Hotărârea nr. 319/2006

HOTARAREA NR. 319 privind incetarea unilaterala a contractului de concesiune nr.1/2002, incheiat cu S.C. ABEL S.R.L.

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU


HOTĂRÂREA NR.319

privind încetarea unilaterală a contractului de concesiune nr.1/2002, încheiat cu S.C. ABEL S.R.L.

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, întrunit în ședința ordinară din data de 28'.09.2006,

Analizând raportul nr. 109436/2006, prezentat de Serviciul Patrimoniu, prin care s-a propus încetarea unilaterală, înainte de termen, a contractului de concesiune nr. 1/2002, încheiat cu S.C. ABEL S.R.L., și respectiv acordarea de despăgubiri juste și prelabile,

Văzând raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului,

în temeiul dispozițiilor art. 38 alin 2 lit. “c“, alin. 5 lit. “b”, și ale art. 46 alin. 2A1 din Legea nr.215/2001, republicata, art. 35 lit. (b) din Legea nr. 219/1998, art. 11 lit. b din contractul de concesiune nr. 1/2002, art 969 din Codul Civil,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. - Se aprobă încetarea unilaterală, înainte de termen, a contractului de concesiune nr. 1/2002, încheiat cu S.C. ABEL S.R.L.

Art2. - Se aprobă plata sumei de 173.377,94 lei, cu titlu de despăgubire justă și prelabilă, în favoarea concesionarului S.C. ABEL S.R.L., conform art. 11 lit. b din contractul de concesiune nr.1/2002.

Art.3. - Primarul Municipiului Sibiu și Comisia de negociere din cadrul Primăriei Municipiului Sibiu vor asigura executarea prevederilor prezentei hotarari.

Adoptată în Sibiu la data de 28.09.2006.


Contrasemnează Secretar, / Iordan Nicola