Hotărârea nr. 317/2006

HOTARAREA NR. 317 privind aprobarea contractarii garantarii unui imprumut extern si aprobarea finantatorului extern - Banca Europeana de Investitii si a platii serviciului datoriei publice aferente pentru obiectivul de investitii "Extindere si Modernizare Aeroportul Sibiu" (Revocată prin HCL NR. 368/2006)

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIUHOTĂRÂREA NR.317

privind aprobarea contractării garantării unui împrumut extern și aprobarea finanțatorului extern - Banca Europeană de Investiții și a plății serviciului datoriei publice aferente pentru

obiectivul de investiții „Extindere și Modernizare Aeroportul Sibiu”

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în ședința ordinară din data de 28.09.2006,

Analizând raportul nr. 108609/2006 prin care Direcția Tehnică propune aprobarea acordului de principiu în vederea contractării, garantării împrumutului finanțatorului extern și a plății serviciului datoriei publice aferente pentru obiectivul de investiții „Extindere și Modernizare Aeroportul Sibiu”,

Văzând raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului,

în conformitate cu dispozițiile art. 2 din Legea nr. 590/2003 și ale art. 16 lit. g, art. 57 alin.l și 2 din O.U.G. nr. 45/2003 privind finanțele publice locale

în temeiul prevederilor art. 38 alin.2 li.b, alin.4 lit. d și ale art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. Se aprobă contractarea, garantarea unui împrumut extern de 20.000.000 EURO de către Consiliul Local Sibiu împreună cu Consiliul Județean Sibiu, pe o perioadă de 20 de ani, cu o perioadă de grație de 5 ani și a plății serviciului datoriei publice aferente, pentru obiectivul de investiții „Extindere și Modernizare Aeroportul Sibiu”.

Art.2. Se aprobă finanțatorul extern Banca Europeană de Investiții.

Art.3. Plata serviciului datoriei publice aferente împrumutului, prevăzut la art. 1 precum și a oricăror impozite și taxe aferente investiției se va face din bugetul propriu al Conșiliului Local Sibiu.

Art.4. (1) Se împuternicește Primarul Municipiului Sibiu, dl. Klaus Werner lohannis, să semneze, în numele și pentru Consiliul Local Sibiu orice documente necesare obținerii finanțării, inclusiv normele procedurale interne și documentațiile de elaborare și prezentare a ofertelor necesare selecției serviciilor financiare specializate.

(2) De asemenea, Primarul Municipiului Sibiu, se împuternicește în întocmirea și obținerea avizelor favorabile ale Comisiei de Autorizare a împrumuturilor Locale și a celorlalte documente necesare contractării/garantării împrumutului bancar.

Adoptată în Sibiu la data de 28.09.2006.

Președinte,

Kurt Klemei


Contrasemnează

Secretar,

Iordan Nic