Hotărârea nr. 329/2006

HOTARAREA NR.329 privind aprobarea pretului local de facturare pentru energia termica furnizata populatiei prin sisteme centralizate (Revocată de HCL NR. 92/2007)

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

HOTĂRÂREA NR.329 privind aprobarea prețului local de facturare pentru energia termică furnizată populației prin sisteme centralizate

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, în ședința extraordinară din data de 16.10.2006,

Analizând raportul nr. 112894 din 13.10.2006. al Direcției Tehnice, prin care se propune aprobarea prețului local de facturare pentru energia termică furnizată populației prin sisteme centralizate,

Văzând raportul Comisiei studii, prognoze economico-sociale, buget,finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului.

Văzând Ordinul comun A.N.R.E. nr.21/2006 și A.N.R.S.C. nr.514/2006, privind aprobarea Metodologiei de stabilire a prețurilor locale de referință și a sumelor necesare pentru compensarea combustibilului folosit pentru energia termică furnizată populației prin sisteme centralizate și Decizia nr. 108/2006, a Președintelui A.N.R.S.C. privind stabilirea prețului local de referință, compensarea unitară pentru combustibilul folosit la producerea de energie termică furnizată populației,pentru municipiul Sibiu,

în conformitate cu art.16 din O.U.G. nr.5/2003, art.8 din H.G. nr. 1350/2006, art.3 din O.G. nr. 36/2006, privind instituirea prețurilor de referință pentru energia termică furnizată populației prin sisteme centralizate,

în temeiul prevederilor art. 38 alin.(2) lit. d și alin.(6) lit.a și ale art. 46, alin.l din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. începând cu data de 01.11.2006, se aprobă prețul local de facturare, pentru energia termică furnizată populației prin sisteme centralizate, de 132, 431 lei/Gcal, inclusiv TVA.

Art.2. Primarul Municipiului Sibiu și directorii societăților comerciale furnizoare de energie termică, vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Adotpată în Sibiu la data de 16.10.2006.

Președinte, Rose Mărie lonescu Liehn             Contrasemnează

I                              Secretar,

4^-JU-y- \                   Iordan Nicoja

PENTRU CONFORMITATE CU^IGINALUl ~    °