Hotărârea nr. 344/2006

HOTARAREA NR.344 privind reglementarea situatiei juridice a imobilului – teren de constructii – situat in intravilanul Municipiului Sibiu, str.Scoala de Inot F.N. identificat in C.F.20375 Sibiu nr. top 3718/1/7 in vederea dezmembrarii acestuia in doua loturi distincte, atestarea apartenentei acestora la domeniul public si privat al Municipiului Sibiu si concesionarea fara licitatie publica a nr. top 3718/1/7/2

JUDEȚUL SIBIU CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIUHOTĂRÂREA NR.344

privind reglementarea situației juridice a imobilului - teren de construcții - situat în intravilanul Municipiului Sibiu, str.Școala de înot F.N. identificat în C.F.20375 Sibiu nr. top 3718/1/7 în vederea dezmembrării acestuia în două loturi distincte, atestarea apartenenței acestora la domeniul public și privat al Municipiului Sibiu și concesionarea fără licitație publică a nr. top 3718/1/7/2

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, întrunit în ședința ordinară din data de 31.10.2006,

Analizând raportul Serviciului Patrimoniu nr. 113992/2006, prin care se propune reglementarea situației juridice a imobilului - teren de construcții - situat în intravilanul Municipiului Sibiu. str.Școala de înot F.N. identificat în C.F.20375 Sibiu nr. top 3718/1/7 în vederea dezmembrării acestuia în două loturi distincte, atestarea apartenenței acestora la domeniul public și privat al Municipiului Sibiu și concesionarea iară licitație publică a nr. top 3718/1/7/2

Văzând raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului,

în conformitate cu dispozițiile art. 4 și art. 5 din Legea nr. 213/1998, privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, ale art. 15 lit.”e” din Legea nr. 50/1991 cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 38, alin.2 lit “c“, alin.5 lit. “b”, art. 123 alin. 1 și alin. 2, art. 125 și ale art. 46 alin.2Al din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă dezmembrarea imobilului înscris în C.F. nr.20375 Sibiu nr. top 3718/1/7 teren de construcții în două corpuri funciare distincte, conform documentației tehnico-juridice avizată de către Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Sibiu cu nr. 1072/22.09.2006, astfel:

- nr. top 3718/1/7/1 - teren de construcții - în suprafață de 2783 mp; nr. top3718/1 /7/2— teren de construcții - în suprafață de 5 mp.

Art.2. - Se atestă apartenența la domeniul public al Municipiului Sibiu a imobilului - teren de construcții - situat în intravilanul Municipiului Sibiu, str. Școala de înot F.N., identificat în C.F. 20375 Sibiu nr. top 3718/1/7/1 în suprafață de 2783 mp.

Art.3. - Se atestă apartenența la domeniul privat al Municipiului Sibiu a imobilului - teren de construcții - situat în intravilanul Municipiului Sibiu, str. Școala de înot F.N., identificat în C.F. 20375 Sibiu nr. top 3718/1/7/2 în suprafață de 5 mp.

Art.4. - Se aprobă concesionarea fără licitație publică a imobilului - teren de construcții -situat în intravilanul Municipiului Sibiu, str. Școala de înot nr.5 în fața ap. 13, identificat în C.F.20375 Sibiu, nr. top 3718/1/7/2, în suprafață de 5 mp, în favoarea S.C. SSIF Estinvest S.A. cu sediul în Focșani, str. Republicii nr.9, jud. Vrancea pentru realizarea obiectivului: balcon sub amprenta balconelor superioare și a unei scări.

Art.5 . - Prețul concesiunii este stabilit la valoarea de 44,02 euro/mp ( echivalent în lei la cursul B.N.R.la data întocmirii contractului de concesiune ) preț stabilit conform fișei de evaluare a terenului întocmită în baza criteriilor stabilite de Corpul Experților Tehnici din România

Plata concesiunii se va face anual în termen de 10 ani.

Art.6.- Durata concesiunii este de 49 de ani, care se poate prelungi cu o perioadă cel mult egală cu jumătate din durata inițială a concesiunii, cu acordul autorității concedente.

Art.7. - Primarul Municipiului Sibiu, va asigura executarea prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data 31.10.2006


Contrasemnează Secretar Iordan Nkola