16

11.

PLEȘA DANIEL

Rășinari, str. Hulei nr. 1356

Președinte

Rose- Mărie lonescu - Liehn

Contrasemnează