Hotărârea nr. 336/2006

HOTARAREA NR.336 privind aprobarea tarifelor pentru serviciile de paza prestate de catre Serviciul Public de Politie Comunitara al Municipiului Sibiu

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

HOTĂRÂREA NR.336 privind aprobarea tarifelor pentru serviciile de pază prestate de către Serviciul Public de Poliție Comunitară al Municipiului Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în ședința ordinară din data de 31.10.2006,

Analizând raportul nr. 108017/2006 prin care Serviciul Public Poliția Comunitară propune aprobarea tarifelor pentru serviciile de pază,

Văzând raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului,

în conformitate cu dispozițiile art. 8 alin.3 din Legea nr. 371/2004 privind organizarea și funcționarea Poliției Comunitare si ale art. 6 din Legea nr. 52/2003,

în temeiul prevederilor art. 38 alin.2 lit.d, alin.6 lit. a și ale art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. începând cu data de 01.11.2006, se aprobă tarifele pentru serviciile de pază prestate de către Serviciul Public de Poliție Comunitară al Municipiului Sibiu, după cum urmează :

  • a)  17 RON/ora/persoană - pentru serviciile prestate în intervalul orar 600 -22°°;

  • b)  18 RON/ora/persoană - pentru serviciile prestate în intervalul orar 22°° -6°°;

Art.2. Directorul Serviciului Public Poliția Comunitară va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri. •

Adoptată în Sibiu la data 31.10.2006

■■ !

Președinte

Rose- Mărie lonescu - Liehn

ContrasemneazăSecretar

Iordan Nicola

PENTRU CONFORM iaIE CUOfefiîNALUL