Hotărârea nr. 327/2006

HOTARAREA NR.327 privind aprobarea platii cotizatiei la Asociatia „Sibiu Capitala Culturala Europeana 2007” pentru anii 2006 - 2007

HOTĂRÂREA NR.327 privind aprobarea plății cotizației la Asociația „Sibiu Capitală Culturală Europeană 2007” pentru anii 2006 - 2007

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în ședința extraordinară din data de 04.10.2006,

Analizând raportul nr. 110250/02.10.2006 prin care Serviciul Relații cu presa propune aprobarea plății cotizației la Asociația „Sibiu Capitală Culturală Europeană 2007” pentru anii 2006 - 2007,

Văzând raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului,

în conformitate cu dispozițiile art. 31 din O.U.G. nr. 45/2003 privind finanțele publice locale,

în temeiul prevederilor art. 38 alin. 2 lit. e, alin.7 lit.a și ale art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă plata cotizației la Asociația „Sibiu Capitală Culturală Europeană 2007” pentru anii 2006 - 2007 în sumă de 600.000 RON anual.

Art. 2. Primarul Municipiului Sibiu va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 04.10.2006.


Contrasemnează Secretar,


A?™»®

CU(tylGINAWL