Hotărârea nr. 309/2006

HOTARAREA NR. 309 privind scoaterea din domeniul public al municipiului Sibiu a imobilului inscris in C.F. nr. 223 Gusterita, nr. top 470 situat in Sibiu, str. Vasile Parvan nr. 4

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIUSI


HOTĂRÂREA NR.309

privind scoaterea din domeniul public al municipiului Sibiu a imobilului înscris în C.F. nr. 223 Gușterița, nr. top 470 situat în Sibiu, str. Vasile Pârvan nr. 4

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, în ședința ordinară din data de 28.09.2006,

Analizând raportul nr. 108392/2006, prezentat de Serviciul Patrimoniu, prin care se propune privind scoaterea din domeniul public al municipiului Sibiu a imobilului înscris în C.F. nr. 223 Gușterița, nr. top 470, situat în Sibiu, str. Vasile Pârvan nr. 4.

Văzând raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului,

în conformitate cu prevederile art. 136 din Constituția României, ale Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, ale art.l alin. 7 din O.U.G. nr.94/2000 republicată, privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparținut cultelor religioase din România,

în temeiul art. 38 alin 2 lit. “c“, alin. 9 și ale art. 46 alin. 2A1 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. Se aprobă scoaterea din domeniul public al Municipiului Sibiu a imobilului înscris în C.F. nr. 223 Gușterița, nr. top 470 - compus din construcții (Dispensarul V) și terenul aferent, situat în Municipiul Sibiu, str. Vasile Pârvan nr. 4, concomitent cu radierea poziției nr. 287 din inventarul domeniului public al municipiului Sibiu, atestat prin H.G. nr. 978/2002, imobil ce se va retroceda c onform D eciziei nr. 880/07.07.2006 a Comisiei Speciale de retrocedare a unor bunuri imobile care au aparținut cultelor religioase din România, concomitent cu radierea poziției nr. 287 din inventarul domeniului public al municipiului Sibiu, atestat prin H.G. nr. 978/2002.

Art.2. - Primarul Municipiului Sibiu va asigura executarea prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu Ia data de 28.09.2006.

Președinte, Kurt Klemens■ /

Contrasemnează

Secretar,

Iordan Nicola,