Hotărârea nr. 325/2006

HOTARAREA NR. 325 privind modificarea si completarea organigramei si a statului de functii la Serviciul Public Administratia Pietelor Sibiu

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU


HOTĂRÂREA NR.325 privind modificarea și completarea organigramei și a statului de funcții la Serviciul Public Administrația Piețelor Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în ședința ordinară din data de 28.09.2006, Analizând raportul nr. 109432/2006 prin care Serviciul Public Administrația Piețelor Sibiu propune modificarea organigramei și statului de funcții proprii,

Văzând raportul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor,

în conformitate cu dispozițiile art. 40 din Codul Muncii, aprobat prin Legea nr. 53/2003, în temeiul prevederilor art. 38 alin.2 lit.a, alin.3 lit.b și ale art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art.L începând cu data de 01.10.2006 se aprobă înființarea următoarelor posturi în cadrul Serviciului Public Administrația Piețelor Sibiu :

un post de inspector I ( SSD ) și un post de inspector de specialitate IA în cadrul Serviciului administratori;

un post de inspector de specialitate III ( studii economice ) în cadrul Compartimentului financiar - contabil;

un post de inspector III în cadrul Biroului juridic - personal;

un post de șofer II;

Art.2. începând cu data de 01.10.2006 se desființează în cadrul Serviciului Public Administrația Piețelor Sibiu cinci posturi de muncitor necalificat.

Art.3. Cu aceeiași dată se modifică organigrama și statul de funcții conform anexelor nr. 1 și 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. Directorul Serviciului Public Administrația Piețelor Sibiu, va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptata in Sibiu la data de 28.09.2006.

Președinte, Kurt Klemens

Contrasemnează

Secretar, /

Iordan NicolaJUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

Anexa nr.’l la HCL nr.325/2006


SERVICIUL PUBLIC ADMINISTRAȚIA PIEȚELOR