Hotărârea nr. 324/2006

HOTARAREA NR. 324 privind modificarea statului de functii al Directiei Fiscale Locale Sibiu

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU


HOTARAREA NR.324

privind modificarea statului de funcții al Direcției Fiscale Locale Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, întrunit în ședința ordinară din data de 28.09.2006,

Analizând raportul nr. 122624/2006, întocmit de Direcția Fiscală Locală Sibiu, prin care se propune modificarea statului de funcții,

Văzând raportul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor,

In conformitate cu prevederile art. 92 alin. 2 și 3 din O.G. nr. 2/2006,

In temeiul prevederilor art. 38 alin.2 lit.a, alin.3 lit.b și ale art. 46 din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE

Art.l- Se aprobă, începând cu data de 01.09.2006, transformarea, în condițiile legii, a unui post, ca urmare a dobândirii de către titularul acestuia a diplomei de absolvire a studiilor în specialitatea corespunzătoare activității pe care o desfășoară, după cum urmează:

la Compartimentul Juridic și Resurse Umane se transformă un post de referent clasa III, gradul superior, treapta 3 de salarizare, în inspector, clasa I, gradul principal, treapta 3 de salarizare.

Art.2- Se aprobă statul de funcții cu modificările prevăzute la art.l, conform anexei nr.l, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3- Directorul Direcției Fiscale Locale Sibiu va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Adoptata in Sibiu la data de 28.09.2006.
JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

Anexa nr. 1 la HCL nr.324/2006

Stat de Funcții

Direcția Fiscală Locală Sibiu

Nr. crt.

Funcția

publică

de execuție

i— -                   J_______

Funcția publică de conducere

Clasa

Gradul

Treapta

Studii

1.

-

Director executiv

-

-

S

Director executiv adjunct

-

s

1. Serviciul Contabilitai

te

i

3.

Șef serviciu contabilitate

-

• -

s

4.

Inspector

-

]

principal

1

s

5.

Inspector

-

1

asistent

3

s

6.

Inspector

-

1

principal

3

s

*7

”~8

Referent

111

superior

1

M

Referent

-

III

superior

1

M

9.

Referent

-

III

superior

M

10.

Referent

-

111

asistent

3

M

11.

Referent

-

III

asistent

3

M

II. Serviciul impozite și taxe persoane fizice

12.

-

Șef serviciu

-

-

S

13.

Consilier

- ■

1

superior

1

S

14,

Consiler

-

1

superior

2

s

15.

Consiler

-

1

superior

3

s

16.

Inspector

-

1

principal

1

s

17.

Inspector

-

1

principal

1

s

18.

Inspector

-

I

principal

3

s

19.

Inspector

-

I

asistent

1

s

20.

Inspector

-

I

asistent

3

s

21.

Referent

-

111

superior

1

M

22.

Referent

III

superior

1

M

23.

Referent'

III

superior

1

M

24.

Referent

III

superior

1

M

25.

Referent

III

superior

1

M

26.

Referent

III

superior

3

M

.27.

Referent

.. III

principal

1

M

III. Serviciul impozite și

taxe persoane juridice

28.

-

Șef serviciu

-

-

S

29.

Consilier

I

superior

1

S

30.

Consilier

I

superior

1

s

31.

Consilier

superior

3

s

32.

Consilier

I

superior

3

s

33.

Inspector

1

principal

1

s

34.

Inspector

1

principal

1

s

35.

Inspector

1

principal

3

s

36.

Inspector

1

asistent

3

s

37.

Inspector

1

asistent

3

s

IV. Serviciul de executare silită a creanțelor bug

etare

38.

-

Șef serviciu

-

-

s

39.

Consilier

I

superior

1

s

40.

Consilier

-

I

superior

1

S

41.

Consilier

I

■superior

3

s

42.

Inspector

1

principal

3

s

43.

Inspector

I

asistent

1

s

44.

Inspector

1

asistent

3

s

45.

Inspector

I

asistent

3

s

46.

Inspector

I

asistent

3

s

47.

Inspector

1

asistent

3

s

48.

Inspector

I

debutant

s

49.

Referent

III

superior

1

M

50.

Referent

III

superior

3

M

51.

Referent

III

superior

3

<M

52.

Referent

III

superior

3

M

53.

Referent

III

principal

1

M

54.

Referent

III

principal

1

M

55.

Referent

III

principal

1

M

56.

Referent

III

asistent

2

M

57.

Referent

III

asistent

3 '

M

V. Compartiment audit

1

58- j

Auditor

-

I

principal

3 1

s

VI

Compartiment juridic și resu

rse umane

59.

Consilier juridic

-

I

superior

1

s

60.

Consilier juridic

-

I

superior

3

s

61.

Consilier j uridic

......... ■

1

principal

1

S

62.

Inspector

-

1

principal

3

S

63.

Referent

III

principal

1

M

Stat de Funcții privind funcțiile la care angajarea se face pe bază contractuală

I. Biroul Administrativ - Secretariat

Nr.

crt.

Funcția

»

Funcția de conducere

Grad/treaptă

Studii

1.

Administrator

Șef birou

III

S

2.

Arhivar

II

M

3.

Secretar dactilograf

11

M

A

Secretar - dactilograf

11

M

5.

Muncitor calificat (șofer)

11

M

6.

Casier

II

M

II. Serviciul Contabilitate

7.

Casier

-

I

M

8.

Casier

-

11

M

9.

Casier

-

11

M

Președinte, Kurt Klemens

Contrasemnează

Secretar, Iordan Nicola.


<S-^'