Hotărârea nr. 340/2006

HOTARAREA NR.340 privind revocarea H.C.L. nr.49/2003 si transmiterea in administrare Serviciului Public de Administrare a Unitatilor de Invatamant Preuniversitar de Stat a terenului apartinand domeniului public al municipiului Sibiu, situat in Sibiu, str.Hategului nr.8

HOTĂRÂREA NR.340

privind revocarea H.C.L. nr.49/2003 și transmiterea în administrare Serviciului Public de Administrare a Unităților de învățământ Prcuniversitar de Stat a terenului aparținând

domeniului public al municipiului Sibiu, situat în Sibiu, str.Hațegului nr.8

Consiliul Local al Municipiului Sibiu , în ședința ordinară din data de 31.10.2006, Analizând raportul nr. 113983/2006, prezentat de Serviciul Patrimoniu privind revocarea H.C.L. nr.49/2003 și transmiterea în administrare Serviciului Public de Administrare a Unităților de învățământ Prcuniversitar de Stat terenului aparținând domeniului public al municipiului Sibiu, situat în Sibiu, str.Hațegului nr.8.

Văzând raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului,

în conformitate cu dispozițiile art. 62 din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative,

în temeiul prevederilor art. 38 alin 2 lit. “c “ precum și ale art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l - Se aprobă revocarea H.C.L. nr.49/2003 privind darea în folosință gratuită a unui teren aparținând domeniului public al municipiului Sibiu, str.Hațegului nr.8, Agenției Naționale pentru Locuințe.

Art.2 - Se aprobă transmiterea dreptului de administrare asupra terenului aparținând domeniului public al municipiului Sibiu, situat în Sibiu. str.Hațegului nr.8 , în suprafață de 3372 mp., identificat în CF Sibiu 38675, nr.top 7040/50/1, în favoarea Serviciul Public de Administrare a Unităților de învățământ Prcuniversitar de Stat pentru construirea unei grădinițe cu program prelungit.

Art.3. - Se aprobă contractul cadru de administrare a terenului menționat la art.2, ce se va încheia între Municipiul Sibiu, în calitate de proprietar și Serviciul Public de Administrare a Unităților de învățământ Preuniversitar de Stat, conform anexei 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4 - Primarul municipiului Sibiu va asigura executarea prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data 31.10.2006


Președinte

Rose- Mărie lonescu - LiehnContrasemnează / Secretar

Iordan Nico


^-PENTRU COVpSMîTATE CUOR^MLUL
JUDEȚUL SIBIU

Anexa la HCL nr.340/2006


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

CONTRACT DE ADMINISTRARE Nr..................

Art. 1. Părțile

Municipiul Sibiu, cu sediul în Sibiu, str. S.Brukenthal nr.2, reprezentat prin Primar Klaus Wemer lohannis în calitate de proprietar

?i

Serviciul Public Administrarea Unităților de învățământ Preuniversitar de Stat, cu sediul în

Sibiu, str. S.Brukenthal nr.2 reprezentată prin director Simona Pop, în calitate de administrator

Art. 2. Obiectul contractului

Cedarea în administrare a terenului aparținând domeniului public al municipiului Sibiu, situat în Sibiu, str.Hațegului nr.8 , în suprafață de 3372 mp., identificat în CF Sibiu 38675, nr.top 7040/50/1, în favoarea Serviciul Public de Administrare a Unităților de învățământ Preuniversitar de Stat pentru construirea unei grădinițe cu program prelungit.

Art. 3. Drepturi și obligații

  • a. Drepturile proprietarului

-să ceară revocarea dreptului de administrare, în cazul în care administratorul nu-și respectă obligațiile prevăzute în prezentul contract.

  • b. Drepturile administratorului

- să i se asigure de către proprietar folosința bunului pe toată durata contractului.

  • c. Obligațiile administratorului

-să se îngrijească de bunul primit în administrare întocmai ca proprietarul acestuia;

-să folosească lucrul potrivit destinației sale;

-să suporte., de la data preluării bunului, cheltuielile necesare folosinței acestuia, neavând dreptul să ceară restituirea acestora de la proprietar;

-să restituie bunul primit în administrare la data încetării contractului.

-să nu înstrăineze în nici un fel bunul primit, fără acordul proprietarului.

Art. 4. încetarea contractului

Prezentul contract își încetează efectele în următoarele cazuri:

-prin restituirea bunului de către administrator înaintea termenului prevăzut în contract;

-prin revocare, în cazul nerespectării obligațiilor de către administrator;

-prin desființarea administratorului.

Art. 5. Forța Majoră

Forța majoră exonerează părțile de răspundere în cazul executării necorespunzătoare sau Cu întârziere a obligațiilor asumate prin prezentul contract. • 1

Prin forța majoră se înțelege un eveniment independent de voința părților, imprevizibil apărut după încheierea contractului, care împiedică părțile să-și execute obligațiile asumate.


Art. 6. Soluționarea litigiilor

Orice litigiu în legătură cu prezentul contract se va soluționa de către instanțele judecătorești competente.

Prezentul contract s-a încheiat astăzi.....................în 3 (trei) exemplare.


Proprietar,

PRIMAR, Klaus W. lohannis

Director Economic,

Viorica Bândescu

Serviciu Juridic,

Dorin Nistor


Administrator,

Director,

Simona Pop


Serviciul Patrimoniu, Mariana Popescu


Președinte

Rose- Mărie lonescu - LiehnContrasemnează Secretar Iordan Nicola/y


/!