Hotărârea nr. 343/2006

HOTARAREA NR.343 privind reglementarea situatiei juridice a imobilului – teren – situat in intravilanul Municipiului Sibiu, str.Uzinei F.N. identificat in C.F.21487 Sibiu nr. top 3231/1/1/1/1/1 in vederea dezmembrarii acestuia in doua loturi distincte, atestarea apartenentei acestora la domeniul public si privat al Municipiului Sibiu si concesionarea fara licitatie publica a nr. top 3231/1/1/1/1/1/2

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

HOTĂRÂREA NR.343

privind reglementarea situației juridice a imobilului - teren - situat în intravilanul Municipiului Sibiu, str.Uzinei F.N. identificat în C.F.21487 Sibiu nr. top 3231/1/1/1/1/1 în vederea dezmembrării acestuia în două loturi distincte, atestarea apartenenței acestora la domeniul public și privat al Municipiului Sibiu și concesionarea fără licitație publică a nr.

top 3231/1/1/1/1/1/2

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, întrunit în ședința ordinară din data de 31.10.2006,

Analizând raportul Serviciului Patrimoniu nr. 113991/2006, prin care se propune reglementarea situației juridice a imobilului - teren - situat în intravilanul Municipiului Sibiu, str.Uzinei F.N. identificat în C.F.21487 Sibiu nr. top 3231/1/1/1/1/1 în vederea dezmembrării acestuia în două loturi distincte, atestarea apartenenței acestora la domeniul public și privat al Municipiului Sibiu și concesionarea fără licitație publică a nr. top 3231/1/1/1/1/1/2

Văzând raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului,

în conformitate cu dispozițiile art. 4 și art. 5 din Legea nr. 213/1998, privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, ale art. 15 lit.”e” din Legea nr. 50/1991 cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 38, alin.2 lit “c“, alin.5 lit. “b”, art. 123 alin. 1 și alin. 2, art. 125 și ale art. 46 alin.2 A1 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă dezmembrarea imobilului înscris în C.F. nr. nr.21487 Sibiu nr. top 3231/1/1/1/1/1 - teren - în două corpuri funciare distincte, conform documentației tehnico-juridice avizată de către Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Sibiu cu nr. 1113/9.10.2006, astfel:

nr. top 3231//1/1/1/1/1/1— teren - în suprafață de 6590,Omp;

nr. top 3231/1/1/1/1/1/2 - teren - în suprafață de 6,0 mp.

Art.2. - Se atestă apartenența la domeniul public al Municipiului Sibiu a imobilului - teren-situat în i ntravilanul M unicipiului S ibiu, s tr. Uzinci F .N., i dentificat în C .F. 2 1487 S ibiu nr. t op 3231/1/1/1/1/1/1 în suprafață de 6590,0 mp.

Art.3. - Se atestă apartenența la domeniul privat al Municipiului Sibiu a imobilului - teren - situat în intravilanul Municipiului Sibiu, str. Uzinei F.N., identificat în C.F.21487 Sibiu nr. top 3231/1/1/1/1/1/2 în suprafață de 6,0 mp.

Art.4. - Se aprobă concesionarea fără licitație publică a imobilului - teren - situat în intravilanul Municipiului Sibiu, str. Uzinei nr.10, bl. 16 în fața ap. 19, identificat în C.F.21487 Sibiu, nr. top 3231/1/1/1/1/1/2, în suprafață de 6,0 mp, în favoarea d-nei Ungureanu Cornelia cu domiciliul în Sibiu, str. Uzinei nr. 10, bl.16 ap.19 pentru realizarea obiectivului: balcon și acces direct la apartamentul proprietate personală înscris în C.F.21576 Sibiu nr. top 3231/1/7.

A rt,5 . - Prețul concesiunii este stabilit la valoarea de 44,02 euro/mp ( echivalent în lei la cursul B.N.R., la data întocmirii contractului de concesiune ) preț stabilit conform fișei de evaluare a terenului întocmită în baza criteriilor stabilite de Corpul Experților Tehnici din România

Plata concesiunii se va face anual în termen de 10 ani.

Art.6,- Durata concesiunii este de 49 de ani, care se poate prelungi cu o perioadă cel mult egală cu jumătate din durata inițială a concesiunii, cu acordul autorității concedente.

Art.7. - Primarul Municipiului Sibiu, va asigura executarea prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data 31.10.2006

Președinte

Rose- Mărie lonescu - Liehn