Hotărârea nr. 339/2006

HOTARAREA NR.339 privind aprobarea sistarii starii de indiviziune asupra imobilului situat in Sibiu, str. Baii nr. 6, inscris in C.F. 12271 Sibiu, nr. top 1764/2 top 1765, stabilirea cotei indivize din teren ce apartine coproprietarilor, precum si mandatarea Primarului Municipiului sa semneze actul de dezmembrare si iesire din indiviziune

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU


HOTĂRÂREA NR.339

privind aprobarea sistării stării de indiviziune asupra imobilului situat în Sibiu, str. Băii nr. 6, înscris în C.F. 12271 Sibiu, nr. top 1764/2 top 1765, stabilirea cotei indivize din teren ce aparține coproprietarilor, precum si mandatarea Primarului Municipiului sa semneze actul de dezmembrare si ieșire din indiviziune

Consiliu] Local al Municipiului Sibiu, întrunit în ședința ordinară din data de 31.10.2006,

Analizând raportul Serviciului Patrimoniu nr. 113984/2006, prin care se propune aprobarea sistării stării de indiviziune asupra imobilului situat în Sibiu, str. Băii nr. 6, înscris în C.F. 12271 Sibiu, nr. top 1764/2 top 1765, stabilirea cotei indivize din teren ce aparține coproprietarilor, precum si mandatarea Primarului Municipiului să semneze actul de dezmembrare si ieșire din indiviziune,

Văzând raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului,

în conformitate cu prevederile art. art.728, art.729 din Codul Civil,

în temeiul art. 38 alin 2 lit. “c“, alin. 5 lit. “a“, și ale art. 46 alin. 2A1 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă sistarea stării de indiviziune , cu privire la imobilul teren si construcție situat în Sibiu, str. Băii nr. 6, înscris în C.F. 12271 Sibiu nr. top 1764/2 top 1765, prin partajare, conform cotelor de proprietate, potrivit propunerii de dezmembrare si ieșire din indiviziune, vizată de Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Sibiu sub nr. 712/29.10.2002.

Art.2. - Se mandatează Primarul Municipiului Sibiu să semneze actul de dezmembrare și ieșire din indiviziune cu privire la imobilul situat administrativ în Sibiu, str. Băii nr. 6, înscris în C.F. 12271 Sibiu nr. top 1764/2 top 1765.

Art.3. - Primarul Municipiului Sibiu va asigura executarea prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data 31.10.2006

Președinte

Rose- Mărie lonescu - LiehnContrasemnează

Secretar


Iordan Nicola


Nicola