Hotărârea nr. 322/2006

HOTARAREA NR. 322 privind aprobarea documentatiei PUZ si RLU "Locuinte colective P+4E+M" in Sibiu, str.Ostirii FN beneficiar SC TERO EDIL SRL

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU


HOTARAREA NR.322

privind aprobarea documentației PUZ și RLU “Locuințe colective P+4E+M” în Sibiu, str.Oștirii FN beneficiar SC TERO EDIL SRL

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, întrunit în ședința ordinară din data de 28.09.2006,

Analizând Raportul nr. 109429/2006, prin care Direcția Arhitect Șef propune aprobarea documentației PUZ și RLU “ Locuințe colective P+4E+M” în Sibiu, str.Oștirii FN, conform proiect nr. 14/2006, elaborat de SC 3D Plan SRL, arh. Marius Timofte, pe un teren proprietate privată a SC TERO EDIL SRL, identificat prin CF Șelimbăr nr. 10848 nr.top.l 137/2/6/1, în suprafață de 1097 mp,

Văzând raportul Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură,

Având în vedere Hotărârea nr. 94/1999 a Consiliului local al municipiului Sibiu de aprobare a PUG Sibiu si a Regulamentului local de urbanism,

In conformitate cu prevederile art. 25 și 56 aii. 1 din Legea nr. 350/2001 și ale art. 2, alin. (2) din Legea nr. 50/1991 modificată și completată,

In temeiul prevederilor art. 38 alin. (2) lit. „c”, alin. (5) lit. „c” și ale art. 46 din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1- Se aprobă documentația PUZ și RLU “ Locuințe colective P+4E+M” în Sibiu, str.Oștirii FN, conform proiect nr. 14/2006, elaborat de SC 3D Plan SRL, arh. Marius Timofte, pe un teren proprietate privată a SC TERO EDIL SRL, identificat prin CF Șelimbăr nr. 10848 nr.top.l 137/2/6/1, în suprafață de 1097 mp, cu condiția realizării de parcări subterane sau terane pe teren proprietate particulară, precum și cu respectarea tuturor condițiilor impuse in avize.

Art. 2- Primarul Municipiului Sibiu va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Adoptata in Sibiu la data de 28.09.2006.

Președinte, Kurt Klemens


Contrasemnează Secretar.


Iordan Nicbla