Hotărârea nr. 308/2006

HOTARAREA NR. 308 privind scoaterea din domeniul public al municipiului Sibiu a imobilelor inscrise in C.F. 38149 Sibiu, nr. top 1742/3/I, CF 38150 Sibiu nr. top 1742/3/II, CF 38151 Sibiu nr. top 1742/4, CF nr. 38152 Sibiu nr. top 1742/2, in suprafata de 8.896 mp - situate in Sibiu, str. Dealului nr. 4 - 6

HOTĂRÂREA NR.308

privind scoaterea din domeniul public al municipiului Sibiu

a imobilelor înscrise în C.F. 38149 Sibiu, nr. top 1742/3/1, CF 38150 Sibiu nr. top 1742/3/II, CF 38151 Sibiu nr. top 1742/4, CF nr. 38152 Sibiu nr. top 1742/2, în suprafață de 8.896 mp -situate în Sibiu, str. Dealului nr. 4- 6

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, în ședința ordinară din data de 28.09.2006,

Analizând raportul nr. 108393/2006, prezentat de Serviciul Patrimoniu, prin care se propune scoaterea din domeniul public al municipiului Sibiu a imobilelor înscrise în C.F. nr. 38149 Sibiu, nr. top 1742/3/1, CF 38150 Sibiu nr. top 1742/3/II, CF nr. 38151 Sibiu top. 1742/4, CF nr. 38152 Sibiu top. 1742/2 în suprafață totală de 8.896 mp - situate în Sibiu, str. Dealului nr. 4- 6,

Văzând raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului,

în conformitate cu prevederile art. 136 din Constituția României, ale Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, ale art.l alin. 7 din O.U.G. nr.94/2000 republicată, privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparținut cultelor religioase din România,

în temeiul art. 38 alin 2 lit. “c“, alin. 9, și ale art. 46 alin. 2A1 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. - Se aprobă scoaterea din domeniul public al municipiului Sibiu a imobilelor înscrise în C.F. nr. 38149 Sibiu nr. top 1742/3/1, CF 38150 Sibiu nr. top 1742/3/II, CF 38151 Sibiu nr. top 1742/4, CF nr. 38152 Sibiu top. 1742/2 în suprafață totală de 8.896 mp - compuse din construcții (clădirea Grupului Școlar de Industrie Ușoară și clădirea Grupului Școlar Sanitar ) și teren aferent, situate în Municipiul Sibiu, str. Dealului nr. 4 - 6, imobile ce se vor retroceda conform Deciziei nr. 948/07.08.2006 a Comisiei Speciale de retrocedare a unor bunuri imobile care au aparținut cultelor religioase din România, concomitent cu radierea poziților nr. 363 și 374 din inventarul domeniului public al municipiului Sibiu, atestat prin II.G. nr. 978/2002.

Art.2. - Se aprobă scoaterea imobilelor din administrarea Serviciului Public de Administrare a Unităților de învățământ Preniversitar de Stat.

Art.3. - Primarul Municipiului Sibiu va asigura executarea prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 28.09.2006.


Contrasemnează, Secretar, .


Iordan Nicola //