Hotărârea nr. 331/2006

HOTARAREA NR.331 privind modificarea si completarea organigramei si a statului de functii la Casa de Cultura a Municipiului Sibiu

HOTĂRÂREA NR.33I

privind modificarea și completarea organigramei și a statului de funcții la Casa de Cultură a Municipiului Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în ședința ordinară din data de 31.10.2006,

Analizând raportul nr. 114527/2006 prin care Casa de Cultură a Municipiului Sibiu propune modificarea organigramei și statului de funcții proprii,

Văzând raportul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor,

In conformitate cu dispozițiile art. 40 din Codul Muncii, aprobat prin Legea nr. 53/2003, în temeiul prevederilor art. 38 alin.2 lit.a, alin.3 lit.b și ale art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. începând cu data de 01.11.2006 se aprobă desființarea următoarelor posturi cuprinse în statul de funcții la Casa de Cultură a Municipiului Sibiu :

  • -   îngrijitor tr.I;

referent debutant ( studii superioare);

referent gr.III;

Art.2. Cu aceeiași dată se înființează la Casa de Cultură a Municipiului Sibiu următoarele posturi :

administrator tr.I;

  • -   referent (studii medii) tr.IA;

consilier juridic debutant;

Art.3, Se aprobă organigrama și statul de funcții conform anexelor nr. 1 și 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. Directorul Casei de Cultură a Municipiului Sibiu, va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data 31.10.2006

Președinte

Rose- Mărie lonescu - Liehn


Contrasemnează

Secretar

Iordan Nicola


CONSILIUL LOCAL. AL MUNICIPIULUI SIBIU

CASA DE CULTURA A MUNICIPIULUI SIBIU


Anexa nr. 1


ORGANIGRAMAPreședinte

Rose- Mărie lonescu - I.ielin
Contrasemnează

Secretar

Iordan Nicola

TOTAL PERSONAL

13

Din care:

director

1 i

contabil se!

personal execuție

11


JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU Anexa nr. la HCL nr.364/2006

STAT DE FUNCȚII

Nr. crt.

Funcția de execuție

Funcția de conducere

Nivel studii

Grad/ trp.prof.

posturi

Referent

Director

M

IA

1

9

Economist

Contabil sef

"S

IA

3.

Referent

-

s

III

4.

Consilier Juridic

s

debutant

-S

Referent

M

IA

1

5.

Referent

___________ ...

-

.. .. _ .

M

11

0

6.

Casier

M

I

1

. 7.

Administrator

“ * ■

M

I

1

X.

Muncilor (șofer)

M/G

11

9.

Muncitor necaii ficat.

G

2

FOTAL

POSTURI

3

Președinte

Rose- Mărie lonescu - Liehn