Hotărârea nr. 310/2006

HOTARAREA NR. 310 privind modificarea inventarului domeniului public al municipiului Sibiu

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

HOTĂRÂREA NR.310

privind modificarea inventarului domeniului public al municipiului Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, întrunit în ședința ordinară din data de 28.09.2006,

Analizând raportul Serviciului Patrimoniu nr. 108390/2006, prin care se propune modificarea inventarului domeniului public al Municipiului Sibiu,

Văzând raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului,

în conformitate cu prevederile art.136 din Constituția României, ale Legii nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia,

în temeiul art. 38 alin 2 lit. “c“, alin. 9, și ale art. 46 alin. 2A1 din Legea 215/2001 privind administrația publică locală,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă scoaterea din domeniul public al Municipiului Sibiu a următoarelor bunuri:

Nr. crt.

Poz. lista inventar

Denumirea bunului

Documentul /Observații

1.

217

Parcare Han Dumbrava

Intabulată de către S.C. Palas Dumbrava conf. Legii nr. 15/1990 și HG 834/1991 CF 34525 Sibiu

2.

273

Seră floricolă 1

Autorizație de desfmțare nr. 32/2003

3.

274

Seră floricolă 2

Autorizație de desfmțare nr. 32/2003

4.

132

Gheretă zid (P-ța Obor) -intrare principală

desființată

5.

■ 133

Gheretă zid (P-ța Obor) -poarta 2

desființată

6.

134

Poartă metalică - (Piața Obor)

desființată

7.

135

Poartă metalică - (Obor)

desființată

8.

141

Sisteme intrare ieșire Obor

desființată

9.

142

Confecție metalică țarc mașini (Obor)

desființată

10.

143

Confecții metalice gard (împrejmuire piață Obor)

desființată

11.

145

Cabină poartă mică

(poarta 2 Obor)

Desființată

12.

496

Turn de apărare

A fost revendicat și retrocedat (face parte din imobilul din Piața Mică nr.23)

A.rt.2 - Se atestă apartenența la domeniul public al Municipiului Sibiu a următoarelor bunuri:

Nr. crt

Poz. lista inventar

Denumirea bunului

Documentul /Observații

1.

pentru poz 263

extindere Cimitir Comunal cu suprafața de 11.200 mp cf contractelor de vânzare -cumpărare

nr. top 4705/1/1/3; 4705/1/1/1/2;

4705/1/1/1/1/2

2.

pentru poz 293

se modifică astfel: subapartamentele 1 și

2, parter din Sibiu, Piața Mare 12.

CF Sibiu 2399 A+29 și 30; top 160/21/1, 161/1/21/1, 160/21/11, 161/1/21/II

H.C.J. 88/2004

3.

Poziție nouă

Piața Ștrand

Elemente identificare: piață agroalimentară, anul dobândirii -2005, val.inv.2264940.45 lei.

4.

Poziție nouă

Hală carne-lapte, Piața Cibin

Anul          dobândirii-2004,

val.inv.l876445,59 lei.

Art.3- Se aprobă următoarele modificări la bunurile existente în inventarul domeniului public:

- la pozițiile din lista de inventar, cuprinzând străzile din municipiul Sibiu, în ceea ce privește tipul îmbrăcăminții, astfel:

Nr. crt

Poz.listă

Inventar

Denumirea bunului

Nr. buc. cuprinse în lista de inv.

Nr. buc. faptic

1.

Străzi balastate

343

318

2.

9

Străzi asfaltate

209

239

3.

11

Străzi pavate cu pavele

33

34

la poziția din lista de inventar, cuprinzând Grădina Zoologică din municipiul Sibiu, în ceea ce privește suprafața, astfel:

Nr. crt

Poz.listă

Inventar

Denumirea bunului

supraf (ha) cuprinsă în lista de inv.

supraf (ha) reală

1.

165

Teren și construcții Grădina Zoologică

48,8

4,88 -conform CF 15032 Sibiu

Art. 4. - Primarul Municipiului Sibiu, va asigura executarea prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 28.09.2006.

Președinte, Kurt Klemens


Contrasemnează Secretar, Iordan Nicola