Hotărârea nr. 311/2006

HOTARAREA NR. 311 privind transmiterea dreptului de administrare in favoarea Arhiepiscopiei Ortodoxe Romane Sibiu, asupra unui teren in suprafata de 2,50 mp, situat in str. Andrei Saguna nr. 2

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU


-^t

HOTĂRÂREA NR.311

privind transmiterea dreptului de administrare în favoarea Arhiepiscopiei Ortodoxe Române Sibiu, asupra unui teren în suprafață de 2,50 mp, situat în str. Andrei Șaguna nr. 2

Consiliul Local al Municipiului Sibiu , în ședința ordinară din data de 28.09.2006,

Analizând raportul nr. 108388/2006, prezentat de Serviciul Patrimoniu prin care se propune transmiterea dreptului de administrare în favoarea Arhiepiscopiei Ortodoxe Române Sibiu, asupra unui teren în suprafață de 2,50 mp, situat în str. Andrei Șaguna nr. 2,

Văzând raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului,

în conformitate cu prevederile art. 12 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia,

în temeiul art. 38 alin 2 lit. “c“, alin. 5 lit. “a“, și ale art. 46 alin. 2A1 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. - Se aprobă transmiterea dreptului de administrare în favoarea Arhiepiscopiei Ortodoxe Române Sibiu, cu sediul în Sibiu, str. Mitropoliei nr.24 asupra imobilului - teren fără construcții - proprietatea publică a Municipiului Sibiu, situat în intravilanul Municipiului Sibiu, str. Andrei Șaguna nr. 2, în suprafață de 2,50 mp, din totalul de 241 mp, înscris în C.F. 12976 Sibiu, nr. top 1530/1, pentru realizarea unei stații de reglare - măsurare a gazului metan, conform anexei 1 -plan de situație.

Art.2. - Se aprobă Contractul de administrare privind transmiterea în administrare a terenului menționat la art.l, conform anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. - Primarul Municipiului Sibiu va asigura executarea prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 28.09.2006.


Contrasemnează Secretar, Iordan Nicoța

Județul Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu

Anexa nr. 2 la HCL nr. 311/2006

CONTRACT DE ADMINISTRARE Nr.......................

Art. 1. Părțile

Municipiul Sibiu, cu sediul în Sibiu, str.S.Brukenthal, nr.2, reprezentat prin Primar Klaus Wemer lohannis în calitate de proprietar

Ș‘

Arhiepiscopia Ortodoxă Română Sibiu, cu sediul în Sibiu, str. Mitropoliei nr. 2 - 4

reprezentată prin..............................., în calitate de...........................................,

In baza H.C.L. nr..............s-a încheiat prezentul contract de administrare.

Art. 2. Obiectul contractului

Cedarea în administrare a imobilului - teren tară construcții, situat în intravilanul Municipiului Sibiu, str. Andrei Șaguna nr. 2, în curtea imobilului - Baia Neptun, în suprafață de 2,50 mp, din totalul de 241 mp, înscris în C.F. 12976 Sibiu, nr. top 1530/1, pentru realizarea unei stații de reglare - măsurare a gazului metan, conform anexei 1 - plan de situație.

Art. 3. Drepturi și obligații

 • a. Drepturile proprietarului

 • -  să ceară revocarea dreptului de administrare, în cazul în care administratorul nu-și respectă obligațiile prevăzute în prezentul contract.

 • b. Drepturile administratorului

 • - să i se asigure de către proprietar administrarea bunului pe toată durata contractului.

 • c. Obligațiile administratorului

 • -  să se îngrijească de bunul primit în administrare întocmai ca proprietarul acestuia;

 • -  să administreze lucrul potrivit destinației sale;

 • -  să suporte., de la data preluării bunului, cheltuielile necesare administrării acestuia, neavând dreptul să ceară restituirea acestora de la proprietar;

 • -  să restituie bunul primit în administrare la data încetării contractului.

 • -  să nu înstrăineze în nici un fel bunul primit, fără acordul proprietarului.

Art. 4. încetarea contractului

Prezentul contract își încetează efectele în următoarele cazuri :

 • -  prin restituirea bunului de către administrator înaintea termenului prevăzut în contract;

 • -  prin revocare, în cazul nerespectării obligațiilor de către administrator;

 • -  prin desființarea administratorului.

Art. 5. Forța Majoră

Forța majoră exonerează părțile de răspundere în cazul executării necorespunzătoare sau cu întârziere a obligațiilor asumate prin prezentul contract.

Prin forța majoră se înțelege un eveniment independent de-voința părților, imprevizibil apărut după încheierea contractului, care împiedică părțile să-și execute obligațiile asumate.

Art. 6. Soluționarea litigiilor

Orice litigiu în legătură cu prezentul contract se va soluționa de către instanțele judecătorești competente.

Prezentul contract s-a încheiat astăzi.....................în 3 (trei) exemplare.

Proprietar,

Administrator,


Arhiepiscopia Ortodoxă Română Sibiu


PRIMAR, Klaus W. lohannis

Director Economic, Viorica Bândescu

Serviciu Juridic, Dorin Nistor

Serviciul Patrimoniu, loan Grigore


Contrasemnează Secretar, Iordan Nicola