Hotărârea nr. 342/2006

HOTARAREA NR.342 privind reglementarea situatiei juridice a imobilelor – terenuri de constructii – situate in intravilanul Municipiului Sibiu, str. C. Cisnadiei F.N. identificate in C.F.17725 Sibiu nr. top 4060/5/4, C.F.35253 Sibiu nr. top 4060/1/1/1/1/1/1 in vederea atestarii apartenentei acestora la domeniul public si privat al Municipiului Sibiu si concesionarea fara licitatie publica a nr. top 4060/5/4/2

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

_

HOTĂRÂREA NR.342

privind reglementarea situației juridice a imobilelor - terenuri de construcții - situate în intravilanul Municipiului Sibiu, str. C. Cisnădiei F.N. identificate în C.F.17725 Sibiu nr. top 4060/5/4, C.F.35253 Sibiu nr. top 4060/1/1/1/1/1/1 în vederea atestării apartenenței acestora la domeniul public și privat al Municipiului Sibiu și concesionarea fără licitație publică a nr.

top 4060/5/4/2

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, întrunit în ședința ordinară din data de 31.10.2006,

Analizând raportul Serviciului Patrimoniu nr. 113989/2006, prin care se propune reglementarea situației juridice a imobilelor - terenuri de construcții - situate în intravilanul Municipiului Sibiu, str. C. Cisnădiei F.N. identificate în C.F.17725 Sibiu nr. top 4060/5/4, C.F.35253 Sibiu nr. top 4060/1/1/1/1/1/1 în vederea atestării apartenenței acestora la domeniul public și privat al Municipiului Sibiu și concesionarea fără licitație publică a nr. top 4060/5/4/2

Văzând raportul Comisiei de studii, prognoze cconomico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului,

în conformitate cu dispozițiile art. 4 și art. 5 din Legea nr. 213/1998. privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, ale art. 15 lit.”e” din Legea nr. 50/1991 cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 38, alin.2 lit “c“, alin.5 lit. “b”, art. 123 alin. 1 și alin. 2, art. 125 și ale art. 46 alin. 2*1 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă dezmembrarea imobilului înscris în C.F. nr. 17725 Sibiu nr. top 4060/5/4 - teren de construcții în patru corpuri funciare distincte, conform documentației tehnico-juridice avizată de către Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Sibiu cu nr. 143/10.02.2006, astfel:

  • -  nr. top 4060/5/4/1 - teren de construcții - în suprafață de 302 mp;

  • -  nr. top 4060/5/4/2 - teren de construcții - în suprafață de 58 mp;

nr. top 4060/5/4/3 - teren de construcții - în suprafață de 321 mp;

nr. top 4060/5/4/4 - teren de construcții - în suprafață de 32 mp.

Art.2. - Se aprobă dezmembrarea imobilului înscris în C.F.nr. 35253 Sibiu nr. top 4060/1/1/1/1/1/1 - teren de construcții - în două corpuri funciare distindb conform documentației tehnico-juridice avizată de către Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Sibiu cu nr. 143/10.02.2006, astfel :

  • -  nr. top 4060/1/1/1/1/1/1/1- teren de construcții - în suprafață de 36593 mp;

nr. top 4060/1/1/1/1/1/1/2 - teren de construcții - în suprafață de 28 mp.

Art.3. - Se aprobă comasarea imobilelor cu nr. top 4060/5/4/3 - teren de construcții - în suprafață de 321 mp și nr. top 4060/1/1/1/1/1/1/2 - teren de construcții - în suprafață de 28 mp, într-un singur corp funciar, reținându-se nr. top 4060/5/4/3 - teren de construcții în suprafață de de 349 mp, celălalt nr. top sistându-se.

Art.4. - Se atestă apartenența la domeniul public al Municipiului Sibiu a imobilelor -terenuri de construcții - situate în intravilanul Municipiului Sibiu, str. C.Cisnădiei F.N., identificate în C.F. 17725 Sibiu nr. top 4060/5/4/1 în suprafață de 302 mp, nr. top 4060/5/4/3 în suprafață de 349 mp, nr. top 4060/5/4/4 în suprafață de 32 mp și C.F. 35253 Sibiu nr. top 4060/1/1/1/1/1/1/1 în suprafață de 36593 mp

Art.5. - Se atestă apartenența la domeniul privat al Municipiului Sibiu a imobilului - teren de construcții - situat în intravilanul Municipiului Sibiu, str. C. Cisnădiei F.N., identificat în C.F. 17725 Sibiu nr. top 4060/5/4/2 în suprafață de 58 mp.

Art.6. - Se aprobă concesionarea fără licitație publică a imobilului - teren de construcții -situat în intravilanul Municipiului Sibiu , str.C.Cisnădiei F.N., identificat în C.F. 17725 Sibiu , nr.top 4060/5/4/2 în suprafață de 58 mp în favoarea S.C. ALLEGRO S.R.L. cu sediul în Sibiu, str. Râului nr.24, pentru extinderea construcției în vederea realizării obiectivului : casa scărilor și lift.

Art.7 . - Prețul concesiunii este stabilit la valoarea de 88,87 euro/mp ( echivalent în lei la cursul B.N.R.. la data întocmirii contractului de concesiune) preț stabilit conform fișei de evaluare a terenului întocmită în baza criteriilor stabilite de Corpul Experților Tehnici din România

Plata concesiunii se va face anual în termen de 10 ani.

Art.8.- Durata concesiunii este de 49 de ani, care se poate prelungi cu o perioadă cel mult egală cu jumătate din durata inițială a concesiunii, cu acordul autorității concedcnte.

Art.9. - Primarul Municipiului Sibiu, va asigura executarea prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data 31.10.2006

Președinte

Rose- Mărie lonescu - LiehnContrasemnează

Secretar //

Iordan NicoJa