Hotărârea nr. 32/2006

HOTARAREA NR. 32 privind aprobarea documentatiei PUD” Statie de carburanti Lukoil” Sibiu, Sos.Alba Iulia Fn, beneficiar SC Valgab Company SRL

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

HOTĂRÂREA NR. 32

privind aprobarea documentației PUD” Statie de carburanți Lukoil” Sibiu, Sos.AIba lulia Fn, beneficiar SC Valgab Compune SRL

Consiliul local al municipiului Sibiu întrunit in ședința ordinara din data de 23.02.2006, Analizând Raportul nr. 10543/2006 prin care Direcția Arhitect Șef propune aprobarea documentației PUD “Statie de carburanți Lukoil”,Sibiu Șoseaua Alba lulia FN, pe un teren proprietate a beneficiarului, identificat prin CF Turnisor nr. nr.8235 nr.top 6975/7/2, conform proiect nr.2/2006 elaborat de SC Veseli & Partners Project SRL, arh.Paul Veseli,

Având în vedere Hotărârea nr. 94/1999 a Consiliului local al municipiului Sibiu de aprobare PUG Sibiu și Regulamentul local de urbanism,

Văzând avizul Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură,

In conformitate cu dispozițiile art. 25 și 56 alin. 1 din Legea nr. 350/2001 și ale art. 2, alin.

(2) din Legea nr. 50/1991 cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 38 alin. 2 lit. “k” și ale art. 46 din Legea 215/2001 privind administrația publică locală,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1- Se aproba documentația PUD „Statie de carburanți Lukoil” , Sibiu , Sos.AIba lulia FN, pe un teren proprietate privata a beneficiarului , identificat prin CF Turnisor nr. 8235 nr.top 6975/7/2, conform proiect nr. 2/2006 elaborat de SC Veseli & Partners Project SRL, arh. Paul Veseli, cu respectarea tuturor condițiilor impuse in avizele de specialitate.

A» t. 2- Primarul municipiului Sibiu va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri

Adoptată în Sibiu la data de 23.02.2006

Președinte

Constantin Șovăială


C on t r asemn ează

Secretar l / Iordan Nicolâ