Hotărârea nr. 341/2006

HOTARAREA NR.341 privind aprobarea achizitionarii de catre S.C.Apa Canal S.A. Sibiu a unui teren necesar realizarii platformei de depozitare a namolului rezultat in urma procesului de epurare a apelor uzate din Statia de epurare Sibiu-Selimbar

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU


HOTARAREA NR.341

privind aprobarea achiziționării de către S.C.Apă Canal S.A. Sibiu a unui teren necesar realizării platformei de depozitare a nămolului rezultat în urma procesului de epurare a apelor uzate din Stația de epurare Sibiu-Șelimbăr

Consiliul Local al Municipiului Sibiu , în ședința ordinară din data de 31.10./2006, Analizând raportul nr. 113986/2006, prezentat de Serviciul Patrimoniu privind aprobarea achiziționării de către S.C.Apă Canal S.A. Sibiu a unui teren necesar realizării platformei de depozitare a nămolului rezultat în urma procesului de epurare a apelor uzate din Stația de epurare Sibiu-Șelimbăr,

Văzând raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului.

In conformitate cu prevederile art. 12, alin.(l) și alin.(3) din Legea nr.326/2001 a serviciilor publice de gospodărie comunală,

în temeiul dispozițiilor art. 38, alin. (2) lit. "d " și alin. (6) pct. 14 și ale art.46 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală,cu modificările și completările ulterioare rugăm emiterea unei hotărâri corespunzătoare.

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. - Se aprobă achiziționarea de către S.C. Apă Canal S.A. Sibiu a terenului înscris în CF nr. 10707 N-Șelimbăr, în suprafață de 30.700 mp., în vederea amenajării platformei de depozitare a nămolului rezultat din stația de epurare Sibiu-Șelimbăr.

Art.2- Primarul Municipiului Sibiu și directorul general al S.C. Apă Canal S.A. Sibiu vor asigura executarea prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data 31.10.2006

Președinte

Rose- Mărie lonescu - LiehnContrasemnează / Secretar

Iordan Nicola