Hotărârea nr. 334/2006

HOTARAREA NR. 334 pentru aprobarea platii cheltuielilor privind participarea unui numar de 3 consilieri locali la seminarul "Administratia publica in procesul integrarii in Uniunea Europeana"


HOTĂRÂREA NR. 334

pentru aprobarea plății cheltuielilor privind participarea unui număr de 3 consilieri locali la seminarul „Administrația publică în procesul integrării în

Uniunea Europeană”

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în ședința ordinară din data de 31.10.2006,

Analizând raportul nr.l 12885/2006 prin care Serviciul Resurse Umane Pregătire Profesională Secretariat propune aprobarea plății cheltuielilor privind participarea unui număr de 3 consilieri locali la seminarul „Administrația publică în procesul integrării în Uniunea Europeană”

Văzând raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului,

în conformitate cu dispozițiile art, 41 alin. 1 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, cu modificările și completările ulterioare

în temeiul prevederilor art. 38 alin. 9 și ale art. 46 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă plata cheltuielilor ocazionate de participarea a 3 consilieri locali la seminarul cu tema „Administrația publică în procesul integrării în Uniunea Europeană” organizat de Centrul Regional de Formare Continuă pentru Administrația Publică Locală Sibiu în sumă totală de 360 lei.

Art. 2 Primarul municipiului Sibiu va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data 31.10.2006

Președinte

Rose- Mărie lonescu — Liehn


Contrasemnează

Secretar*

Iordan Nicola