Hotărârea nr. 321/2006

HOTARAREA NR. 321 privind avizarea reorganizarii si restructurarii Spitalului Clinic de Pediatrie Sibiu

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU


HOTARAREA NR.321

privind avizarea reorganizării și restructurării Spitalului Clinic de Pediatrie Sibiu

Consiliu] Local al Municipiului Sibiu, întrunit în ședința ordinară din data de 28.09.2006,

Analizând raportul nr. 108728/2006, înaintat de Direcția economică, prin care se propune avizarea reorganizării și restructurării Spitalului Clinic de Pediatrie Sibiu,

Văzând raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului,

în conformitate cu prevederile art. 174 alin. 3 din Legea nr. 95/2006, privind reforma în domeniul sănătății,

In temeiul prevederilor art. 38 alin. (9) și ale art. 46 din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1- Se avizează favorabil reorganizarea și restructurarea Spitalului Clinic de Pediatrie Sibiu.

Art. 2- Directorul executiv al Spitalului Clinic de Pediatrie Sibiu va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Adoptata in Sibiu la data de 28.09.2006.

Președinte, Kurt Klemens


Contrasemnează