Hotărârea nr. 326/2006

HOTARAREA NR. 326 privind rectificarea bugetului Municipiului Sibiu si al Casei de Cultura a Municipiului Sibiu pe anul 2006

HOTĂRÂREA NR.326 privind rectificarea bugetului Municipiului Sibiu și al Casei de Cultură a Municipiului Sibiu pe anul 2006

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în ședința extraordinară din data de 04.10.2006,

Analizând raportul nr. 110311/2006 prin care Direcția Economică propune aprobarea rectificării bugetului Municipiului Sibiu și al Casei de cultură a Municipiului Sibiu pe anul 2006,

Văzând raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului,

în conformitate cu prevederile art. 15 alin.2 din O.U.G. nr. 45/2003,

în temeiul art. 38 alin. 2 lit. b, alin.4 lit.a și ale art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. Se aprobă rectificarea bugetului cu suma de 340 mii lei la capitolul 65.02.70 “Cheltuieli de capital” și modificarea în consecință a listei de investiții la Serviciul Public de Administrare a Unităților de învățământ Preuniversitar de Stat, conform anexelor nr. 1 și 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă rectificarea bugetului cu suma de 250 mii lei la capitolul 67.02.03.06 la Casa de Cultură a Municipiului Sibiu, conform anexelor nr. 3 și 4 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. fl) Se aprobă modificarea listei obiectivelor de investiții aprobată pe anul 2006 prin introducerea de noi obiective, după cum urmează :

  • a) 70.02.B21 Intervenții de urgență Imobil Piața Mică 25

  • b) 84.02.B37 Amenajare parcare Piața Unirii

  • c) 84.02.B38 Amenajare parcare Teatru

  • d) 70.02.C.C.19 Intervenții de urgență Imobil Piața Mică 25 ( faza PT + DE)

  • e) 70.02.C.C. 20 Intervenții de urgență Imobil Piața Mică 22 ( faza PT + DE)

(2) Se aprobă rectificarea bugetului local al municipiului Sibiu pe anul 2006 cu suma de 450 mii lei la capitolul 50.02.01.03 “Autorități executive”, suplimentarea cu suma de 700 mii lei la venituri, diminuarea alocațiilor bugetare la unele obiective de investiții și virarea de credite de la un capitol la altul, conform anexei nr.5 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. Primarul municipiului Sibiu și directorii serviciilor publice menționate, vor asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 04.10.2006.

Președinte,

Ecaterina Birk                       Contrasemnează

,/) %                                    Secretar,

Iordan Nicola

pentru conformitate

CUQftteuL

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

A NOXA M12. \ LA 4C-L . 32.


SERVICIUL PUBLIC DE ADM.UNITATI DE INVATAMANT

RECTIFICARE BUGETARA AN 2008

TITLU CHELTUIELI DE CAPITAL


CAP 6502 TITLUL X CHELTUIELI DE CAPITAL                                    mii lei

S.P.A.U.I.P.S. SIBIU

Credite inițiale an 2006

Credite inițiale

Trim IV

Influentei rectificare

Credite rectificate Trim IV

Credite rectificate an 2006

TOTAL

2700.00

249.98

340.00

589.98

3040.00

CHELTUI

ELI DE CAPITAL

2700.00

249.98

340.00

589.9^

3040.00

PREȘEDINTE                                     SECRETAR

IORDAN NICOLA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

ANEXA NL2. LA HCU ZEApocQ


LISTA

Obiectivelor de investiții pe anul 2006 cu finanțare parțială sau integrală de la bugetul local repartizate

Serviciului Public de Administrare a Unităților de învățământ Preuniversitar de Stat

INV.C + M lei «ON

Denumirea obiecție ulm de

Valoarea totală

Valoarea totală actualizată

Prevederi 2006

Cap

PIF

Cheltuieli

Din care

Total aloc

Finanțatre

1

totale

Surse proprii

Credite Credite bancare bancare interne : externe

Alte surse constituite potrivit legii

bugetare

De la bugetul local

Transf. de la bug.de stat

1

J

4

5

6           7

8

9

10

1 1

12

1-3

Total, din care:

23400(10

2340000

2340000

2340000

2340000

1

_____________________1

Lucrări in continuare

-

-

-

B              Lucrări noi

I870000

1 870000

1870000

1870000

1870000

Vite cheltuieli de învestiții

470000

470000

470000

470000

470000

Din total .desfășurat potrivit clasifica ției .pe capitole bugetare:

Cap.65.02 învățământ din care:

2340000

2340000

2340000

2340000

2340000

A      Lucrări in continuare, total,

clin care: .

-

-

. ...

B      Lucrări noi din care:

1870000

1870000

1870000

1870000

I870000

—:

înlocuire tamplarie cu lemn stratificat si geam termopan si renovare fațada la

Colegiul National Gh.Lazar

O29000

629000

029000

629000

629000

■ 1

1L.molare si construire unsuri Je :um la Școlile cu clasele l-\TI 1 nr.7. 5 20

50000

50000

50000

50000

.50000

Renovare larada ia Liceul de Arta

120000

120000

120000

120000

120000

_4.____Montare centrala termica la

1 50000

150000

150000

150000

150000

cantna Gr.Sc. Independenta

5      Reparații fațada la Colegiul

Agricol D.P.Barcianu

100000 ;

1 00000

100000

f> ' Lucrări ele execuție drenaj ia Școala cu clasele l-VIII nr. 15

85000 .

85000

85000

Lucrări de branșamente utilitari la Colegiul National Gh.Lazar

50000

50000

50000

8.     Lucrări de branșamente

utilitari la Colegiul Tehnic Ind.Alimentara Terezianum

100000

100000

100000

9.      Reparații instalații apa

internat Gr.Sc. Ind. Lemnul ui A. lancu

25000

25000

25000

Lxecutie utilitari s.tla sport

Școala cu clasele LVIII N’ihai Lininescu

39 ] ()()()

391000

391000

1 1. Lxecutie soba bucătărie la

Grădiniță Nr.33

6000

6000

6000

12. Lxecutie branșament gaz la Școala cu clasele l-VIII nr. 18

20000

20000

20000

13.    înlocuire instalație utilizare

•    gaz la Școala cu clasele 1-

VIII nr. 12

4000

4000

4000

14. Reabilitare Grup Școlar independenta

90000

90000

90000

I5. .Amenajare grupuri sociale la Școala cu clasele I-VH1 nr. 12

50000

50000

50000

C      Achiziții de bunuri și alte

cheltuieli de investiții, total clin care:

470000

470000

470000

.i.      Cheii.elaborare expertize.SF

din care:

320000

320000

320000

Actualizare proiect fațada Colegiul National Gh.Lazar

5000

5000

5000

Proiectare fațada si consolidare Liceul Je Arta

20000

20000

201)00

Proiectare utilitari sala sport

10(100

10000

1 0000

100000

100000

1

i

85000

85000

50000

50000

100000

100000

1

1

______________________________________________________1

25000

25000

391000

391000

6000

6000

20000

20000

1

4000

4000

90000

90000

50000

50000

470000

470000

320000

320000

1

!

1

5000

5000

!

I

20000

20000

10000

10000

_

Școala cu clasele I-Vlil Mihai Eminescu

Proiectare amenajare grupuri sociale ia Școala cu clasele l-Vlll ni. 12

20000

20000

20000

20000

20000

Proiectare drenaj la Școala cu clasele lA'lli nr.2

10000

10000

1 0000

10000

10000

Proiectare etajare sala spori la Colegiul National

Gh.Lazar

29600

29600

29600

29600

29600

Proiectare CT Grup Școlar

Energetic

1 5000

1 5000

1 5000

15000

15000

Proiectare CT Școala cu clasele l-VIII nr. 17

10000

10000

10000

10000

10000

'■■>      Studiu geotehnic sala sport

Școala eu claselel-VHI nr. 18

400

400

400

400

400

Hi. Proiectare extindere la oala cu clasele E\ III nr. I 9

90000

90000

90000

90000

90000

r i

1 oiectare clădire noua Grădiniță

50000

50000

50000

50000

50000

12. Proiectare etajare la Școala cu clasele 1 -V111 nr. 13

60000

60000

60000

60000

60000

__c.__Achiziții de bunuri.dotări

150000

150000

150000

150000

150000

PREȘEDINTE

/) A rwM,v


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

IORDAN NICOLA

JUDEȚUL SIBIU

Anexa nr. 3 la HCL nr.326/2006


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPULUI SIBIU

RECTIFICARE BUGETARA 2006

(mii lei)

Denumire

Cod

Rând

Prevederi An

Prev.

Trim. IV

rectificare

tr. IV rectifica

An rectificat

TOTAL VENITURI (rd.2+35+43+46)

0010

r 1

2,100.00

500.00

250

750.00

2,350.00

ll VENITURI CURENTE (rd.3)

0010

r2

100.00

0.00

0.00

100.00

C. VENITURI NEFISCALE (rd.4+10)

r3

100.00

0.00

0 00

100.00

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (rd 5)

r 4

20.00

0.00

0.00

20.00

Venituri din proprietate (rd.6 la rd.9)

3010

r5

20.00

0.00

0.00

20.00

Restituiri de fonduri din finanțarea bugetara a anilor precedenti

301003

r6

0.00

0.00

0.00

0.00

Venituri din concesiuni si inchirieri

301005

r7

20.00

0.00

0.00

20.00

Venituri din utilizarea pășunilor comunale

301009

r8

0.00

0 00

0.00

0 00

Alte venituri din proprietate

301050

r9

0 00

0.00

0.00

0.00

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (rd 11+25+27+29+32)

r 10

80.00

0.00

0 00

80 00

Venituri din prestări de servicii si alte activitati (rd. 12 la rd.24)

3310

r 11

0.00

0.00

0.00

0.00

Taxe de metrologie

331001

r 12

0 00

0 00

0.00

0 00

Taxe si servicii pt analize efectuate de laboratoare

331004

r 13

0.00

0.00

0.00

0.00

Taxe si alte venituri in envatamGnt

331005

r 14

0.00

0.00

0 00

0.00

Venituri din prestări de serviciiVenituri din prestări de servicii

331008

r 15

0 00

0.00

0.00

0.00

Taxe si alte venituri din protecția mediului

331009

r 16

0.00

0.00

0.00

0.00

Contribuția de intretinere a persoanelor asistate

331013

r 17

0 00

0.00

0.00

0.00

Contribuția elevilor si studenților pentru internate, cămine si cantine

331014

r 18

0.00

0 00

0.00

0.00

Venituri din valorificarea produselor obținute din activitatea proprie sau anexa

331016

r 19

0.00

0.00

0.00

0.00

Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, speci

331017

r 20

0.00

0.00

0.00

0 00

Venituri din serbări si spectacoie scoiare, manifestări culturale, artistice si sport

331019

r 21

0.00

0.00

0.00

o.ool

Venituri din cercetare

331020

r 22

0.00

0.00

0.00

0.00

Venituri din contractele încheiate cu casele de asigurări sociale de sanatate

331021

r 23

0.00

0.00

0.00

0.00

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

331050

r24

0.00

0.00

0.00

0.00

Venituri din taxe administrative, eliberări permise (rd.26)

3410

r 25

0.00

0.00

0.00

0.00

Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise

341050

r26

0.00

0.00

0.00

0.00

Amenzi, penalitati si confiscări (rd.28)

3510

r 27

0.00

0 00

0 00

0.00

Alte amenzi, penalitati si confiscări

351050

r28

0.00

0.00

0.00

0.00

Diverse venituri (rd.30+31)

3610

r 29

80.00

0 00

0.00

80.00

Venituri din producerea riscurilor asigurate

361004

r 30

0.00

0.00

0.00

0.00

Alte venituri

361050

r 31

80.00

0.00

4

0 00

80.00

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (rd.33+34)

3710

r 32

0.00

0.00

0.00

0.00

Donații si sponsorizări

371001

r 33

0.00

0.00

0.00

0.00

Alte transferuri voluntare

371050

r 34

0.00

0.00

0.00

0.00

II VENITURI DIN CAPITAL (rd.36)

r 35

0.00

0.00

0.00

0.00

Venituri din valorificarea unor bunuri (rd.37 la rd.42)

3910

r 36

0.00

0.00

0.00

0.00

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice_______________________

391001

r 37

0 00

0 00

0.00

0.00

Venituri din valorificarea stocurilor de rezerve de stat si de mobilizare

391002

r 38

0.00

0.00

0.00

0.00

Venituri din privatizare

391004

r 39

0.00

0.00

0.00

0.00

Incasari din valorificarea activelor bancare

391005

r 40

0.00’

0.00

0.00

■ 0.00

Venituri obținute in procesul de stingere a creanțelor bugetare

391006

r 41

0.00

0.00

0.00

0.00

Alte venituri din valorificarea unor bunuri

391050

r 42

0.00

0.00

0.00

0.00

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (rd.44)

r 43

0.00

0 00

0.00

0.00

Incasari din rambursarea împrumuturilor acordate (rd 45)

4010

r 44

o-do

0 00

0.00

0.00

Incasari din rambursarea altor împrumuturilor acordate

401050

r45

0.00

0.00

0.00

0.00

IV. SUBVENȚII (rd.47)

r46

2,000.00

500 00

500 00

2,000.00

Subvenții de la alte administrații (rd.48)

4310

r47

2,000.00

500.00

250

750 00

2,250 00

Subvenții pentru instituții publice

431009

r48

2,000.00

500.00

500.00

2,000.00

Președinte, Ecaterina Birk


Contrasemnează Secretar,

Iordan Ni col a.

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPULUI SIBIU


Anexa nr. la HCL nr.326/2006

RECTIFICARE BUGETARA 2006

mii lei

Rând

Denumirea indicatorilor

Cod

Prevederi An

Prev. Trim.

IV ’

rectificare

Trim. IV rectificat

An rectificat

1

TOTAL CHELTUIELI

2,114.20

500.00

250

750.00

2,364 20

2

CHELTUIELI CURENTE(10+20+30+40+50+51+55+57+59)

01

1,562.13

297.94

250

547.94

1,812.13

3

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONALțCOD 10.01+10.02+10.03)

10

209 00

54.37

54.37

209.00

4

Cheltuieli salariale in bani(cod 10.01.01 la 10.01.30)

1001

163.00

43.02

43.02

163.00

5

Salarii de baza

100101

70.00

20.00

20 00

70.00

6

Salarii de merit

100102

2.00

0.50

0.50

2.00

7

Indemnizație de conducere

100103

8.00

2.00

2.00

8.00

8

Spor de vechime

100104

14 00

3.50

3.50*

14.00

9

Sporuri pentru condiții de munca

100105

0.00

0.00

0 00

0.00

10

Alte sporuri

100106

0.00

0.00

0.00

0.00

11

Ore suplimentare

100107

0 00

0 00

o ool

0.00

12

Fond de premii

100108

9.00

2.02

2.02

9.00

13

Prima de vacanta

100109

0 00

0.00

0.00

0.00

14

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

100110

20 00

5 00

5.00

20.00

15

Fond aferent plătii cu ora

100111

0.00

0.00

0 00

0.00

16

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

100112

20.00

5.00

5.00

20.00

17

Indemnizații de delegare

100113

20.00

5.00

5.00

20.00

18

Indemnizații de detașare

100114

0.00

0.00

0.00

0.00

19

Alocații ptr transportul la si de la locul de munca

100115

0.00

0.00

0.00

0.00

20

Alocații pentru locuințe

100116

0.00

0.00

o.ool

0.00

21

Alte drepturi salariale in bani

100130

0 00

0.00

0.00

0 00

22

Cheltuieli salariale in natura(cod 10 02 01 la 10 02.30)

1002

0.00

o.ool

0 00

o.ool

23

Tichete de masa

100201

0 00

0 00

0 00

0 00

24

Norme de hrana

100202

0 00

0.00

0.00

0.00

25

Uniforme si echipament obligatoriu

100203

0 00

0.00

0 00

0.00

.26

Locuința de serviciu folosita de salariat si familia sa

100204

0 00

0.00

0 00

0.00

27

Transportul la si de la locul de munca

100205

0.00

0.00

0 00

0.00

28

Alte drepturi salariale in natura

100230

0 00

0.00

0 00

0.00

29

Contributii(cod 10.03.01 la 10.03.06)

1003

46.00

11.35

11 35

46.00

30

Contribuții de asigurări sociale de stat

100301

29.00

7.50

7.50

29.00

31

Contribuții de asigurări de șomaj

100302

4 20

1 00

1.00

4.20

32

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

100303

9.80

2.40

2 40

9 80

33

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

100304

2.00

0.45

0.45

2.00

34

Prime de asigurare viata plătite de angajator ptr. angajați

100305

0 00

0.00

0.00

0.00

35

Contribuții pt concedii si indemnizații

100306

1.00

0 00

0.00

1.00

36

TITLUL II BUNURI SI SERVICII(cod 20.01 la 20 03)

20

1,353 13

243.57

250

493.57

1,603.13

37

Bunuri si servicii(cod 20.01.01 la 20.01.30)

2001

393.93

58.50

53.50

393 93

38

Furnituri de birou

200101

20 00

5.00

5.00

20.00

39

Materiale pentru curățenie                                        ________

200102

2.00

0.50

0.50

2.00

+ncalzit, Iluminat si forța motrica

200103

20.00

5.00

5.00

20.00

41

Apa, canal si salubritate

200104

12.00

3.00

3.00

12.00

42

Carburanți si lubrefianti

200105

40.00

10.00

10.00

40.00

43

Piese de schimb

200106

15.00

5.00

5.00

15.00

44

Transport

200107

0.00

0.00

0.00

0 00

45

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

200108

22.00

5.00

5.00

22.00

46

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

200109

175.00

15.00

15.00

175.00

47

Alte bunuri si servicii pentru entretinere si funcționare

200130

87.93

10.00

10.00

87.93

48

Reparații curente

2002

30.00

5.00

5.00

30.00

49

Hrana(cod 20.03.01+20 03.02)

2003

0.00

0 00

0.00

0.00

50

Hrana pentru oameni

200301

0.00

0.00

0.00

0.00

51

Hrana pentru animale

200302

0.00

0.00

0.00

0 00

52

Medicamente si materiale sanitare(cod 20 04.01 la 20.04.04)

2004

0 00

0 00

0.00

0.00

53

Medicamente

200401

0 00

0.00

0.00

0 00

54

Materiale sanitare

200402

0.00

0.00

0.00

0.00

55

Reactivi

200403

0.00

0 00

0.00

0.00

•• 56

Dezinfectanti

200404

0.00

0 00

0.00

0.00

57

Bunuri de natura obiectelor de inventar(cod 20 05.01 la 20.05 30)

2005

110.00

10.00

10.00

110.00

58

Uniforme si echipament

200501

10 00

0.00

0.00

10.00

59

Lenjerie si accesorii de pat

200503

0.00

0 00

0.00

0.00

60

Alte obiecte de inventar

200530

100.00

10.00

10.00

100.00

61

Deplasări, detasari, transferări

2006

0.00

0.00

0.00

0.00

62

Deplasări interne, detasari, transferări

200601

0.00

0 00

0.00

0.00

63

Deplasări en străinătate

200602

0 00

0 00

0.00

0.00

64

Materiale de laborator

2009

0.00

0.00

0.00

0.00

65

Cercetare - dezvoltare

2010

0.00

0.00

0.00

0.00

66

Cârti, publicații si materiale documentare

2011

3.00

0.00

0.00

3.00

67

Consultanta si expertiza

2012

0 00

0.00

0.00

0.00

68

Pregătire profesionala

2013

2.00'

0.00

o.oo1

2.00

69

Protecția muncii

2014

0 00

o.oo1

0.00

0.00

70

Muniție,furnituri si armament de natura activ.fixe ptr.armata

2015

0.00

o.oo1

0.00

0.00

71

Studii si cercetări

2016

0.00

0 00

0.00

0.00

72

Acțiuni cu caracter științific si cultural

2017

0.00

0.00

0.00

0.00

73

Plăti pt finant.patrimoniului genetic al animalelor

2018

0.00

0.00

0.00

0.00

74

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări si servic

2019

o.oo1

0.00

0.00

0.00

75

Reabilitare infrastructura progr.inundații ptr.autoritati publice locale

2020

0.00

0.00

o.oo1

0.00

76

Meteorologie

2021

0.00

0 00

0.00

0.00

77

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

2022

0.00

0.00

o.oo'

0.00

78

Prevenirea si combaterea inundațiilor si înghețurilor •'

2023

0.00

0.00

0.00

0 00

79

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor(cod 20.24.01 la 20 24.o:

2024

0.00

0.00

0.00

0.00

80

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe

202401

0.00

0 00

0.00

0.00

81

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne

202402

0 00

0.00

0.00

0.00

82

Stabilirtea riscului de tara

202403

0.00

0.00

0.00

0.00

83

Chelt judiciare si extrajud derivate din acțiuni in reprezent intereselor statuii

2025

0.00

0.00

0.00

o.oo1

84

Alte cheltuieli(cod 20.30.01 la 20.30 30)

2030

814 20

170.07

170.07

814.20

85

Reclama si publicitate

203001

0.00

0 00

0.00

0.001

■ 86

Protocol si reprezentare

203002

0.00

0 00

0.00

0.00

87

Prime de asigurare non-viata

203003

0.00

0.00

0.00

0.00

88

Chirii

203004

0.00

0.00

0.00

0.00

89

Prestări servicii ptr.transmiterea drepturilor

203006

0.00

0.00

0.00

0.00

90

Fondul presedintelui/Fondul conducătorului instit.publice

203007

0.00

0 00

0.00

0.00

91

Fondul Primului ministru

203008

0.00

0.00

0.00

0.00

92

Executarea silita a creanțelor bugetare

203009

0.00

0 00

0.00

0.00

93

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

203030

814.20

170.07

250

420.07

1,064.20

94

TITLUL III DOBANZI(cod 30.01+30.02+30.03)

30

0.00

0.00

0.00

0.00

95

Dobânzi aferente datoriei publice interne(cod 30.01.01+30.01.02)

3001

0.00

0.00

0.00

0.00

96

Dobânzi aferente datoriei publice interne directe

300101

0 00

0.00

0.00

0.00

97

Dobânzi aferente creditelor interne garantate

300102

0.00

0 00

0.00

0.00

98

Dobânzi aferente datoriei publice externefcod 30 02.01 la 30.02.05)

3002

0 00

0.00

0.00

0.00

99

Dobânzi aferente datoriei publice externe directe

300201

0.00

0 00

0.00

0.00

100

Dobânzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite

300202

0.00

0.00

0.00

0.00

101

Dobânzi aferente creditelor externe garantate si/sau directe subimprumutat

300203

0.00

0 00

0.00

0.00

102

Dobânzi aferente datoriei publice externe locale

300205

0.00

0.00

0.00

0.00

103

Alte dobanzi(cod 30.03.01 la 30.03.05)

3003

0.00

0.00

0.00

0.00

104

Dobânzi aferente imprumuturilor din fondul de tezaur

300301

0 00

0.00

0.00

0.00*

105

Dobanda datorata trezoreriei statului

300302

0.00

0.00

0.00

0.00

106

Dobânzi aferente imprumuturilor temporare din trezoreria statului

300303

0.00

0.00

0.00

0.00

107

Dobânzi la depozite si disponibilități păstrate in contul trezoreriei statului

300304

0 00

0 00

0.00

0.00

108

Dobânzi la opeatiunile de leasing

300305

0.00

0.00

0.00

0.00

109

TITLUL IV SUBVENTII(cod 40.01 la 40.30)

40

0.00

0.00

0.00

0.00

110

Subvenții pe produse

4001

0.00

0.00

0 00

0.00

111

Subvenții pe activitati

4002

0.00

0.00

0.00

0.00

112

Subvenții pentru acoperirea diferentelor de preț si tarif

4003

0.00

0.00

0.00

0.00

113

subv.pt susținerea transp. feroviar public de calatori

4004

o.ool

0 00

0.00

0.00

114

Subv ptr transp.de calatori cu metroul

4005

0.00

0.00

0.00

0.00

115

Acțiuni de ecologizare

4006

0.00

0 00

0.00

0.00

116

Valorificarea cenușilor de pirita

4007

0 00

0.00

0.00

0 00

117

Subv.pt dobânzi la credite bancare

4008

0.00

0.00

0.00

0.00

118

Plăti către angajatori pt formare profesionala a angajatilor

4009

0 00

0.00

0.00

0 00

119

Fd.neramburs.pt crearea de noi locuri de munca

4010

0 00

0.00

0.00

0 00

120

prime acordate producătorilor agricoli

4011

0.00

0 00

0.00

0.00

121

Subv.pt acordarea primelor de asig pt factorii de risc din agric.

4012

0.00

0.00

0.00

0.00

122

stimularea exporturilor

4013

0.00

0.00

0.00

0.00

123

susținerea infrastructurii de transport

4014

0.00

0.00

0.00

0.00

124

sprijinirea producătorilor agricoli

4015

0 00

0.00

0.00

0.00

125

progr.de conservare sau de inchidere a minelor

4016

0.00

0.00

0.00

0.00

126

progr.de prot.soc.si integrare socioprofesionala a pers cu handicap

4017

0.00

0.00

0.00

0.00

127

protecție soc in soc minier

4018

0.00

0.00

0.00

0.00

128

plăti pt stimularea creării de locuri de munca

4019

0.00

0.00

Ol 00

0.00

129

alte subvenții

4 030

0.00

0.00

0.00

0.00

130

TITLUL V FONDURI DE REZERVA(cod 50.01 la 50.04)

50

0 00

0.00

0 00

0 00

131

Fond de rezerva bugetara la dispoziția guvernului

5001

0.00

0.00

0.00

o ool

132

fona ue intervenție la dispoziția guvernului

5ct>2

0.00

o 007

0.00

* 0.00

133

fond de rezerva bug.la dispoz.autorit.locale

5004

0.00

0.00

0.00

0.00

134

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITA i'l ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLK

51

0.00

0 00

0.00

■ 0.00

135

Transferuri curentefcod 51.01.01 la 51.01.26)

5101

0 00

0.00

0.00

0.00

136

Transferuri către instituții publice

510101

0.00

0 00

0.00

0.00

137

Acțiuni de sanatate

510103

0.00

0 00

0.00

0.00

138

Finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap

510104

0.00

0 00

0.00

0.00

139

Finanțarea aeroporturilor de interes local ,

510105

0.00

0.00

0.00

0 00

140

Transferuri din Fondul de intervenție

510106

0.00

0 00

0.00

0 00

141

Transferuri din bugetele consiliilor județene pentru finanțarea centrelor de z

510114

0.00

0.00

0.00

0.00

142

Transferuri din bugetele locale pentru instituțiile de asistenta sociala pentru

510115

0.00

0.00

0.00

0.00

143

Transferuri din bugetele consiliilor locale si județene pentru acordarea unor

510124

0.00

0.00

0.00

0 00

144

Finanțare de baza a invatamantului superior

510102

0.00

0.00

0.00

0 00

145

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

55

0 00

0 00

0.00

0.00

146

A. Transferuri interne.

5501

0.00

0.00

0.00

0 00

147

Programe cu finanțare rambursabila

550103

0.00

0.00

0.00

0.00

148

Programe PHARE

550108

0.00

0.00

0.00

0 00

149

Programe ISPA

550109

0 00

0.00

0.00

0.00

150

Programe SAPARD

550110

0 00

0 00

0.00

0.00

151

Investiții ale regiilor autonome si societăților comerciale cu capital de stat

550112

0.00

0.00

0 00

0 00

152

Programe de dezvoltare

550113

0 00

0.00

0.00

0.00

153

Fond Roman de Dezvoltare Sociala

550115

0.00

0 00

0.00

0.00

154

Alte transferuri curente interne

550118

0.00

0.00

0.00

0 00

155

ItITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA

57

0.00

0 00

0.00

0.00

156

Asigurări sociale

5701

b.oo

0.00

0.00

0.00

157

Ajutoare sociale

5702

0.00

0.00

0.00

0 00

158

Ajutoare sociale in numerar

570201

0 00

0.00

0:00

0.00

159

Ajutoare sociale in natura

570202

0.00

0 00

0.00

0.00

160

ITITLUL IX ALTE CHELTUIELI

59

o.oo1

o.oo1

0.00

0.00

161

Burse

5901

0.00

0 00

0.00

0.00

162

Ajutoare pentru daune provocate de calamitatile naturale

5902

0 00

0.00

0.00

0.00

163

Asociații si fundații

5911

0.00

0 00

0.00

0 00

164

Susținerea cultelor

5912

0.00

0.00

0.00

0.00

165

Contribuții la salarizarea personalului neclerical

5915

0.00

0.00

0 00

0 00

166

Sume din activitati sportive

5920

0.00

0.00

000

0.00

167

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)

70

552.07

202.06

202.06

552.07

168

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

71

552.07

202.06

202.06

552 07

169

Active fixe

7101

552.07

202.06

202.06

552.07

170

Construcții

710101

202.07

202.07

202 07

202.07

171

Mașini, echipamente si mijloace de transport

710102

0.00

0.00

0 00

0.00

172

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

710103

350.00

-0.01

-0 01

350.00

173

Alte active fixe (iunclusiv reparații capitale)

710130

0.00

0.00

0.00

0 00

174

TITLUL XI ACTIVE FINANCIARE

72

0.00

0.00

0 00

0.00

175

Active financiare

7201

0.00

0.00

0.00

0.00

176

Participare la capitalul social al societăților comerciale

720101

0.00

0.00

0.00

0.00

177

OPERAȚIUNI FINANCIARE

79

0.00

0.00

0 00

0 noi

178

TITLUL Xil ÎMPRUMUTURI

80

0.00

0.00

4

0.00

o.So

179

împrumuturi pentru instituții si servicii publice sau activitati finanțate integral

8003

0.00

0.00

0.00

0.00

180

Fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa

8008

0.00

000

0.00

O.uO

181

Alte imprumuturi

8030

0.00

0.00

0 00

0.00

182

TITLUL XIII RAMBURSĂRI DE CREDITE

81

0 00

0.00

0.00

0.00

183

Rambursări de credite externe

8101

0 00

0.00

0.00

0.00

184

Rambursări de credite externe contractate de ordonatorii de credite

810101

0.00

’ 0.00

0.00

0.00

185

Rambursări de credite externe garantate si derecte subemprumutate

810102

0.00

o.ool

0.00

0.00

186

Rambursări de crediteaferente datoriei publice externe locale

810105

0.00

0.00

0.00

0.00

187

Diferente de curs aferente datoriei publice externe

810106

0.00

o.oo1

0.00

0.00

188

Rambursări de credite interne

8102

0 00

0.00

0.00

0.00

189

Rambursări de credite interne garantate

810201

0.00

0.00

0.00

0.00

190

Diferente de curs aferente datoriei publice interne

810202

0 00

0.00

0.00

0.00

191

Rambursări de credite aferente datoriei publice interne locale

810205

0.00

0.00

0 00

0.00

192

TITLU XIV REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

90

o.ool

0.00

0.00

0.00

193

Excedent

91 01

0.00

0.00

0.00

0.00

A

Președinte, Ecaterina BirkContrasemnează

Secretar, Iordan Nicola

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU


Anexa nr.5 la HCLWAxG


RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL

Președinte, Ecaterina Birk


Denumire indicator

Capitol bugetar

Plan anual

influențe

Plan rectificat anual

Plan inițial trim 4

influențe

Plan rectificat trim 4

Sume defalcate din TVA pt echilibrarea bugetelor locale

11 02 06

22,948.54

340.00

23,288.54

534.54

340.00

874.54

Cote defalcate din impozitul pe venit

04.02.01

43,097.00

700.00

43,797.00

8,774.25

700.00

9,474.25

învățământ - cheltuieli de capital

65.02 70

2,700.00

340.001

3,040.00

249.98

340.00

589.98

Case de cultură - transferuri către instituțiile publice

67 02.03.06.51.01 01

2,000.00

250.00

2,250.00

500.00

250.00

750.00

Autorități executive - alte bunuri și servicii

51.02.01 03.2001.30

1,985.31

450.00

2,435 31

425.48

450.00

875 48

Alte acțiuni privind dezvoltatea publică și locuințe - construcții

70.02 50 71 01.01

38,562 98

700.00

39,262.98

7,871 38

700.00

8,571 38

Alte acțiuni privind dezvoltatea publică și locuințe - alte active fixe

70.02.50.71.01.30

36,982.86

-1,000.00

35,982.86

3,644 78

-1,000.00

2,644.78

Străzi - construcții

84.02.03.03.71.01.01

17,480.00

300.00

17,780.00

1,650.00

300.00

1,950 00

Contrasemnează Secretar, . Iordan Nicola