Hotărârea nr. 330/2006

HOTARAREA NR.330 privind aprobarea Planurilor de ocupare a functiilor publice in anul 2007 pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Sibiu, Directia Fiscala Locala Sibiu, Serviciul Public Comunitar de Evidenta a Persoanelor al Municipiului Sibiu si Serviciul Public de Politie Comunitara al Municipiului Sibiu

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

Cop/fi________________-____—.------i


HOTĂRÂREA NR.330

privind aprobarea Planurilor de ocupare a funcțiilor publice în anul 2007 pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Sibiu, Direcția Fiscală Locală Sibiu, Serviciul Public Comunitar de Evidență a Persoanelor al Municipiului Sibiu și Serviciul Public de Poliție Comunitară al Municipiului Sibiu

Consiliul local al municipiului Sibiu întrunit în ședința ordinară din data de 31.10.2006

Analizând raportul nr. 114526/2006 prin care Serviciul resurse umane, pregătire profesională, secretariat propune aprobarea Planurilor de ocupare a funcțiilor publice în anul 2007 pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Sibiu. Direcția Fiscală Locală Sibiu, Serviciul Public Comunitar de Evidență a Persoanelor al Municipiului Sibiu și Serviciul Public de Poliție Comunitară al Municipiului Sibiu,

Văzând raportul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor,

în conformitate cu prevederile art. 21 alin. 2 lit. b, alin. 3 și alin. 4 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 6 alin. 1 din Ordinul Președintelui Agenției Naționale a Funcționarilor Publici nr. 7660/2006 privind aprobarea Instrucțiunilor pentru elaborarea Planului de ocupare a funcțiilor publice,

în temeiul art. 38 alin. 9 și ale art. 46 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Se aprobă Planurile de ocupare a funcțiilor publice pentru anul 2007 prezentate în anexele nr. i - 4 la prezenta hotărâre, după cum urmează:

  • a) Aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Sibiu - anexa nr. 1.

  • b) Serviciul Public Direcția Fiscală Locală Sibiu - anexa nr. 2,

  • c) Serviciul Public Comunitar de Evidență a Persoanelor al Municipiului Sibiu - anexa nr.

3,

  • d) Serviciul Public de Poliție Comunitară al Municipiului Sibiu - anexa nr. 4.

Art. 2 Primarul municipiului Sibiu și directorii serviciilor publice menționate vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data 31.10.2006

Președinte

Rose- Mărie lonescu - Liehnpentru ccwfSrmitate cu Finalul


Contrasemnează

Secretar

Iordan Nicola


Anexa nr. 1 la HCL nr. 330/2006

Plan de ocupare funcții publice pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Sibiu - 2007

Funcția publica

Nr. Maxim funcții publice

Nr.

Funcții publice ocupate

Nr.

Funcții publice vacante

Nr.

Funcții publice infiintate

Nr. Funcții publice reorganizate

Nr. Funcții publice promovare

Nr. Funcții publice promovare rapida

Nr. Funcții publice recrutare

secretar al consiliului local

1

1

0

0

director executiv in cadrul aparatului propriu al autorităților administrației publice locale

4

3

1

1

sef serviciu

16

15

1

1

sef birou

1

1

0

0

funcții publice de conducere specifice

1

1

0

0

Total pategoria funcționari publici de conducere

23

21

2

2

auditor clasa I grad profesional principal

2

0

2

2

auditor clasa I grad profesional superior

1

1

0

0

consilier juridic clasa I grad profesional asistent

1

0

1

1

consilier juridic clasa I grad profesional principal

4

3

1

1

consilier juridic clasa I grad profesional superior

3

3

0

0

consilier clasa I grad profesional debutant

15

5

10

2

5

12

consilier clasa I grad profesional asistent

25

5

20

5

5

5

19

consilier clasa I grad profesional principal

52

25

27

11

18

3

4

29

consilier clasa I grad profesional superior

40

34

6

16

16

6

Total funcții publice clasa I

143

76

67

34

28

8

20

70

referent de specialitate clasa II grad profesional asistent

1

0

1

1

referent de specialitate clasa II grad profesional superior

8

7

1

1

Total funcții publice clasa II

9

7

2

0

0

0

0

2

referent clasa III grad profesional asistent

1

1

0

0

referent clasa III grad profesional principal

3

1

2

2

referent clasa III grad profesional superior

25

24

1

3

1

Total funcții pulice clasa III

29

26

3

0

3

0

0

3

Total funcții publice execuție

181

109

72

34

31

8

20

75

Total funcții publice

204

130

74

34

31

8

20

77

PREȘEDINTE

IONESCU LIEHN ROSE-MARIE


CONTRASEMNEAZĂ

NICOLA IORDAH/

Anexa nr. 2 la HCL nr. 330/2006

Direcția Fiscală Locală Sibiu - str. Samuel Brukenthal, nr. 2 SIBIU

Funcția publica

Nr.

Maxim funcții publice

Nr.

Funcții publice ocupate

Nr.

Funcții publice vacante

Nr.

Funcții publice infiintate

Nr. Funcții publice reorganizat e

Nr.

Funcții publice promovar

Nr.

Funcții publice promovar

Nr.

Funcții publice recrutare

secretar al județului

secretar al consiliului local

director executiv in cadrul aparatului propriu al autorităților administrației publice locale

director executiv din cadrul instituțiilor publice subordonate

1

1

0

director executiv adjunct din cadrul aparatului propriu al autorităților administrației publice locale

director executiv adjunct in cadrul instituțiilor publice subordonate

1

1

0

sef serviciu

4

4

0

sef birou

funcții publice de conducere specifice

Total categoria funcționari publici de conducere

6

6

0

auditor clasa 1 grad profesional asistent

auditor clasa 1 grad profesional principal

1

1

0

auditor clasa 1 grad profesional superior

consilier juridic clasa 1 grad profesional debutant

consilier juridic clasa 1 grad profesional asistent

consilier juridic clasa 1 grad profesional principal

1

1

0

“îl

consilier juridic clasa 1 grad profesional superior

2

1

1

1

1

1

consilier clasa 1 grad profesional debutant

consilier clasa l .grad profesional asistent

consilier clasa 1 grad profesional principal

consilier clasa 1 grad profesional superior

10

8

2

2

expert clasa 1 grad profesional debutant

expert clasa 1 grad profesional asistent

expert clasa 1 grad profesional principal

expert clasa 1 grad profesional superior

inspector clasa 1 grad profesional debutant

1

1

0

inspector clasa 1 grad profesional asistent

10

7

3

1

1

3

inspector clasa 1 grad profesional principal

10

7

3

3

3

3

inspector clasa 1 grad profesional superior

funcții publice specifice clasa 1

Total funcții publice clasa 1

35

26

9

5

1

4

1

9

referent de specialitate clasa II grad profesional debutant

referent de specialitate clasa II grad profesional asistent

referent de specialitate clasa II grad profesional principal

referent de specialitate clasa II grad profesional superior

funcții publice specifice clasa II

Total funcții publice clasa II

referent clasa III grad profesional debutant

referent clasa III grad profesional asistent

4

3

1

1

1

referent clasa III grad profesional principal

5

2

3

3

referent clasa III grad profesional superior

13

13

0

3

funcții publice specifice clasa III

Total funcții pulice clasa III

22

18

4

4

4

Total funcții publice execuție

57

44

13

5

5

4

1

13

Total funcții pubiice

63

50

13

5

5

4

1

13

PREȘEDINTE

CONTRASEMNEAZĂ

NICOLA IORDAN


IONESCU LIEHN ROSE-MARIE

Anexa nr. 3 la HCL nr. 330/2006


SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR DE EVIDENTA A PERSOANELOR

PREȘEDINTE


IONESCU LIEHN ROSE-MARIE


Nr. inreg 16789/28.09.2006

4

• *

Funcția publica

Nr.

Maxim funcții publice

Nr.

Funcții publice ocupate

Nr.

Funcții publice vacante

Nr. Funcții publice infiintate

Nr. Funcții publice reorganizate

Nr. Funcții publice promovare

Nr. Funcții publice promovare rapida

Nr.

Funcții publice recrutare

director executiv din cadrul instituțiilor publice subordonate

1

1

0

0

0

0

0

0

director executiv adjunct in cadrul instituțiilor publice subordonate

1

1

0

0

0

0

0

0

sef serviciu

3

2

1

0

0

0

0

0

Total categoria funcționari publici de conducere

5

4

1

0

0

0

0

Q

consilier juridic clasa I grad profesional asistent

1

1

0

0

0

0

0

0

consilier clasa I grad profesional debutant

1

1

0

0

0

0

0

0

consilier clasa I grad profesional asistent

8

2

6

1

0

0

0

3

consilier clasa I grad profesional principal

2

0

2

4

0

4

0

1

consilier clasa I grad profesional superior

2

1

1

0

0

“ol

0

0

Total funcții publice clasa I

14

5

9

5

0

4

“o1

4

referent de specialitate clasa II grad profesional asistent

1

0

1

0

“ol

0

0

0

referent de specialitate clasa II grad profesional superior

2

2

0

0

2

0

0

0

Total funcții publice clasa II

3

2

1

0

2

0

0

0

referent clasa III grad profesional asistent

2

2

0

0

0

0

0

0

referent clasa III grad profesional principal

3

3

0

1

0

0

0

1

referent clasa III grad profesional superior

18

11

7

0

2

0

0

1

Total funcții pulice clasa III

23

16

7

1

2

0

0

2

Total funcții publice execuție

40

23

17

6

4

4

0

6

Total funcții publice

45

27

18

6

4

4

0

6

CONTRASEMNEAZĂ

NICOLA IORDAN Z

Anexa nr. 4 la HCL nr.

330/2006


SERVICIUL PUBLIC POLITIE COMUNITARA AL MUNICIPIULUI SIBIU

CONTRASEMNEAZĂ

NICOLA IORDAN


Funcția publica

Nr.

Maxim funcții publice

Nr.

Funcții publice ocupate

Nr.

Funcții publice vacante

Nr.

Funcții publice înființate

Nr. Funcții publice reorganizate

Nr. Funcții publice promovare

Nr. Funcții publice promovare rapida

Nr.

Funcții publice recrutare

director executiv

1

1

-

-

-

-

-

director executiv adjunct

2

1

1

-

-

-

-

1

sef serviciu

3

3

sef birou

4

3

1

1

funcții publice de conducere specifice

Total categoria funcționari publici de conducere

7

5

2

3

: 5

auditor clasa I grad profesional asistent

1

1

1

consilier juridic clasa I grad profesional debutant

1

1

consilier juridic clasa 1 grad profesional asistent

1

1

1

inspector clasa I grad profesional debutant

3

1

2

2

inspector clasa I grad profesional principal

1

1

funcții publice specifice clasa I

Total funcții publice clasa I

6

2

4

1

1

4

referent clasa III grad profesional debutant

10

9

1

20

9

21

referent clasa III grad profesional asistent

12

6

6

50

9

47

referent clasa III grad profesional principal

30

25

5

50

55

referent clasa 111 grad profesional superior

23

12

11

40

51

Total funcții publice clasa III

75

52

23

160

9

9

174

Total funcții publice execuție

81

54

27

161

10

9

178

Total funcții publice

88

59

29

164

10

9

183

PREȘEDINTE

IONESCU LIEHN ROSE-MARIE