Hotărârea nr. 31/2006

HOTARAREA NR. 31 privind aprobarea documentatiei PUD-“Construire balcon la parter scara exterioara si acces direct”, Sibiu str.N.Iorga nr. 70 apt. 24 beneficiar Chirea Gheorghe si Chirea Xenia

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU


HOTĂRÂREA NR. 31

privind aprobarea documentației PUD-4‘Construire balcon ia parter scara exterioara si acces direct”, Sibiu str.N.Iorga nr. 70 apt. 24 beneficiar Chirea Gheorghe si Chirea Xenia

Consiliul local al municipiului Sibiu intrunit in ședința ordinara din data de 23.02.2006,

Analizând Raportul nr. 10540/2006, prin care Direcția Arhitect Sef, propune aprobarea documentației PUD” Construire balcon la parter, scara exterioara si acces direct”, Sibiu str. N.Iorga nr. 70, apt.24,parter conform proiect nr. 16/2005, elaborat de arh.Vasile Pop.

Având in vedere Hotararea nr.94 din 1999 a Consiliului local al municipiui Sibiu, de aprobare PUG Sibiu si Regulamentul local de urbanism,

Văzând avizul Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură,

In conformitate cu prevederile art. 25 si 56, alin. 1 din Legea nr. 350/2001 si ale art. 2 alin.2 din Legea nr. 50/1991, cu modificările si completările ulterioare,

In temeiul art. 38 , alin.2 lit.”k” si ale art. 46 din Legea nr. 215/2001, privind administrația publica locala,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1-Se aproba documentația PUD”Construire balcon la parter, scara exterioara si acces direct”, Sibiu str.N.Iorga nr. 70, apt.24 , conform proiect nr. 16/2005, elaborat de arh.Vasile Pop, cu condiția amplasării unei rampe mobile pentru accesul persoanelor cu handicap si cu respectarea tuturor condițiilor impuse in avize.

Art.2.- Terenul, in suprafața de 5,35 mp, necesar pentru construirea balconului si a scării de acces aparține domeniului public al municipiului Sibiu si urmeaza a fi concesionat de către beneficiar

Art.3- Terenul pe care se va realiza aleea de acces, aparține domeniului public al municipiului Sibiu, va fi amenajat si intretinut pe cheltuiala beneficiarului si va ramane domeniul public al municipiului Sibiu

Art. 4 -Primarul municipiului Sibiu va asigura ducerea la indeplinire a prezentei hotarari.

Adoptată în Sibiu la data de 23.02.2006

Președinte

Conș^antin Șovăială


Contrasemnează Secretar

Iordan Nicola

: ' - V ' /'