Hotărârea nr. 320/2006

HOTARAREA NR. 320 privind revocarea partiala a Hotararii Consiliului Local nr. 236/2006

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU


HOTĂRÂREA NR.320 privind revocarea parțială a Hotărârii Consiliului Local nr. 236/2006

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în ședința ordinară din data de 28.09.2006,

Analizând raportul nr. 109324/2006 prezentat de Serviciul Juridic privind revocarea parțială a HCL nr. 236/2006,

Văzând raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului,

în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 213/1998 și ale art. 62 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative,

în temeiul dispozițiilor art. 38 alin.2 lit. c li alin.5 lit.b precum și ale art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. Se revocă parțial HCL nr. 236/2006 după cum urmează .

  • a)  art. 1 - în ceea ce privește pozițiile nr. 30, 31 și 32

  • b) art. 4 - integral

Art.2, Celelalte poziții ale HCL nr. 236/2006 rămân neschimbate.

Art.3. Primarul Municipiului Sibiu va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 28.09.2006.

Președinte, Kurt Klemens


Contrasemnează Secretar, Iordan Nicola Ș