Hotărârea nr. 338/2006

HOTARAREA NR.338 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii "Amenajare Sediu – Sibiu, str.Stefan cel Mare nr. 4" pentru Serviciul public Administrarea Fondului Locativ aflat in proprietatea Municipiului Sibiu

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU


HOTARAREA NR.338

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Amenajare Sediu - Sibiu, stnȘtefan cel Mare nr. 4” pentru Serviciul public Administrarea Fondului Locativ aflat în proprietatea Municipiului Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în ședința ordinara din data de 31.10.2006.

Analizând raportul nr.l 13414/2006 prezentat de Serviciul Public Administrarea Fondului Locativ aflat în proprietatea Municipiului Sibiu, prin care se propune aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Amenajare Sediu - Sibiu, str.Ștefan cel Mare nr. 4”,

Văzând raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului,

în conformitate cu prevederile art.40 alin. 1 din O.U.G. nr.45/2003 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare,

In temeiul art.38 alin.2 lit.b, alin. 4 lit.d coroborat cu art.46 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE

Art, 1 Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Amenajare Sediu - Sibiu, str.Ștefan cel Mare nr. 4” pentru Serviciul public Administrarea Fondului Locativ aflat în proprietatea Municipiului Sibiu , după cum urmează:

a) Indicatori tehnico-economici (inclusiv TVA)

Total-218.900 lei RON

Din care

C+M- 211.000 lei RON

Art.2. Directorul Serviciului Public Administrare Fond Locativ va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data 31,10.2OQ0

Președinte

Rose- Mărie lonescu - Liehn


Contrasemnează

I


Secretar

Iordan Nicola