Hotărârea nr. 328/2006

HOTARAREA NR. 328 privind completarea agendei cultural - sportive pe anul 2006

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

I........<...........'<....... »........HOTĂRÂREA NR.328

privind completarea agendei cultural - sportive pe anul 2006

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în ședința extraordinară din data de 04.10.2006,

Analizând raportul nr.l 10708/2006 prin care directorul Casei de Cultură a Municipiului Sibiu propune completarea agendei cultural - sportive pe anul 2006.aprobată prin HCL nr. 431/2005,

Văzând raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului, precum și raportul Comisiei pentru învățământ, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive, de agreement și tineret,

în temeiul dispozițiilor art. 38 alin.2 lit. d , alin.6 lit.a și ale art. 46 din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE: '

Art.l. Se aprobă completarea agendei cultural - sportive pe anul 2006 aprobată prin HCL nr. 431/2005 (Anexa nr.l - Cultura), după cum urmează :

Nr. crt.

Denumire proiect

Instituția/Organizația

Coorganizatori

Perioada

Obs.

56.

Deschidere Sibiu Capitala Culturală

Europeană

Casa de Cultură a Municipiului Sibiu

Consiliul

Local Sibiu

Primăria Mun.

Sibiu

15.12.2006-

31.12.2006

Art.2. Primarul Municipiului Sibiu va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptată în. Sibiu la data de 04.10.2006.

Președinte, Ecaterina Birk


Contrasemnează Secretar, Iordan Nicola

PENTRU CONFORMITATE

CUORKHuilli • <