Hotărârea nr. 333/2006

HOTARAREA NR.333 privind modificarea organigramei si a statului de functii la Serviciul Public de Administrare Parcuri si Zone Verzi

HOTĂRÂREA NR.333 privind modificarea organigramei și a statului de funcții Ia Serviciul Public de Administrare Parcuri și Zone Verzi

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în ședința ordinară din data de 31.10.2006,

Analizând raportul nr. 113435/2006 prin care Serviciul Public de Administrare Parcuri și Zone Verzi propune modificarea organigramei și statului de funcții proprii,

Văzând raportul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor,

în conformitate cu dispozițiile art. 40 din Legea nr. 53/2003,

în temeiul prevederiloi art. 38 alin.2 lit.a, alin.3 lit.b și ale art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art.L începând cu data de 01.11.2006 se aprobă modificarea organigramei și statului de funcții la Serviciul Public de Administrare Parcuri și Zone Verzi, după cum urmează :

  • -  postul de referent gr.IA, ocupat de dl. Sarsamă Sebastian, din cadrul Serviciul Administrare Zone Verzi se transferă la Biroul Tehnic;

  • -  postul de muncitor calificat tr.I, ocupat de dl. Banu Valentin, din cadrul Serviciul Administrare Zone Verzi se transferă la Biroul Tehnic;

  • -  postul de muncitor necalificat ocupat de dl. Frunzete loan din cadrul Serviciul Administrare Zone Verzi se transferă la Biroul Tehnic;

  • -  postul de muncitor necalificat ocupat de dl. Ciutu loan - Daniel din cadrul Serviciul Administrare Zone Verzi se transferă la Biroul Tehnic;

  • -  postul de muncitor calificat tr.II ocupat de dl. Drumaș loan din cadrul Biroului Tehnic se transferă la Serviciul Administrare Zone Verzi;

- postul de muncitor calificat tr.II ocupat de dl. Popârcă loan din cadrul Biroului Tehnic se transferă la Serviciul Administrare Zone Verzi;

Art.2. Se aprobă organigrama și statul de funcții conform anexelor nr. 1 și 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Directorul Serviciului Public de Administrare Parcuri și Zone Verzi va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data 31.10.2006

Președinte

Rose- Mărie lonescu - Liehn

Contrasemnează
JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL \L MUNICIPIULUI SIBIU

Anexa nr. la HCL nr.364/2006


ORGANIGRAMA

Serviciul Public Administrare Parcuri și Zone Verzi


Președinte

Rose- Mărie lonescu - 1 Jelui


Contrasemnează /


Secretar /

Iordan Nicohi


3.

Referent gr.l A

SSD

1

4.

Maistru tr.l

M

1

5.

Muncitor calificat tr.l

3

6.

Muncitor calificat lr.II

5

7.

Muncitor necalificat

2

Birou de Studii și Proiectare

1.

Inspector de specialitate gr.l

S

1

2.

Inspector de specialitate gr.11

s

1

1

3.

Insp. de specialitate gr.111

s

1

4.

Referent gr.l

SSD

1

5.

Referent tr.l A

M

I

6.

Referent tr.l

M

1

7.

Referent tr.l 11

M

2

TOTAL                                              108

Președinte

Rose- Mărie lonescu - Liehn


Contrasemne

Secretar

Iordan Nicol