Hotărârea nr. 33/2006

HOTARAREA NR. 33 privind aprobarea mandatului special gratuit in favoarea S.C. Urbana S.A Sibiu pentru a promova in instanta actiuni privind recuperarea creantelor nascute din ocuparea fara drept a spatiilor proprietatea Statului Roman

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU


HOTĂRÂREA NR.33

privind aprobarea mandatului special gratuit în favoarea S.C. Urbana S.A Sibiu pentru a promova în instanță acțiuni privind recuperarea creanțelor născute din ocuparea fără drept a

spațiilor proprietatea Statului Român

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în ședința ordinară din data de 23.02.2006,

Analizând raportul nr. 9949/2006 prezentat de Direcția Administrație Publică Locală privind mandatarea SC Urbana SA Sibiu în vederea promovării acțiunilor judecătorești, a căilor de atac, a executărilor silite în numele și pe seama Statului Român, pentru recuperarea creanțelor născute din ocuparea fără drept a spațiilor proprietatea Statului Român , bunuri aparținând domeniului privat al municipiului Sibiu,

Văzând avizul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor,

în conformitate cu prevederile art. 67 alin. 1 și 2 din Codul de Procedură Civilă art. 1532-1537 din Codul Civil, art. 34 din Legea nr. 114/1996,

în temeiul prevederilor art. 38 alin.2 lit.f, ale art. 46 și ale art. 125 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă mandatul special gratuit în favoarea SC Urbana SA Sibiu, în vederea promovării acțiunilor judecătorești, a căilor de atac, a executărilor silite, în numele și pe seama Statului Român, pentru recuperarea creanțelor născute din ocuparea fără drept a spațiilor proprietatea Statului Român, bunuri aparținând domeniului privat al municipiului Sibiu, împotriva următoarelor societăți :

  • a) SC „S1B1ANA BRÂNZETURI” SA, cu sediul în Sibiu, str. Șoseaua Alba lulia nr. 100 pentru spațiul cu altă destinație situat în Sibiu str. Turnului nr. 12

  • b) SC „NORA STIL” SRL, cu sediul în Sibiu str. Nicolae Bălcescu nr. 9, reprezentată de Staicu Eleonora, pentru spațiul cu altă destinație situat în Sibiu Piața Mare nr. 15;

  • c) SC „NORA STIL” SRL cu sediul în Sibiu, str. Nicolae Bălcescu nr. 9, reprezentată de Staicu Eleonora pentru spațiul cu altă destinație situat în Sibiu str. Avram lancu nr.6

Art.2. Primarul Municipiului Sibiu și Directorul SC „URBANA” SA Sibiu vor asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 23.02 2006

Președinte

Constantin Șovăială

...........'.........'-'2 k.


i I

I

Contrasemnează

Secretar

Iordan NiCola