Hotărârea nr. 337/2006

HOTARAREA NR.337 privind stabilirea unor masuri pentru inregistrarea vehiculelor pentru care nu exista obligativitatea inmatricularii (Modificată și completată prin HCL NR. 30/2007)

HOTĂRÂREA NR.337 privind stabilirea unor măsuri pentru înregistrarea vehiculelor pentru care nu există obligativitatea înmatriculării

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în ședința ordinară din data de 31.10.2006,

Analizând raportul nr. 112731/2006 întocmit de Direcția Economică prin care se propun măsuri pentru înregistrarea vehiculelor pentru care nu există obligativitatea înmatriculării și ai căror proprietari au domiciliul sau sediul în municipiul Sibiu,

Văzând raportul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor,

In conformitate cu dispozițiile art. 14 din O.U.G. nr. 195/2002 aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2006, ale art. 6 din Legea nr. 52/2003,

In temeiul prevederilor art. 38 alin.2 lit. c din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE ;

Art.l. (1) Tramvaiele, troleibuzele, precum si alte vehicule pentru care nu exista obligativitatea înmatriculării, ai căror proprietari au domiciliul sau sediul in municipiul Sibiu, se inregistreaza la Primăria Municipiului Sibiu.

 • (2) Vehiculele pentru care nu există obligativitatea înmatriculării și care vor fi înregistrate la Primăria Municipiului Sibiu sunt cuprinse în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. înregistrarea si radierea vehiculelor prevăzute la art. 1 se face de către Serviciul Control Comercial si Autorizare Libera Inițiativa care tine evidenta vehiculelor supuse înregistrării.

Art.3. (1) La data înregistrării vehiculului, Serviciul Control Comercial si Autorizare Libera Inițiativa atribuie acestuia un număr de înregistrare si eliberează un certificat de înregistrare.

 • (2) Caracteristicile numărului de înregistrare, modul de înscriere a acestuia pe vehicul, caracteristicile plăcutei cu numărul de Înregistrare precum si conținutul certificatului de înregistrare sunt prevăzute in anexa 2, care face parte integranta din prezenta hotarare,

 • (3) Odată cu eliberarea certificatului de înregistrare se eliberează și una sau două plăcuțe, după caz, cu numărul de înregistrare.

Art.4. (1) înregistrarea vehiculelor prevăzute la art. 1 se face pe baza următoarelor documente:

 • a) Cerere din partea solicitantului;

 • b) Act de identitate al solicitantului, in cazul persoanelor fizice sau certificat de înmatriculare al solicitantului in cazul persoanelor juridice (copie);

 • c) Factura sau orice act doveditor din care sa reiese datele de identificare ale vehiculului (copie legalizata);

 • d) Fisa tehnica completata de solicitant pe proprie răspundere;

 • e) Dovada de plata a taxei anuale pentru vehicule lente (copie);

 • f) Poza color vehicul lent din fata, spate, laterale (semnata si stampilata);

 • g) Dovada de plata a taxei de înregistrare (copie);

 • h) Dovada de plata a contravalorii certificatului de înregistrare (copie);

 • i) Dovada de plata a contravalorii plăcutei cu numărul de Înregistrare (copie);

(2) Plăcutele cu numărul de înregistrare si certificatul de înregistrare se eliberează personal solicitantului sau delegatului acestuia.

Art.5.(U Radierea vehiculelor prevăzute la art.l se face de către Primăria Municipiului Sibiu prin Serviciul Control Comercial si Autorizare Libera Inițiativa la cererea proprietarului sau a mandatarului acestuia, in următoarele cazuri:

 • a) proprietarul sau mandatarul acestuia dorește retragerea din circulație a vehiculului si face dovada depozitarii acestuia intr-un spațiu adecvat, detinut in condițiile legii;

 • b)  proprietarul sau mandatarul acestuia face dovada dezmembrării vehiculului;

 • c)  la trecerea vehiculului in proprietatea altei persoane, in condițiile legii;

 • d)  la schimbarea domiciliului, a reședinței sau a sediului proprietarului, pe raza de competenta a altei autoritati decât cea care a efectuat inmatriculareâ sau Înregistrarea;

 • e)  la scoaterea definitiva din Romania a vehiculului respectiv.

 • (2) Radierea din evidenta a vehiculelor indisponibilizate prin instituirea unui sechestru asigurător se poate face in baza hotărârii instanței de judecata, conform legii, de către autoritatea care a efectuat Înmatricularea sau Înregistrarea.

 • (3) Este interzisa circulația pe drumurile publice a vehiculelor radiate din evidenta.

 • (4) Vehiculele declarate, prin decizie a autoritatii publice locale, fara proprietar sau abandonate se radiaza din oficiu in termen de 30 de zile de la primirea deciziei respective.

 • (5) Radierea vehiculelor prevăzute la art.l se face pe baza următoarelor documente:

 • a) Cererea solicitantului

 • b) Actul de identitate al solicitantului, in cazul persoanelor fizice sau certificatul de Înmatriculare al solicitantului, in cazul persoanelor juridice, in original si in copie

 • c) Actul de proprietate al vehiculului in original si in copie

 • d) Certificatul de inregistrare in original

 • (6) La radiere, proprietarul vehiculului va preda plăcută cu numărul de inregistrare la Serviciul Control Comercial si Autorizare Libera Inițiativa.

Art.6. Contravaloarea certificatului de inregistrare este de 50 lei. Taxa de inregistrare a vehiculelor este de 50 lei.

Art.7. Vehiculele apartinand Municipiului Sibiu precum si instituțiilor publice, societăților comerciale si serviciilor publice aflate in subordinea Consiliului Local al Municipiului Sibiu, sunt scutite de plata taxei de inregistrare.

'laxa de inregistrare precum si contravaloarea certificatului de inregistrare pot fi reactualizate anual.

Sumele incasate din plata taxelor de inregistrare si a certificatului de inregistrare se fac venit la bugetul Consiliului Local al Municipiului Sibiu.

Art.8. Prevederile prezentei hotarari se completează cu cele prevăzute in O.U.G. nr. 195/2002 privind circulatiape drumurile publice si H.G. nr.85/2003 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a O.U.G. nr. 195/2002, referitoare la obligațiile deținătorilor si conducătorilor de vehicule, precum si cu cele prevăzute in H.C.L. nr.84/ 2003 privind accesul si circulația vehiculelor pe străzile din municipiul Sibiu, pe care sunt instalate indicatoare de limitare a masei maxime autorizate.

Art.9. Este interzisa circulația pe rețeaua stradala a Municipiului Sibiu a vehiculelor care se incadreaza in prevederile prezentei hotariri, fara ca acestea sa fie Înregistrate.

Art.10. Pentru recuperarea sumelor datorate de la deținătorii vehiculelor precizate la art.l vor fi aplicate prevederile Ordonanței Guvernului României nr.5/2001 privind procedura somației de plata.

Art.l 1.(1) Proprietarul vehiculului are obligația ca in termen de 2 zile lucratoare de la pierderea, furtul sau distrugerea certificatului de Înregistrare sau a plăcutei cu numărul de Înregistrare, sa anunțe in scris Serviciul Control Comercial si Autorizare Libera Inițiativa.

 • (2) In cazul pierderii, distrugerii sau furtului certificatului de Înregistrare, se eliberează un duplicat in baza unei cereri, după publicarea unui anunț in presa locala si plata taxelor aferente, conform art.6.

 • (3) In cazul pierderii, distrugerii sau furtului plăcutei cu numărul de Înregistrare, se eliberează o alta plăcută, contra cost, cu același număr, in baza unei cereri si a unei declarații pe proprie răspundere.

Art. 12,( 1) Nerespectarea prevederilor art.5 alin.(3) si art.9 din prezenta hotarare, constituie contravenție si se sancționează cu amenda de la 600 - 1000 lei.

 • (2) Nerespectarea prevederilor art.l 1 alin (1) se sancționează cu amenda de la 100 -200 lei.

 • (3) Contravenienții pot achita jumătate din minimul amenzii în termen de 48 de ore de la data inmanarii sau comunicării procesului verbal de contravenție.

Art. 13. împotriva procesului verbal de contravenție si de aplicare a sancțiunii, se poate face p lângere în termen de 1 5 zile de la data inmanarii sau comunicării acestuia.

Art.14. Dispozițiile art. 12 si 13 din prezenta hotarare se completează cu dispozițiile Ordonanței Guvernului României nr,2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările si completările următoare.

Art.lS.Primarul Municipiului Sibiu va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data 31.10.2006

Președinte

Rose- Mărie lonescu - LiehnContrasemnează 7 Secretar

Iordan Nicola /

Județul Sibiu

Anexa 1 la HCL nr. 337/2006


Consiliul Local al Municipiului Sibiu

Vehicule lente:

 • 1.  autocositoare

 • 2.  autoexcavator (excavator pe auto sasiu)

 • 3.  autogreder sau autogreper

 • 4. buldozer pe pneuri

 • 5. compactor autopropulsat

 • 6.  excavator cu racleti pentru sapat șanțuri, excavator cu rotor pentru sapat șanțuri sau excavator pe pneuri

 • 7.  freza auto propulsata pentru canale sau pentru pamant stabilizat

 • 8.  freza rutiera

 • 9.  incarcator cu o cupa pe pneuri

 • 10. instalație auto propulsata de sortare - concasarc

 • 11.  macara cu greifer

 • 12. macara mobila pe pneuri

 • 13.  macara turn autopropulsata

 • 14.  mașina autopropulsata pentru oricare din următoarele:

 • a.  lucrări de terasamente

 • b.  construcția si intretinerea drumurilor

 • c.  decopcrtarca imbracamintii asfaltice la drumuri

 • d.  finisarea drumurilor

 • e.  forat

 • f.  turnarea asfaltului

 • g.  inlaturarea zăpezii

 • 15.  sasiu auto propulsat cu ferăstrău pentru taiat lemne

 • 16.  tractor pe pneuri

 • 17.  troliu autopropulsat

 • 18.  utilaj multifuncțional pentru intretinerea drumurilor

 • 19.  vehicul pentru pompieri pentru derularea furtunurilor de apa

 • 20.  vehicul pentru macinat si compactat deșeuri

 • 21. vehicul pentru marcarea drumurilor

 • 22.  vehicul pentru taiat si compactat deșeuri

  Președinte

  Rose- Mărie lonescu - Liehn


/7

Contrasemnează

Secretar7

Iordan Nicola

Județul Sibiu

Anexa 2 la HCL nr. 337/2006


Consiliul Local al Municipiului Sibiu

 • 1.   Conținutul certificatului de înregistrare

A) fata

- numărul de Înregistrare al vehiculului

 • - data inregistrarii

 • - proprietarul

 • - adresa

 • - categoria

 • - marca

 • - tipul

 • - masa totala autorizata

 • - culoare

 • - numărul certificatului de Înregistrare

SB...................

B) verso

 • - mențiuni

 • 2.   Caracteristicile numărului de înregistrare , modul de înscriere a acestuia pe vehicul si caracteristicile plăcutei cu numărul de înregistrare

Numărul de înregistrare este compus din litera majuscula SB si un grup de 4 cifre arabe.

Pentru tramvaie, acesta se înscrie pe părțile din fata, din spate si laterale, cu vopsea care contrastează cu cca a vehiculului.

Pentru celelalte vehicule supuse inregistrarii, numărul de Înregistrare se scrie cu negru, in relief, pe o plăcută metalica avand in partea stanga emblema municipiului Sibiu si fondul galben.

Plăcută cu numărul de Înregistrare se fixeaza pe partea din spate a vehiculului. Este obligatorie iluminarea corespunzătoare a numărului de înregistrare pe timpul nopții.

Troleibuzele vor fi echipate cu doua plăcute care se fixeaza la partea din fata si din spate a vehiculului.

Președinte

Rose- Mărie lonescu - Liehn

ContrasemneazăIordan